Pang-bô͘:Infobox former country

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Chhò-ngō:bô chí-miâ
興亡時間?
Siú-to͘ bī chí-tēng
Chèng-thé bī chí-tēng
Le̍k-sú
 - sêng-li̍p Enter start year
 - kái-thé Enter end year
警告沒有為"continent"指定數值
Documentation icon Pang-bô͘ bûn-su[chhâ-khòaⁿ] [pian-chi̍p] [le̍k-sú] [kun-sin]

Pang-bô͘:Intricate template

{{{conventional_long_name}}}
{{{native_name}}}
{{{year_start}}}-{{{year_end}}}
kok-hui
kok-kî kok-hui
keh-giân
{{{national_motto}}}
kok-koa
{{{national_anthem}}}
{{{common_name}}} ê só͘-chāi
{{{image_map_caption}}}
Siú-to͘ {{{capital}}}
Liû-bông Chèng-hú {{{capital_exile}}}
Thong-iōng Gú-giân {{{common_languages}}}
Chú-iàu chong-kàu {{{religion}}}
Chèng-thé bī chí-tēng
{{{title_leader}}}
- {{{year_leader1}}} {{{leader1}}}
- {{{year_leader2}}} {{{leader2}}}
- {{{year_leader3}}} {{{leader3}}}
- {{{year_leader4}}} {{{leader4}}}
{{{title_representative}}}
- {{{year_representative1}}} {{{representative1}}}
- {{{year_representative2}}} {{{representative2}}}
- {{{year_representative3}}} {{{representative3}}}
- {{{year_representative4}}} {{{representative4}}}
{{{title_deputy}}}
- {{{year_deputy1}}} {{{deputy1}}}
- {{{year_deputy2}}} {{{deputy2}}}
- {{{year_deputy3}}} {{{deputy3}}}
- {{{year_deputy4}}} {{{deputy4}}}
li̍p-hoat ki-kò͘ {{{legislature}}}
- {{{type_house1}}} {{{house1}}}
- {{{type_house2}}} {{{house2}}}
Le̍k-sú
 - {{{event_pre}}} {{{date_pre}}}
 - {{{event_start}}} {{{year_start}}}{{{date_start}}}
 - {{{event1}}} {{{date_event1}}}
 - {{{event2}}} {{{date_event2}}}
 - {{{event3}}} {{{date_event3}}}
 - {{{event4}}} {{{date_event4}}}
 - {{{event_end}}} {{{year_end}}}
{{{date_end}}}
 - {{{event_post}}} {{{date_post}}}
Hòe-pè {{{currency}}}
{{{footnotes}}}

本模板用于提供已不存在的国家的扼要信息。

注意事项[kái goân-sí-bé]

 • 许多变量会影响到页面的分类。下方如讨论到页面分类,均是参照这张目前支持的分类列表
 • 本模板构造复杂,使用时应细心,以确保不出现错误。请注意,为了使信息框能正确工作,大多数字段都是可选的。如遇不确定之处,请跳过所有的可选字段并向模板的编写者求助。
 • 任何人都可以使用此信息框。但由于它还需要完善,模板的编写者可能会对您的编辑进行修改。这并不是针对您个人的。一般是为了让模板正常工作,有时也是为了测试新功能。
 • 下面的一些变量可能会被标记为测试变量。请谨慎使用,并记住这些变量可能会在没有事先通知的情况下被修改或删除。
 • 某些历史上的政权可能会在一些人当中引起激烈的争论。在使用此信息框时需考虑到中立性并顾及他人的感受。
 • 如果您对此模板的使用存有疑问,或您对模板的修改有任何建议,或想要知道为什么要进行某项修改,请联系模板的编写人或在讨论页提出。您的留言和提问有助于模板编写者增添、改进和记录信息框功能。

用法[kái goân-sí-bé]

