Hamas

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
tóng-àn:HamasLogo.jpg
Hamas ê kì-jīn, téng-koân ū 2-ki sio-ché ê to, Sèng-chi̍oh îⁿ-chhú-koà Bīo-sī ê tô· hām in sim-lāi ê Filastiniyya léng-thó·.

Hamas (حماس) sī Palestine sīong-toā ê Islam-kàu cho·-chit, 1987-nî khí-ki, in chi̍t-bīn chò siā-hoē hok-lī ê khang-khoè, chi̍t-bīn ēng po̍k-le̍k chhui-sak in ê chèng-tī chú-tiuⁿ.

Hamas sī Harakat al-Muqawama al-Islamiyya ê kán-siá (A-la-pek-gí: حركة المقاومة الاسلامية), ì-sù sī "Islam-kàu tú-te̍k ūn-tōng", hamas chit-ê jī tī A-la-pek-gí mā-sī 'jia̍t-sim' ia̍h-sī 'jia̍t-sèng' ê ì-sù.

Hamas chit-má hō· Europa Liân-bêng, Canada, Bí-kok, Australia kap Í-sek-lia̍t-kok soan-pò chò khióng-pò· cho·-chit. Chóng--sī in tī 2006-nî Filastiniyya kok-hoē tāi-soán toā-iâⁿ liáu-āu, pān-phoe in tùi Sai-lâm-a ê kok-chè koan-hē hām chèng-tī hoat-tián, lóng ē ū chiâⁿ toā ê éng-híong.

Chèng-tī chú-tiuⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hamas ê bo̍k-phiau sī beh khí-chō 1-ê Islam-kàu kok-ka, chit-ê kok-ka ê léng-thó·, ti̍oh pau-koah hiān-chhú-sî ê Í-sek-lia̍t-kok, Cisjordan ("Sai-hōaⁿ") kap Gaza tē-khu.

Hamas ê hiàn-chiuⁿ tû-khì ū siá beh kā Í-sek-lia̍t-kok bia̍t-bô, mā beh kā jīn-hô sè-sio̍k ê Filastiniyya chèng-hú bia̍t-bô, koh beh kā hui-Islam-kàu ê lâng koáⁿ lī-khui in kok, beh khí-chō 1-ê Filastiniyya ê Islam-kàu kīong-hô-kok.

Uī-ti̍oh beh ta̍k-sêng téng-thâu chit-ê bo̍k-phiau, in kian-chhî ēng bú-le̍k lâi tú-te̍k, ū pò-tō kóng Hamas kî-tiong 1-ê khai-ki-chó· Abdel Aziz al-Rantissi, bat soan-pò Hamas ūn-tōng ê bo̍k-phiau, sī beh " kā Í-sek-lia̍t-kok tùi tē-tô· téng-koân phah-chhat-siau ".

Hamas tī 2006-nî 1-goe̍h Filastiniyya ê kok-hoē soán-kí toā-iâⁿ, the̍h-ti̍oh 42.9 % ê soán-phìo, khah-chē-koè chìn-chêng chip-chèng ê Fatah, kok-hoē lóng-chóng 132-sek lāi-té, in chiàm 74-sek.

Tī kēng-soán ê sî-chūn, Hamas ê soan-giân bô kóng beh " kā Í-sek-lia̍t-kok bia̍t-bô ", m̄-koh îu-goân ū kúi-ā-ê in ê hāu-soán-jîn kian-chhî chit-ê chú-tiuⁿ.

Khíong-pò· oa̍h-tōng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hamas tī 1993-nî 4-goe̍h 16 thâu-chi̍t-pái ēng chū-sat chà-toâⁿ kong-ke̍k, in ēng 1-tâi chài chà-i̍oh ê pà-suh tī 2-tâi chhah tī chhan-tiaⁿ ê pà-suh tiong-kan po̍k-chà, āu--lâi in kóng he sī beh thè 29-ê tī Hebron Chheng-chin-sī kòe-sin ê Filastiniyya-lâng pò-sîu, Hebron Chheng-chin-sī chìn-chêng chiah hō· 1-ê Îu-thài-lâng kong-ke̍k.

Chóng--sī téng-bīn chit-kiāⁿ tāi-chì í-keng sī Hamas chū 1989-nî í-lâi ê tē-19 kiāⁿ po̍k-le̍k oa̍h-tōng--ah, in khah-chá sī ēng chhèng, lia̍h-hāu-á hām ēng to lâi chò po̍k-le̍k kong-ke̍k.

Hamas soà--lo̍h-lâi koh tuì Í-sek-lia̍t-kok chìn-hêng chē-chē pái ê kong-ke̍k, toā-pō·-hūn sī thàu-koè in ê kun-sū cho·-chit Ezzedeen-al-qassam (كتائب الشهيد عز الدين القسام) Kun-thoân chò--ê.

Sīong-kái siong-tīong ê kong-ke̍k, sī 2002-nî 3-goe̍h 27 tī Netanya 1-keng pn̄g-tiàm ê po̍k-chà, ū 30-ê lâng koè-sin, 140-ê lâng ti̍oh-siong. Kin-kì thóng-kè, 2002-nî 11-goe̍h kàu 2004-nî 4-goe̍h, Í-sek-lia̍t-kok ê peh-sèⁿ-lâng hām kun-jîn, í-kéng ū 377-ê in-ūi Hamas ê kong-ke̍k sí--khì, 2,076-ê lâng ti̍oh-siong.