Web 2.0

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

O'Reilly Media2004 nî hoat-bêng Web 2.0 chit kù sin iōng-gí lâi piáu-sī "tē 2 tāi" ê Internet bāng-lō͘ ho̍k-bū, chhiūⁿ kóng siā-kau-bāng bāng-chām (social networking sites), wiki, tāi-chiòng-hun-lūi-hoat. In lóng hō͘ lâng ē-tàng tī soàⁿ-téng iōng "sin hong-hoat" hun-hióng chu-liāu iah-sī tàu-tīn ha̍p-chok. O'Reilly Media tī kúi-ā-tiûⁿ ha̍p-pān ê hoē-gī--ni̍h iōng chit sû, chū án-ne tī ki-su̍t hām hêng-siau kho͘-á lāi, pìⁿ-chiâⁿ 1 kù sî-kiâⁿ ê oē-gí. Chóng--sī in-ūi tēng-gī bô bêng, put-sî to hō͘ lâng phoe-phoàⁿ.

Tim O'Reilly kap John Battelle tī in tē 1 tiûⁿ hoē-gī lūn Web 2.0 èng-iōng nńg-thé ê ki-pún khài-liām: Web sī 1 ê pêⁿ-tâi; chu-liāu (data) sī tōng-la̍t; chham-ú ê kiàn-tio̍k/kè-kò͘ (architecture of participation) seⁿ bāng-lō͘ hāu-kó (network effects); sin hoat-tō͘ hō͘ lâng kéng hun-soàⁿ, to̍k-li̍p ê khai-hoat-chiá ê kò͘-sióng lâi cho͘ 1 thò sin hē-thóng (1 chióng khai-hòng goân-bé ê khai-hoat bô͘-sek); "khin" ê seng-lí bô͘-hêng, ū loē-iông kap ho̍k-bū liân-pò (syndication) chò thiāu-á; nńg-thé chhái-iōng chiu-kî (software adoption cycle) kái "éng-kiú ê beta" ("the perpetual beta"); hoat-hui Tn̂g Boé-liu (The Long Tail) ê le̍k-liōng, téng-téng.

Web 2.0 ê chú-tiuⁿ-chiá jīn-ûi sin ê World Wide Web hām chá-kî ê Web (in kā hō chò "Web 1.0") chha tī: tōng-thài, hō͘-tōng ê Web chhú-tāi kò͘-tēng, chēng-thài ê bāng-ia̍h, kiám-sek iân-jín, bāng-chām liû-lám.

tóng-àn:Web20 en.png
2005 nî 9 goe̍h 30, Tim O'Reilly hoat-piáu 1 phiⁿ ū tāi-piáu-sèng ê bûn-chiuⁿ chóng-lūn chit ê tê-bo̍k. Chit tiuⁿ tô͘ lia̍t-chhut kap Web 2.0 ū tī-tāi ê khài-liām kap oē-gí, pau-koah chi̍t-koá lē.