 1. 几乎所有的字段均为可选,有的字段更是如此。没有必要一一填写下方出现的每一个字段。
 2. 有的字段将不会显示,但对模板正常工作必不可少。这里没有显示所有的字段。
 3. 如果一国的领导人数较多(>5),请勿为了将他们都列出来而修改此模板。本模板不会列全所有信息,不然将导致模板的过于臃肿(未经讨论而新增的可填写位置将会被撤除)。请只列出第一位及最后一位担任该职位的人物,并分别在其姓名后写上(首)和(末)。
 4. 有的字段会把条目添加进一定的分类中:见目前支持的分类列表
 5. 面积(单位:km2)和人口统计数据中请勿加入空格、逗号或其他格式。
 6. “事件”的文字应保持简短 - 仅占1行为佳。
 7. 此信息框已被使用在许多条目中。欢迎其他用户在编写条目时使用此模板,不过模板的编写者之后可能会经行修改 - 多是出于程序上的原因。
 8. 如果您对此模板的使用存有疑问,或您想要知道为什么要进行某项修改,敬请透过模板讨论页告诉我们。您的留言和提问有助于模板编写者增添、改进和记录信息框功能。
{{Infobox Former Country
|native_name      = <!--- 当地语言中的名称写法。若为中文则留空
                用换行标签<br>分开 --->
|conventional_long_name = <!--- 中文全称 --->
|common_name      = <!--- 用于确定条目在分类中的排序位置以及国旗和国徽名 --->
|
|continent       = <!--- 用于产生“已不存在的歐洲國家”之类的分类 --->
|region         = <!--- 用于生成大洲亚区的分类 --->
|country        = <!--- 该历史上存在的实体现今所属的国家 --->
|era          = <!--- 如:“拿破仑战争”、“冷战”等 --->
|status         = <!--- 地位:见模板页的分类列表 --->
|status_text      = <!--- 其他对其地位的介绍。请勿滥用。 --->
|empire         = <!--- 该实体所从属的帝国(国家) --->
|government_type    = <!--- 用于确认分类:“君主制国家”、“共和国”等。 --->
|
|<!--- 兴衰、时间、年份与日期 --->
|<!-- 请仅在目标条目存在时填写开始/结束事件字段。不应仅以“废止”或“成立”带过 -->
|
|year_start       = <!--- 成立年份 --->
|year_end        = <!--- 解体年份 --->
|
|year_exile_start    = <!--- 开始流亡的年份(如果为流亡政府:status="Exile") --->
|year_exile_end     = <!--- 流亡结束的年份(如果仍在流亡则留空) --->
|
|event_start      = <!--- 默认:“成立” --->
|date_start       = <!--- 选填:成立日期,格式为:1801年1月1日--->
|event_end       = <!--- 默认:“解体” --->
|date_end        = <!--- 选填:解体日期 --->
|
|event1         = <!--- 选填:“start”与“end”之间的其他事件 --->
|date_event1      = 
|event2         = 
|date_event2      = 
|event3         = 
|date_event3      = 
|event4         = 
|date_event4      = 
|
|event_pre       = <!--- 选填:“event_start”之前发生的重要事件 --->
|date_pre        = 
|event_post       = <!--- 选填:”event_end”之后发生的重要事件 --->
|date_post       = 
|
|<!--- 国旗式导航:先前与继承实体,从p1到p5及s1到s5 --->
|p1           = <!--- 介绍先前实体之条目的名称,标号1-5 --->
|flag_p1        = <!--- 默认:"Flag of {{{p1}}}.svg"(大小30) --->
|image_p1        = <!--- 使用:[[File:Sin escudo.svg|20px|图像尚缺]] --->
|p2           = 
|flag_p2        = 
|p3           = 
|flag_p3        = 
|p4           = 
|flag_p4        = 
|p5           = 
|flag_p5        = 
|s1           = <!--- 介绍继承实体之条目的名称,标号1-5 --->
|flag_s1        = <!--- 默认:"Flag of {{{s1}}}.svg"(大小30) --->
|image_s1        = <!--- 使用:[[File:Sin escudo.svg|20px|图像尚缺]] --->
|s2           = 
|flag_s2        = 
|s3           = 
|flag_s3        = 
|s4           = 
|flag_s4        = 
|s5           = 
|flag_s5        = 
|
|image_flag       = <!--- 默认:Flag of {{{common_name}}}.svg --->
|flag          = <!--- 国旗图像的链接目标。默认:{{{common_name}}}国旗 --->
|flag_type       = <!--- 对此链接的描述。默认为“国旗” --->
|
|image_coat       = <!--- 默认:Coat of arms of {{{common_name}}}.svg --->
|symbol         = <!--- 标志图像的链接目标。默认为:{{{common_name}}}国徽 --->
|symbol_type      = <!--- 对此链接的描述。默认为“国徽” --->
|
|image_map       = 
|image_map_caption   = 
|
|image_map2       = <!-- 仅在需要第二张地图时填写,默认不显示 -->
|image_map2_caption   = 
|
|capital        = 
|capital_exile     = <!-- 如果status="Exile" -->
|latd= |latm= |latNS= |longd= |longm= |longEW= 
|
|national_motto     = 
|national_anthem    = 
|common_languages    = 
|religion        = 
|currency        = 
|
|<!--- 第一任及最后一任领导人的头衔与姓名及他们的副手 --->
|leader1        = <!--- 国王或总统姓名 --->
|leader2        = 
|leader3        = 
|leader4        = 
|year_leader1      = <!--- 任职年份 --->
|year_leader2      = 
|year_leader3      = 
|year_leader4      = 
|title_leader      = <!--- 默认:君主制国家为“国王”,其余为“总统” --->
|representative1    = <!--- 国家首脑代表称谓(如:殖民地统治者) --->
|representative2    = 
|representative3    = 
|representative4    = 
|year_representative1  = <!--- 任职年份 --->
|year_representative2  = 
|year_representative3  = 
|year_representative4  = 
|title_representative  = <!--- 默认:“首长” --->
|deputy1        = <!--- 总理姓名 --->
|deputy2        = 
|deputy3        = 
|deputy4        = 
|year_deputy1      = <!--- 任职年份 --->
|year_deputy2      = 
|year_deputy3      = 
|year_deputy4      = 
|title_deputy      = <!--- 默认:“总理” --->
|
|<!--- 立法机构 --->
|legislature      = <!--- 立法机构名称 --->
|house1         = <!--- 上议院名称 --->
|type_house1      = <!--- 默认:“上议院” --->
|house2         = <!--- 下议院名称 --->
|type_house2      = <!--- 默认:“下议院” --->
|
|<!--- 某年之面积与人口 --->
|stat_year1       = <!--- 统计数据年份,面积与人口都要指定 --->
|stat_area1       = <!--- 面积,以平方公里为单位(勿加逗号或空格),将按平方英里进行换算 --->
|stat_pop1       = <!--- 人口(勿加逗号或空格),如果给出了面积,将计算出人口密度 --->
|stat_year2       = 
|stat_area2       = 
|stat_pop2       = 
|stat_year3       = 
|stat_area3       = 
|stat_pop3       = 
|stat_year4       = 
|stat_area4       = 
|stat_pop4       = 
|stat_year5       = 
|stat_area5       = 
|stat_pop5       = 
|footnotes       = <!--- 接受维基链接 --->
}}

