Wikipedia:Soa-poâⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
Chit ê soa-poâⁿ choan-bûn hō· lâng chhì-giām iōng ê. Chhiáⁿ bián sè-jī liâu lo̍h-khì pian-chi̍p. Bô lâng ē koán lí siá siáⁿ-hòe! Kiàn-gī lí ū-êng bóng liáu-kái pian-chi̍p ê sió ki-su̍t, phiat-pō·, téng-téng.

Án-choáⁿ khai-sí: chhi̍h "siu-kái", lo̍h-khì bûn-jī keh-á ē-té, tiàm hia khai-sí siá. Siá liáu chhi̍h "pó-chûn chit ia̍h".

Ando͘ Likichi
Kán-le̍k
Siⁿ-ji̍t 1884 nî 4 goe̍h 3 ji̍t
Sí-bông 1946 nî 4 goe̍h 19 ji̍t
Hòe-sò͘ 62 hòe
Chhut-seng tōe Ji̍t-pún ê kî-á Miyagi-koān Sian-tâi chhī
Tâi-oân chóng-tok
Chiūⁿ-jīm 1944 nî 12 goe̍h 30 ji̍t
Sià-jīm 1945 nî 10 goe̍h 25 ji̍t
Āu-jīm


Chin hoaⁿ-hí ū chit-ê só͘-chāi ē-tàng hō͘ góa lâi siá pe̍h-ōe-jī. 16 Aug 2013.

chhì-khoaⁿ-mai!

o·-pe̍h phah O·O·o·o·····ⁿⁿⁿⁿⁿⁿⁿ Ō·ō·o̍·

chhì phah keyman 6.2. O͘-thiⁿ-àm-tē. Hô͘-lô͘ te̍k. sṳ̍p-ko-ngièn. hàng-chṳn-thien-fa


Chng-thāⁿ gí-bûn : Lán lâng kóng-ōe á-sī siá si, chò bûn, nā beh hō͘ súi-khùi, tō ài kā gí-giân, si á-sī bûn-kù chò chi̍t-ē-á se-chng tá-pān. Chiah-ê se-chng tá-pān ê gân-gí á-sī si, bûn, chiū sī chng-thāⁿ gí-bûn.̄ N̂g Lêng-lêng 2007/1/30

tshì phah tâi-lô su-ji̍p-hoat. huat.fdfdfdfd oē uē oē-tàng ē-tit-thang chò tsò pí-kàu phīnn-im phīN ōo-si̍k chò-hoé lâi siūnn cò tsò chò chó chó cho chóji̍pji

ji̍p oo-thīn ôu ôu oo ôo

Coordinates: Missing latitude