Il Postino

Che sī chit-phiⁿ bē-bái ê bûn-chiuⁿ. Tiám chia chò chìn-chi̍t-pō͘ ê liáu-kái.
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Il Postino
tóng-àn:Il Postino hái-pò.jpg
Iáⁿ-hì hái-pò
Kàm-tok Michael Radford
Chè-chok Mario Cecchi Gori
Vittorio Cecchi Gori
Gaetano Daniele
Chú-ián Philippe Noiret
Massimo Troisi
Maria Grazia Cucinotta
Phòe-ga̍k Luis Enríquez Bacalov
Chiūⁿ-èng 1994 nî 9 goe̍h 1 ji̍t ji̍t (1994-09-01) (VFF)
1994 nî 9 goe̍h 22 ji̍t ji̍t (1994-09-22)
Phìⁿ-tn̂g 108 hun-cheng
Kok-ka Italia
Gí-giân Italia-gí
Se-pan-gâ-gí

Il Postino (Italia-gí ê "iû-chhe", "the̍h-phoe-ê" ê ì-sù) sī 1994 nî Italia tō-ián Michael Radford chí-tō ê iáⁿ-hì. Chit-chhut hì chi̍t-khai-sí tī Bí-kok khai-ián sī iōng The Postman ê miâ. Sī ti̍t-chiap kā Italia-gí phiau-tê hoan-e̍k chò Eng-gí.[1] M̄-koh lō͘-boé in-ūi Kevin Costner ê kâng-miâ iáⁿ-hì khai-ián, chit-phìⁿ chhut-pán ê DVD to̍h lóng-sī iōng Il Postino: The Postman ê miâ. Iōng Eng-bûn siá ê iáⁿ-hì phêng-lūn it-poaⁿ mā lóng-sī iōng i-ê Italia-gí pún-miâ lâi chheng.

Chit-phìⁿ kè-khang iáⁿ-phìⁿ kan-sia̍p tio̍h chi̍t-ê Chile si-jîn Pablo Neruda kap chi̍t-ê siū i éng-hióng khai-sí tha̍k si, siá si ê the̍h-phoe-ê chiâⁿ-chò pêng-iú ê kò͘-sū. Chú-iàu ián-oân ū Philippe Noiret, Massimo Troisi kap Maria Grazia Cucinotta [en]. Hì-bûn sī Anna Pavignano [en], Michael Radford, Furio Scarpelli [en], Giacomo Scarpelli [en] kap Massimo Troisi chiū Antonio Skármeta ê siáu-soat Ardiente paciencia [en] koè-siá ê. Skármeta pún-lâng mā bat tī 1985 iōng Ardiente Paciencia ê miâ kā koè-siá chò hì-bûn.

Chiâⁿ-choè ián-oân kap hì-bûn chok-chiá ê Massimo Troisi ūi-tio̍h chit-chhut hì kā i-ê sim-chōng chhiú-su̍t oān-ji̍t. Iáⁿ-hì oân-sêng keh bô-kúi kang, i to̍h sim-chōng-pēⁿ hoat-chok koè-sin ah.

Chêng-chat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sè-kài ū-miâ ê Chile si-jîn, Pablo Neruda, sī chi̍t-ê Kiōng-sán-tóng-oân. In-ūi chèng-tī ê koan-hē, i khì hō͘ lia̍h-phoè kàu Italia ê chi̍t-ê ko͘-tó, kan-taⁿ in bó͘ kap i choè-phoāⁿ. Tī chit-ê tó ū chi̍t-ê m̄-kam-goān kè-gia̍p in lāu-pē chò thó-hái-lâng ê siàu-liân, Mario Ruoppolo. I chhoē-tio̍h lēng-goā chi̍t-ê lîm-sî iû-chhe ê thâu-lō͘. M̄-koh in-ūi tó lāi ê lâng tāi-pō͘-hūn lóng-sī chhiⁿ-mî-gû, i ho̍k-bū ê kò͘-kheh to̍h kan-taⁿ Neruda chi̍t-ê. I ta̍k-kang khiâ chū-choán-chhia sàng phoe hō͘ Neruda, ū-sî ē chhoē ki-hoē kau-poê. Neruda mā kap chit-ê siàu-liân-ê chiâⁿ-choè pêng-iú.

Kâng-sî Mario mā ài-tio̍h chi̍t-ê ko͘-niû, Beatrice Russo. I tī chhoan-lāi in a-ḿ ê café khang-khoè. Mario tùi Beatrice sī chin siu-siap, to̍h pài-thok Neruda tàu-saⁿ-kāng. Mario ka-tī siá si hō͘ Beatrice piáu-ta̍t sim-lāi-ì. Sui-bóng a-ḿ put-chí-á hoán-tùi, Beatrice iû-goân mā ài-tio̍h Mario.