示例[kái goân-sí-bé]

德意志帝國为例:

{{Infobox former country
|native_name      = Deutsches Kaiserreich
|conventional_long_name = 德意志帝国
|common_name      = 德国
|continent       = 欧洲
|region         = 德国
|country        = 德国
|year_start       = 1871年
|year_end        = 1918年
|date_start       = 1月18日
|date_end        = 11月9日
|event_start      = 
|event_end       = [[德国革命|废止]]
|p1           = 北德意志邦联
|flag_p1        = Flag of the German Empire.svg
|s1           = 魏瑪共和國
|flag_s1        = Flag of Germany (2-3).svg
|image_flag       = Flag of the German Empire.svg
|image_coat       = Reichsadler_1888-1918.jpg
|image_map       = German_Empire%2C_Wilhelminian_third_version.png.PNG
|image_map_caption   = 1914年的德意志帝国版图,第一次世界大战前
|national_motto     = ''Gott mit Uns''<br>([[德语]]:“神与我们同在”)
|national_anthem    = 《[[万岁胜利者的桂冠]]》(非官方)
|capital        = 柏林
|latd=52|latm=31|latNS=N|longd=13|longm=24|longEW=E
|common_languages    = [[德语]]
|government_type    = 君主立宪制
|title_leader      = [[德国君主列表|德意志皇帝]]
|leader1        = [[威廉一世 (德国)|威廉一世]]
|year_leader1      = 1871-1888
|leader2        = [[威廉二世 (德国)|威廉二世]]
|year_leader2      = 1888-1918
|title_deputy      = [[德国总理|总理]]
|deputy1        = 奥托·冯·俾斯麦
|year_deputy1      = 1871-1890
|deputy2        = [[马克斯·冯·巴登]]
|year_deputy2      = 1918
|stat_year1       = 1871
|stat_pop1       = 41058792
|stat_year2       = 1890
|stat_pop2       = 49428470
|stat_year4       = 1910
|stat_pop4       = 64925993
|stat_area4       = 540766
|population_density3  = 120
|currency        = [[黄金马克]]
}}

