"Sim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
Tng lâng(he̍k-chiá-sī pa̍t-hāng ū sim ê oa̍h-mi̍h) teh su-khó kap chò koat-tēng ê sî, sim tō ū oa̍h-tōng, m̄-koh tō-chún sím-mi̍h lóng m̄-chò, sim kiám-chhái oan-nā ē oa̍h-tōng, tì-sú tùi chit-ê ū sim ê chú-thé lâi kóng, soah bē-tàng chin giâm-gâi chiáng-ak ta̍k-sî-chūn sim ê chōng-thài.
 
Chóng--sī, lâng nā kap pa̍t-lâng [[kau-thong]] ê sî, tùi-hong hām ka-tī ê sim tiong-kan, ūilóng ū siūⁿ-tio̍h siūⁿia̍h-kóng kiam kám-kak-tio̍h hō·-siōng ê lâi-khì, tuì chit-tiám lâi kóng, lâng sī ē-tàng keng-giām-tio̍h ka-tī kap pa̍t-lâng lāi-té hit-hō sim ê chûn-chāi--ê.
 
Gián-kiù lâng sim ê oa̍h-tōng ê ha̍k-kho sī [[sim-lí-ha̍k]], sim-lí-ha̍k thàu-koè tùi lâng ê hoán-èng chò thóng-kè hun-sek, liáu-kái lâng kap lâng ê ti̍t-chiap koan-hē, lâi tùi sim chò gián-kiù. M̄-koh tō chhin-chhiūⁿ thâu-chêng kóng--ê, sim chin ho̍k-cha̍p, tùi-hong nā ū sím-mi̍h piàn-hoá, lán ê sim mā ē toè leh kái-piàn, mā in-ūi án-ne kā sim tòng-chò ha̍k-būn lâi gián-kiù si̍t-chāi chin khùn-lân.
1,082

次編輯

Sûn-lám me-niú