Tiong-iong Jîn-bîn Kóng-pò͘ Tiān-tâi

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Tiong-kok Tiong-kok Jîn-bîn Kóng-pò· Tiān-tâi, Eng-bûn miâ hō·-chòe China National Radio (sok-siá CRN ), sī Tiong-kok kok-ka kóng-pò· Tiān-tâi, Tiong-kok siōng tiōng-iàu, éng-hiàng-la̍t siōng tōa ê thôan-mûi chi-chi̍t, hām Tiong-kok Kok-chè Kóng-pò· Tiān-tâi, Tiong-kok Tiong-iong Tiān-sī-tâi hō· lâng chò-hóe chheng-ho· chò "Tiong-iong saⁿ tâi".

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-kok Tiong-iong Jîn-bîn Kóng-pò· Tiān-tâi, tī 1940 nî 12 go̍eh 30 hō khai-pān, hit-sî ê miâ-chheng sī Iân-an Sin-hôa Kóng-pò· Tiān-tâi, tâi-chí tī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng âng-sek chèng-kôan ê tiōng-iàu kin-kú-tōe Siám-sai-séng Iân-an-chhī.

1949 nî 3 ge̍h 25 hō, Tiān-tâi poaⁿ khí Pak-pêng, siâng-sî mā kóe miâ hō·-chò Pak-pêng Sin-hôa Kóng-pò· Tiān-tâi, kāng chit nî 12 ge̍h 5 hō chèng-sek kiò-chò Tiong-iong Jîn-bîn Kóng-pò· Tiān-tâi.

Chiat-bo̍k pîn-tō kán-kài[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hiān-chú-sî Tiong-kok Tiong-iong jîn-bîn Kóng-pò· Tiān-tâi lóng-chóng ū 8 ê pîn-tō, múi kang pò·-im 156 tiám-cheng, 8 thò chiat-bo̍k chôan-pō· chiūⁿ ōe-chheⁿ khì hòng-sàng. 8 thò chiat-bo̍k kok lâng ū kok lâng ê jīm-bū, sûi lâng ū sûi lâng ê hong-keh.

Tē-it thò chiat-bo̍k chú-iàu sī pò·-sàng chhām sin-bûn iú-koan ê chong-ha̍p-sèng chiat-bo̍k, ho̍k-bū ê tùi-siōng sī Tiong-kok kok-lāi, chôan-pō· iōng Hôa-gí pò·-im.

Tē-jī thò chiat-bo̍k ôan-á chôan-pō· sú-iōng Hôa-gú hoat-im, chú-tê sī pò·-sàng chhām keng-chèng, kho-ki, seng-o̍ah ho̍k-bū iú-koan ê chong-ha̍p-sèng chiat-bo̍k, ho̍k-bū ê tùi-siōng kāng-khóan chí-sī Tiong-kok Tāi-lio̍k.

Tē-saⁿ thò chiat-bo̍k chhái-iōng tiâu-pîn li̍p-thé-siaⁿ ê ki-su̍t, pò·-sàng bûn-gē chiat-bo̍k.

Tē-sì thò kah tē-peh thò chiat-bo̍k, sī sió-sò· bîn-cho̍k ê gú-giân kóng-pò·, sú-iōng Bông-kó·-gí, Se-chōng-gí, ûi-ngó·-ní-gí ( Uighur ), Ha-sat-khek-gí ( Kazak ), Hân-kok-gí ( Tiâu-sián-gí ) kah Hôa-gí chò pò·-im gí-giân.

Tē-gō· thò kah tē-la̍k thó chiat-bo̍k bo̍k-chiân tùi Tâi-ôan kóng-pò·.

Tē-chhit thò chiat-bo̍k hō·-chò Hôa-hā Chi-siaⁿ, chú-iàu tùi Hiong-káng, Ò-mn̂g kah Chu-kang Saⁿ-kak-chiu tē-khu hòng-sàng.

Ki-kò·[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-kok Tiong-iong Jîn-bîn Kóng-pò· Tiān-tâi lóng-chóng tiàm Tiong-kok kok séng, chhī, chū-tī-khu, kè-e̍k tan-lia̍t chhī, Hiang-káng, Ò-mn̂g téng só·-chāi siat 39 ê kì-chiá-chām kah pān-sū-chhù. Bo̍k-chiân í-keng chhām 40 gōa ê kok-ka kah tē-khu ê kóng-pò· ki-kò· kian-li̍p gia̍p-bū ha̍p-chok koan-hē.

Tiong-kok Tiong-iong Jîn-bîn Kóng-pò· Tiān-tâi sin--ê gia̍p-bū tāi-hā mā í-keng tī 1998 nî 6--go̍eh khai-aí lâi teh sú-iōng, taⁿ tiān-tâi ê kóng-pò· ki-su̍t í-keng si̍t-hiān ùi mô·-ní sìn-hō kàu sò·-mó· sìn-hō ê chóan-ōaⁿ. Sin--ê gia̍p-bū tāi-hā, chong-pī kài chiâu-chôan, kài sian-chìn. Taⁿ ū phòe-pī it-lia̍p-it ê gí-giân lio̍k-im-sek, bûn-gē lio̍k-im-sek, ián-pò·-thiaⁿ kah im-ga̍k-thiaⁿ. Kî-tiong ài sǹg im-ga̍k-thiaⁿ siōng-kài ko-tòng, sek-lāi lóng-chóng siat-kè 800 ê chē-ūi, lāi-té ê phòe-pī ū sè-kài chhut-miâ ê Organ pipe of German Ou Boehringer, i ê siat-kè phiau-chún, ē-sái kóng tī kok-lāi siōng pâi-chí, siōng lāi-koà.

Gia̍p-bū[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-kok Tiong-iong Jîn-bîn Kóng-pò· Tiān-tâi tī-leh chò kóng-pò· chiat-bo̍k ê tiong-kan, ôan-á ná leh keng-êng kî-thaⁿ chhām kóng-pò· ū khian-liân ê sán-gia̍p, pau-koah Tiong-kok Kóng-pò· Im-siōng Chhut-pán-siā, Tiong-kok Kóng-pò·-pò (chiu-pò), Tiong-kok Kóng-pò· (cha̍p-chì, chiu-khan), Kok-chè Im-ga̍p Kau-liû (ge̍h-khan), Kóng-pò· Koa-sóan téng-téng chi̍t-tōa-bú ê chhut-pán-siā, pò-chóa kah cha̍p-chì, jî-chhiáⁿ koh chó·-kiàn Tiān-sī Chiat-bo̍k Chè-chok Tiong-sim.

Tiong-iong Jîn-bîn Kóng-pò· Tiān-tâi ū ka-kī ê bāng-chām, taⁿ tng-leh lī-iong bāng-lō· ki-su̍t khai-hoat sòaⁿ-téng kóng-pò·. Bo̍k-chiân í-keng chho·-pō· si̍t-hiān sòaⁿ-téng si̍t-sî kóng-pò·, hō·-tong kóng-pò· kah thiaⁿ-chiòng chek-sî tiàm-pò· téng-téng ê ho̍k-bū kong-lêng.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]