详细说明[kái goân-sí-bé]

下方列出了此信息框中信息的字段名,并附有使用指导。以下简要解释此表:

 • 字段名
  • 承载模板所需信息的信息字段
 • 使用
  • 必填 表示如果漏填则模板将无法正常工作
  • 选填 表示即使不填则模板也能正常工作,但如果有对应资料及信息仍应该填入以使信息尽可能完整(不应该因为是“选填”所以就大量不填或删除信息)
 • 类型
  • 变量 表示模板只接受固定的值,可以是日期、年份、数字或根据某个列表填写
  • 自由 表示模板可接受任意给出的值,不需要遵守变量的严格的要求
  • 维基链接 表示必须填入一个有效的链接至条目或图像文件名的维基链接
  • 变量接受的值的例子
  • 带维基链接的任何文本 表示可以自由填入文本和维基链接,没有类似于变量上的约束
   • label is a short label typically fitting in a single line (no line break)
   • entry is one or a few short labels separated by commas or line breaks (no more than a few lines)
   • 句子 指描述性的句子(占用行数不能过多)
  • 任何文本 表示可以输入文本,但不能使用维基链接
 • 描述
  • 针对某一信息字段用法的指导

国名[kái goân-sí-bé]

字段名 使用 类型 描述
native_name 选填 自由 label(自由文本) 国名在当地语言中的写法,於信息框顶部显示。如果有多个语言,可以换行分开。如果当地语言是汉语,则留空不填,在下一个字段写明国名即可。
conventional_long_name 必填 自由 label(自由文本) 汉语全名,显示在当地语言国名之下
common_name 必填 变量 “国名” 此变量是信息框的支撑变量。这里所要求的值并不一定和历史相符,但因为此变量有一些重要的作用,所以十分关键:
 • 这里的值决定了在信息框生成的页面分类中该条目的排序位置。
  • 例如:“Kingdom of England”应该排在 E(England)下,而不是 K(Kingdom)。所以應該填“common_name=England”。多数情况下中文条目不适用。
 • 信息框中的一些链接将在目标页面存在时自动生成。如果条目不存在,则生成一个更通用的链接。
  • 例如:历史延续下来的克罗地亚的国旗与国徽分为两个条目:“克罗地亚国旗”和“克羅埃西亞國徽”。通过指定“common_name=克罗地亚”,国旗与国徽下方的文本将自动链接到这两个条目中。对于轴心国控制的克羅埃西亞獨立國,若指定“common_name=克羅埃西亞獨立國”,虽然符合史实,但不会生成链接,因为不存在“克罗地亚独立国国旗/国徽”条目。

位置[kái goân-sí-bé]

下列变量只用于生成条目的页面分类。
字段名 选用 类型 描述
continent 必填 变量 欧洲,南美洲,大洋洲等 如果該國跨越多於一個大洲,只填其中一個,其它的大洲用人手在信息框以外地方加上「Category:已不存在的……國家」。
region 适用时必填 变量 巴尔干半岛,意大利 更详细地说明该国所属的区域。如果该区域大小适合则创建新的页面分类。
country 必填 变量 “国名” 用于生成页面分类的字段,类似“region”,指明该历史上的实体现在所属的国家。如果现在属于多个国家,则填写现在继承原领土最多的国家(或关系最密切的国家)