Lō͘-boé in nn̄g-ê kiat-hun. Hun-lé ê sî, Neruda siu-tio̍h phoe kóng Chile chèng-hú í-keng thiat-khì kā i tòng-chò hiân-sióng choē-hoān. I mā ē-tit-thang tò-tńg-khì in chó͘-kok.

Kúi-nā tang āu. Neruda têng-iû chit-ê tó. I tī éng-koè-á ê café tú-tio̍h Beatrice kap in hāu-seⁿ. I thiaⁿ Beatrice kóng chiah chai-iáⁿ, Mario tī hāu-seⁿ chhut-sì chìn-chêng tō siū-hāi koè-sin. I pún-té í-keng an-pâi hó beh tī Kiōng-sán-tóng tī Naples ê toā chū-hoē siōng-tho̍k i-ê si. M̄-koh sī-ui khì hō͘ kéng-chhat chho͘-pō tiong-chí. Beatrice kā Mario ê ûi-bu̍t kau hō͘ i. He sī te̍k-pia̍t ūi-tio̍h i lo̍k ê, chit-ê hái-tó ê siaⁿ-im, mā-sī Mario siōng ài ê kò͘-hiong ê siaⁿ-im.

Ián-oân Toaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siat-tēng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siáu-soat kap 1985 nî ê iáⁿ-hì lóng hoat-seng tī Chile, sī Neruda tī 1970 nî-tāi toà-tī Isla Negra [en] ê chhù ê kò͘-sū. Il Postino kā kò͘-sū poaⁿ khì-kàu 1950 nî-tāi ê Italia. Chit-phìⁿ sī tī oá Sicily pak hoāⁿ ê chi̍t-ê hō-chò {{ill|Island Salina Tó] ê hoé-soaⁿ-tek ko͘-tó oân-sêng ê. Tiān-iáⁿ chhut-miâ liáu-āu chō-sêng chi̍t-ê toā pāi-hāi sī tó lāi ê Pollara Beach siū-tio̍h chiâⁿ-choē iû-lâng o͘-pe̍h chō.[2]

Im-ga̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1994 nî, ūi-tio̍h beh sak chit-phìⁿ, Miramax [en] chhut-pán "phoè-ga̍k Postino [en]". Lāi-té koh hù Luis Enríquez Bacalov [en] só͘ chò ê ga̍k-phó͘, kap chiâⁿ-choē gē-jîn siōng-tho̍k ê Neruda si-chok. Chia-ê gē-jîn pau-hâm Sting [en], Miranda Richardson [en], Wesley Snipes, Ralph Fiennes [en], Ethan Hawke [en], Rufus Sewell [en], Glenn Close [en], Samuel L. Jackson, Andy García [en], Willem Dafoe [en], Madonna, Vincent Perez [en], kap Julia Roberts.

Hoán-èng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Phêng-lūn hoê-èng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit-chhut iáⁿ-hì chiâⁿ siū hoan-gêng. Rotten Tomatoes [en] téng-bīn ê 35 phiⁿ phêng-lūn ū 92% lóng-sī o-ló.[3] I mā tī Metacritic [en] ê 13 phiⁿ phêng-lūn tit-tio̍h 81 hun, ta̍t-sêng "Sè-kài-tek Chàn-siōng" ê phiau-chù.[4]

Po-chióng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chit-phìⁿ tit-tio̍h BAFTA [en]. Luis Enríquez Bacalov só͘ chò ê phoè-ga̍k tit-tio̍h Ha̍k-īⁿ Chok-khek Siúⁿ [en]. Lēng-goā mā siū-tio̍h Lâm-chú-kak Siúⁿ [en] (Massimo Troisi), Tō-ián Siúⁿ [en], Iáⁿ-hì Chok-phín Siúⁿ [en] kap Koè-siá Siúⁿ [en].

Chù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Oscar Chióng chu-liāu-khò͘ kì-lio̍k sī The Postman (Il Postino) [1] Archived 2014-03-28 at the Wayback Machine.. Lēng-goā mā ū chi̍t-ê iōng The Postman chò phiau-tê ê hái-pò têng-hip khǹg tī Bāng-lō͘ Tiān-iáⁿ Chu-liāu-khò͘.[2]
  2. Iû-lâng pāi-hāi Il Postino hái-kîⁿ
  3. Il Postino Movie Reviews, Pictures - Rotten Tomatoes (2010 nî Cha̍p-goe̍h 24 kì-lio̍k)
  4. Il Postino Reviews at Metacritic[íng-íng bô-hāu ê liân-kiat] (2010 nî Cha̍p-goe̍h 24 kì-lio̍k)

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]