Wikipedia:Hôa-gí sū-bu̍t hō-miâ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Pún ia̍h-bīn khai-lia̍t pún wiki Hôa-gí hoat-goân ê sū-bu̍t miâ-hō chhù-lí ê si̍t-chè chêng-hêng ia̍h sī lí-sióng kiàn-gī.

Khó-lêng ê hong-sek[kái goân-sí-bé]

Pún wiki tùi Hôa-gí hoat-goân ê miâ-hō si̍t-chè chûn-chāi ia̍h khó-lêng ê chhù-lí hêng-sek ū:

Chioh goân Hàn-jī, tha̍k Bân-lâm-gí-im[kái goân-sí-bé]

  1. Chiàu in goân-pún Hàn-jī ê Hō-ló-ōe tha̍k-im lâi hō. Chha-put-to só͘-ū lâng-miâ kap tē-hō-miâ lóng sī ēng pún khoán hong-sek. Ū khó-lêng su-iàu khó-lū bûn/pe̍h im ê soán-te̍k. Su-iàu chù-ì Bân-lâm-gí si̍t-chè-siōng chi̍t-ê tan-jī lāi-bīn bûn/pe̍h lām leh ēng ê chêng-hêng sī chûn-chāi--ê, pí-lūn chia kóng ê àn-lē.

Ēng Bân-lâm-gí chāi-lâi gí-hoat hoan-e̍k[kái goân-sí-bé]

  1. Kā pō͘-hūn ēng-gí thè-ōaⁿ chò Hō-ló-ōe chāi-lâi ēng-gí. Khó-lêng chhut-hiān tī thiu-siōng khài-liām ia̍h bûn-gē chok-phín tê-bo̍k.
  2. Ti̍t-chia̍p tòng chò chāi-lâi sū-bu̍t hō-miâ, bián khó-lū goân Hôa-gí miâ.

Chiàu Hoa-gí ho͘-im lâi kì-siá[kái goân-sí-bé]

  1. Chiàu in goân-gí ê Lô-má-jī (pí-lūn Hàn-gí pheng-im), ia̍h sī POJ-sek ê choán-siá. Chi̍t khoán hong-sek si̍t-chè siōng bô ēng chò tê-bo̍k (tī bûn-chiong lōe-iông ū sú-iōng), chóng--sī "ti̍t-chia̍p tha̍k Hôa-gí im" ê chêng-hêng tī hiān-sî Hō-ló-ōe ji̍t-siông chin phó͘-phiàn. Chi̍t kóa tē-hng ia̍h khó-lêng ū ti̍t-chia̍p thàu Tiô-chiu-ōe, Kńg-tang-ōe, Kheh-ōe ê chêng-hêng. Tī kīn-taⁿ ê Hân-kok-gí kap Ji̍t-gí, ū sú-iōng chit khoán hong-sek lâi hō͘-siōng hoan-e̍k tùi-hong giân-gí sū-bu̍t kap Hôa-gí ê chêng-hêng.

Siong-koan[kái goân-sí-bé]