地位[kái goân-sí-bé]

下列字段再次决定页面分类的排序。对于某些值,相关的文本将出现在名称下的一栏里。
字段名 选用 类型 描述
status 选填 变量
 • 帝国
 • 联邦
 • 邦联
 • 国家联盟
 • 从属国
 • 诸侯国
 • 殖民地
 • 保护国
 • 联合国托管地
 • 国际联盟托管地
 • 另见变量government_type页面分类方案
描述该政治实体与其他实体的关系。如殖民地与帝国,(殖民)帝国自身,处在国际联盟或联合国规定的特殊地位等
empire 选填 变量 “国名” 该国所从属帝国的“国名”
 • 例如:大英帝国殖民地:"status=殖民地","empire=英国"
status_text 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) 如果“status”与“empire”都有赋值,那么默认将表示为“status(empire)”。“status_text”变量则允许您采用更确切的文字表述,而不用顾虑页面分类的生成。(如:“[[神圣罗马帝国]]的附属国”、“[[法兰西第一帝国|法国]]的附庸國”)

政治[kái goân-sí-bé]

字段名 使用 类型 描述
government_type 必填 变量 用于生成更多的页面分类并为其他政治头衔设置默认值(见下方)。如果此处的值与下方列表中的均不匹配,条目将被归入维护分类并等待进一步的检查。
如果一国发生了政府变动,请在此字段填写原先的政府类型,然后将政府变动作为中间的事件(如:event1)。
国家首脑
title_leader 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) 对国家首脑的称呼。如果“government_type”是“君主国”或“君主立宪制”,将显示默认值“国王”,并链接到条目“{common_name}国王”(如有)。如果是“联邦共和国”的“共和国”,将使用“总统”。如果使用的是另一种称呼,则在此输入(请保持简短)并链接到相关的条目(如有)。
 • 例如:条目普魯士王國中,“government_type=君主国”而“title_leader”没有赋值。这是因为条目“普鲁士国王”存在,已经被信息框加上“国王”二字后自动链接了。
 • 例如:条目德意志帝國中,德意志皇帝同为普鲁士的国王。但此处没有采用“德意志皇帝,普鲁士国王”的称呼,而是[[德国君主列表|德意志皇帝]],链接到了所有德国君主的列表。
leader1, leader2, ... 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) 领导人姓名。自动生成维基链接,如果目标条目的标题过长可以手动建立链接。
 • 例如:[[喬治三世 (英國)|喬治三世]]。
year_leader1, year_leader2, ... 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) 领导人任期(如:1801年-1843年)。
 • 注意:如果只有一位国家首脑,只需填写“leader1”而不是“year_leader1”。不必将每一位国家首脑全部列出:如果人数较多,仅需要列举第一位及最后一位,之后以(首)与(末)注明,但需要手动为其添加链接。
殖民地统治者,国家首脑代表等
title_representative 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) 同国家首脑。这些字段针对殖民地统治者,国家首脑的代表等。对于政府首脑(如总理),请使用下面的“deputy”字段。
representative1, representative2, ... 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) 代表人姓名。自动生成维基链接,如果目标条目的标题过长可以手动建立链接。
year_representative1, year_representative2, ... optional 自由 label(带维基链接的自由文本) 代表人任期(如:1801年-1843年)。
副手、政府首脑等
title_deputy 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) 与国家首脑的相同。唯一区别是在于这里的默认标签是“首相”而不是“国王”。
deputy1, deputy2, ... 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) Deputy name. Wikilinks are generated automatically, but you should create wikilinked entries for people whose entry title is long
year_deputy1, year_deputy2, ... 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) Dates spanning rule of the deputy (eg. 1801-1843).
立法与宪政
legislature 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) 立法机构名称(用于显示上议院和下议院)
house1, house2 optional 自由 label(带维基链接的自由文本) 立法机关上议院与下议院的名称
type_house1, type_house2 optional 自由 label(带维基链接的自由文本) 可现实上议院和下议院之外的不用标签

一般信息[kái goân-sí-bé]

