跳至內容

Tè-kok-chú-gī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tè-kok-chú-gī sī 1 chióng kok-ka ê chèng-chhek iah-sī kóng su-sióng. Chhái-chhú chit-khoán chèng-chhek ê kok-ka, ūi-tio̍h beh hoat-tián pún-kok ê bîn-cho̍k-chú-gī, bûn-hoà, chong-kàu kap keng-chè thé-hē, sīm-chì kāng-sî sī ūi-tio̍h beh tit-tio̍h sin ê léng-thó͘ kap thian-jiân chu-goân, choaⁿ-á thàu-koè kun-sū chhiú-toāⁿ, chek-ke̍k-tek chhim-lio̍k pa̍t-ê bîn-cho̍k kap kok-ka.

Chit-ê gí-sû goán-té sī chí chū 19 sè-kí tiong-kî khí-kó͘, chhú î-bîn chò chú-iàu bo̍k-tek, khì chhim-chiàm si̍t-bîn-tē ê hêng-tōng, m̄-koh chit-chân le̍k-sú ì-gī lia̍h-goā, chit-ê sû mā tiāⁿ-tiāⁿ hō͘ lâng the̍h lâi tī bûn-ha̍k-tek iah chèng-tī-tek ê hùn-toā-chú-gī chò siu-sû ê sú-iōng.

Tû-khì it-poaⁿ ê iōng-hoat, Vladimir Lenin in-ūi si̍t-bîn-tē koh hun-koah só͘ chō-sêng kiông-kok tiong-kan ê chhiong-tu̍t, hi-bāng liân-ha̍p kiōng-sán-chú-gī kek-bēng ê li̍p-tiûⁿ, tī 1916 nî só͘-siá ê Tè-kok-chú-gī Lūn lāi-té, ū kóng-tio̍h "chiâⁿ-chò chu-pún-chú-gī siōng-koân kai-toāⁿ ê tè-kok-chú-gī", lâi thó-lūn 20 sè-kí chho͘-kî kah hit-chūn ê hoat-tián, chóng--sī ùi So͘-liân pang-pāi kah taⁿ, chiàu i só͘ kóng ê chē-chē būn-tê siat-tēng ē sán-seng ê hiō-kó tit-tio̍h chiâⁿ--ê si̍t-chāi chin chió, iā lán teh sú-iōng tè-kok-chú-gī chit-ê gí-sû ê sî, tio̍h chiaⁿ chù-ì i tī Marx-Lenin-chú-gī--ni̍h ū i te̍k-sû tēng-gī ē khah hó.