字段名 使用 类型 描述
capital 必填 自由 entry(带维基链接的自由文本) 首都。不需添加维基链接。填寫當時地名,可用內部連結指向現時地名(例如[[西安|長安]])
latd, latm, latNS, longd, longm, longEW 选填 变量 坐标 首都的地理坐標。
national_motto 选填 自由 entry(带维基链接的自由文本) 国家格言。如果不是汉语,请将汉语翻译放在最后(换行后)。目标条目存在时添加维基链接。
national_anthem 选填 自由 entry(带维基链接的自由文本) 國歌。如果不是汉语,请将汉语翻译放在最后(换行后)。目标条目存在时添加维基链接。
common_languages 选填 自由 entry(带维基链接的自由文本) 主要語言。目标条目存在时添加维基链接。如果只涉及一种语言,在有对应的语言条目时仅输入语言名即可。
如:可以只输入“汉语”,模板将显示[[汉语]]
如果有多个语言,就必需输入完整的维基代码。
如:如果语言是汉语和英语,则需输入[[汉语]]、[[英语]]
religion 选填 自由 entry(带维基链接的自由文本) 主要宗教。需要时可加维基链接。
currency 选填 自由 entry(带维基链接的自由文本) 通行貨幣。如果各时期流通了不同货币,请说明时期并以换行区分各货币。目标条目存在时添加维基链接。

历史[kái goân-sí-bé]

字段名 使用 类型 描述
起止时间
year_start, year_end 必填 变量 年份 成立年份、終結年份。这些年份会被放在顶部的日期栏位裏。如果两个年份相同,将只显示一个年份,但仍需将两个年份都填写。請勿加上 [[ ]]。自動加上「某年建立(或終結)的國家或政權」分類。
date_start, date_end 选填 变量 日期 给出详细的日期(日、月,如有)以匹配year_start和year_end。請勿加上 [[ ]]。(year_start 和 year_end 參數必須填寫。)
event_start, event_end 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) 在上述4个变量(或仅年份变量)输入信息后,信息框的“历史”区域中会生成历史事件。如果event_start或event_end中不输入内容,则这些事件将默认分别显示为文本“成立”和“解体”。event_start和event_end变量允许您输入更详细的描述。如果输入的值是条目名,维基链接将自动建立。如果描述导致该政治实体建立和解体的具体事件的条目存在,欢迎您链接到这些条目。为保持信息框整洁,在条目名称较长时可以使用管道链接(例如:[[柏林西非會議|建立]])。不建议简单地输入“宣布成立”等文字。
life_span 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) Some entities temporarily ceased to exist before re-establishing. Use this variable only for these entities to replace the displayed dates in the date bar. 日期不應帶連結(例如 1841年-1899年<br>1910年-1967年 而不是 [[1841年]]-[[1899年]]<br>[[1910年]]-[[1967年]])。You still need to fill in the year_start and year_end fields (in this example, "year_start=1841年" and "year_end=1967年") for the above-described functions to work.
Events
era 选填 变量
 • 拿破仑战争
 • World War I
 • World War II
 • 冷战
所在时期。这是一个确定页面分类的参数。如果输入的值与此表的不匹配,则条目将被加入维护性分类。不必担心,只要某个时期被经常使用,信息框的开发者便会创建一个新的页面分类。
event1/date_event1, event2/date_event2, ... 选填 自由 label(带维基链接的自由文本) 历史上发生过的事件。它们将被列在“历史”区域中,位于成立事件和灭亡事件之间。此处的事件变量的工作原理与event_start/event_end变量的相同。日期不應帶連結(例如「1789年8月3日」,而不是「[[1789年]][[8月3日]]」)。
event_pre/date_pre, event_post/date_post 测试中 自由 label(带维基链接的自由文本) Sometimes, events that take place outside the life-span of the entity are important, these two varaibles will place an event before event_start (pre) or after event_end (post) in the History box.

图片[kái goân-sí-bé]

下列所有变量都是可以选填的。
字段名 使用 类型 描述
Flag
image_flag 选填 维基链接 文件名 国旗图片文件名(不需要File:代码)
flag_type 选填 自由 国旗名称 国旗图片下显示的文本。用於有多面国旗(如:“联盟国的第三面国旗”)或旗帜使用“国旗”之外的名称时。默认“国旗”。
flag 选填 维基链接 国旗图片下文本的链接目标。默认链接到“{common_name}国旗”条目(如有)。如果条目不存在则链接到“国旗”。
Heraldry
image_coat 选填 维基链接 文件名 国徽图片文件名(不需要File:代码)
symbol_type 选填 自由 "symbol name" 国徽图片下显示的文本。用於有多个国徽或紋章使用“国徽”之外的名称时。默认“国徽”。
symbol 选填 维基链接 国徽图片下文本的链接目标。默认链接到“{common_name}国徽”条目(如有)。如果条目不存在则链接到“国徽”。
Map
image_map 选填 维基链接 文件名 地图图片文件名(不需要File:代码)
image_map_caption 选填 自由 语句(带维基链接的自由文本) 地图说明

先前及继承实体[kái goân-sí-bé]

下列字段均为选填,但十分重要。此处的内容影响到信息框顶部日期栏的国旗导航功能。
字段名 使用 类型 描述
p1p5 选填 维基链接 "country name" 先前实体的名称(最多5个)
s1s5 选填 维基链接 "country name" 继承实体的名称(最多5个)
flag_p1, flag_p2, ... 选填 维基链接 文件名 p1、p2等国家旗帜的文件名(仅文件名,不需要代码File:)。如果先前国家在存在期间有多面旗帜,应使用其采用的最后一面旗帜。本模板可以依据国家名称自动搜索其可能的旗帜,因此可能不需要填写。如果旗帜没有找到或者指定,则显示默认的“旗帜未知”图片。
flag_s1, flag_s2, ... 选填 维基链接 文件名 s1、s2等国家旗帜的文件名(仅文件名,不需要代码File:),与先前国家的旗帜同理。如果先前国家在存在期间有多面旗帜,应使用其采用的最后一面旗帜。
image_p1,image_s1,... 选填 维基链接 文件名 在历史发展早期,旗帜的使用比较少,而徽章更为常见。徽章图片一般比旗帜图片窄,所以徽章图片如果以旗帜图片的大小(即width=30px)显示,会显得太大。因此,如果对于先前或继承实体要使用旗帜以外的图片,则填写此字段。这里必须像平时插入图片一样输入完整的维基链接代码,但要将图片宽度设为20px(或更高,视具体情况而定)。

应该链接到的项目[kái goân-sí-bé]

本模板不旨在完整列出所有的先前(继承)实体,否则会使模板在许多情形下变得臃肿。这里提供了一些使用指导。这些规则并非是一成不变的,实际使用中请多加留意并遵循常理。

 1. 多数情形下,只填写主要的和(或)官方的先前或后继实体(遵照国际法)已经足够,因为这是大多数读者希望看到的。这样可以防止出现可能的混淆。
  • 例如:奥斯曼帝国的信息框中不必列出奥斯曼帝国解体后形成的每一个国家。这样的列表更适合放在条目的文字当中。只把官方的继承实体(土耳其)列出即可。
 2. 某些情形下,大多数的读者希望看到每一个成立的国家,而不仅是官方的先前(继承)实体。这时就要列出所有国家。如果新的实体在建立时只占用的其他国家的部分地区(或一个已存在的实体接收了一个已解体的实体的部分土地),则只在其他需要列出的国家较少时列出这些国家。
  • 例如:奥匈帝国的官方继承者只有奥地利和匈牙利。但奥匈帝国的解体时,还有两个新的国家(捷克斯洛伐克与斯洛維尼亞人-克羅埃西亞人和塞爾維亞人國)完全在奥匈帝国领土上建立,一个国家占用奥匈帝国部分领土建立(波兰,包括德国割让和俄国放弃的领土),两个已经存在的国家从奥匈帝国获得领土(意大利和罗马尼亚)。这样就出现了7个继承国。按照优先顺序,所列的国家应为:[奥地利与匈牙利],[捷克斯洛伐克与斯洛維尼亞人-克羅埃西亞人和塞爾維亞人國],[波兰],最后是[意大利和罗马尼亚]。
 3. 不要列出在该国存在时间段以外成立(解体)的实体。
  • 例如:南斯拉夫社会主义联邦共和国的解体不要求列出所有有关的国家,因为这是读者希望的。只有在南联邦解体时成立的国家应被列出。因此,“塞尔维亚和黑山”是继承实体,而“塞尔维亚”和“黑山”不是,因为这一解体发生在南联邦解体之后。
 4. 如果一个实体只是简单地变成了另一个国家下属的行政单位(州、省等),则链接到这一行政单位。本条只适用于过度十分明晰的情形。
  • 例如:得克萨斯共和国被美国并吞,并重组为美国的德克萨斯州。则继承实体不是美国,而是现在的德克萨斯州。
 5. 如果实体在短暂存活后即经历改革,不要列出中间的国家。
 6. 如果先前实体与继承实体相同,且这一先前(继承)实体在这期间继续存在,则不要将它们列出。应改为在“事件”一节中说明清楚这个国家是什么(如有需要)。
  • 例如:美利坚联盟国从美利坚合众国分裂而来,之后又在美国内战后再次成为美利坚合众国的一部分。如果这里将美利坚合众国作为先前和继承实体写出,将显得多余,因为美利坚合众国在这期间仍是以某种形式存在着。

面积与人口[kái goân-sí-bé]

字段名 使用 类型 描述
stat_year1, stat_year2 ... 选填(若面积及人口给出则为必填) 变量 数字 面积和人口可根据时间的不同输入多个值。
 • 面积必须以km²为单位输入,不能带有逗号或空格。以sq.mi.为单位的面积将被自动换算。
 • 人口不能带有逗号或空格。如果也给出了这一个时期的面积,则人口密度将自动计算。
 • 面积即使不曾有变化,在输入新的人口数值时也应该被输入,以便计算人口密度。
  • 示例: 知道1800年和1900年的人口数,也有面积数据且其大小未曾改变,则输入“stat_year1=1800”和“stat_year2=1900”并在“stat_pop1”和“stat_pop2”下输入两个人口数(不带逗号或空格)。之后请在“stat_area1”和“stat_area2”中都输入面积数(以km²计,不带逗号或空格)。面积数不会显示两次,但两个年份的人口密度将被计算出。
stat_area1, stat_area2 ... 选填 变量 数字
stat_pop1, stat_pop2 ... 选填 变量 数字

脚注[kái goân-sí-bé]

字段名 使用 类型 描述
footnotes 选填 自由 语句(带维基链接的自由文本) 脚注的字段。可用脚注说明信息框中需要进一步说明的内容。支持维基链接。


模板外观参数[kái goân-sí-bé]

本模板有一些能控制信息框插入条目中后式样的可选参数,包括大小与配色:

 • width = 290px - 设置信息框宽度(默认:290px)。
 • boxstyle = . . . - 设置整个信息框的样式属性。
 • titlestyle = . . . - 设置信息框顶部标题/名称区域的样式属性。

整个信息框更细致的样式设置如下:

 • boxstyle = background:lightgray - 整个信息框的底色。
 • boxstyle = border-color:blue; - 信息框边框设为蓝色。
 • boxstyle = border-width:5px; - 信息框边框粗细设为5个像素(默认:1px)。
 • boxstyle = margin-left:1px; margin-right:7px; - 重设信息框左右外边距以使其在Mozilla FirefoxInternet Explorer浏览器中有相近的排版效果。

标题/名称区域更细致的样式设置如下:

 • titlestyle = background:lightgray - 设置信息框顶部标题/名称区域的底色。
 • titlestyle = color:gold - 设置顶部标题/名称区域文本的颜色。
 • titlestyle = text-align:left - 将标题/名称文本调整为左对齐(默认:居中对齐)。

如果要进行多个设置,请如下方所示合写作一行:

 • titlestyle = background:lightgray; color:darkgreen;

各属性用半角分号(“;”)分隔。请注意遗漏分号会导致设置被忽略。有的样式属性无法更改,如“titlestyle=margin-left:25px”可能会被忽略,因为“margin-left”是使用boxstyle设置的整个信息框的一个属性。

另见[kái goân-sí-bé]