Wikipedia:FAQ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
讀無白話字?請看Wikipedia:FAQ/Hàn-jī.

Che sī Wikipedia ê FAQ, tī chia lia̍t chhut siōng chia̍p mn̄g ê būn-tê kap hôe-tap. Ka-sú lí ū koan-hē tha̍k-siá ê būn-tê, chhiáⁿ chham-khó Án-chóaⁿ-siá kap Án-chóaⁿ-tha̍k chit 2 phiⁿ.

Nā ū kî-thaⁿ ê būn-tê, sûi-sî hoan-gêng khì Chhiū-á-kha mn̄g, a̍h-sī siá tī Wikipedia_talk:FAQ.

It-poaⁿ-sèng ê būn-tê[kái goân-sí-bé]

Wikipedia kap Holopedia ū siáⁿ bô kâng?[kái goân-sí-bé]

Holopedia iōng Wikipedia ê nńg-thé chò chhì-giām, hoān-ûi pau-koat POJ Bān-kok-bé su-ji̍p/hián-sī ê būn-tê, POJ siā-khu (lán) chiap-siū e ì-goān, tt.

Àn-sǹg Holopedia e bûn-chiong ē soá khì Wikipedia, hia pìⁿ "koaⁿ-hong" chām.

Pek-kho-choân-su kám m̄-sī ài-ū koân-ui-sèng kap chèng-khak-sèng?[kái goân-sí-bé]

pek-kho-choân-su ê tê-bo̍k bān-bān chióng, chha-put-to múi 1 ê lâng to ū-hoat-tō· ū kòng-hiàn. Mā ē-sái hoan-e̍k pa̍t-ê gí-giân ê Wikipedia, a̍h-sī ka-tī chiam-tùi tê-bo̍k chò gián-kiù.

Tâi-gí ê pek-kho-choân-su nah-ē cháu-chhut kán-thé-jī?[kái goân-sí-bé]

Wikipedia kap sû-tián ê koan-hē: Án-choáⁿ khu-pia̍t, phòe-ha̍p?[kái goân-sí-bé]

Wikipedia sī "pek-kho-choân-su", só·-í it-poaⁿ lâi kóng, bē-tàng kan-na thê-kiong 1-ê sû ē tēng-gī, hoat-im, lâi-goân, èng-iōng ê lē, tt. Ū-ê bûn-chiuⁿ m̄-sī iōng sû chò tan-ūi: kho-pí kóng "chó-phài chèng-tī" m̄-sī tan-sûn tēng-gī "chó-phài" kap "chèng-tī", eng-kai sī biô-siá chit-khoán chèng-tī ê bo̍k-phiau, ūn-chok hong-sek, le̍k-sú kòe-têng, lōe-pō· sio-siâng/bô-siâng ê su-sióng, phài-hē, tiōng-iàu ê jîn-bu̍t, tt.

Pek-kho-choân-su mā m̄-sī phok-sū lūn-bûn. Múi 1 ê tê-bo̍k lóng sī 1 phiⁿ khài-iàu.

Wiktionary (http://www.wiktionary.org) chiah sī pian jī/sû-tián ê só·-chāi.

Wikipedia kap Wiktionary ē-tàng hō·-siong ìn-siòng, liân-kia̍t.

Í-āu Wikipedia ê chu-liāu ū siáⁿ-mi̍h lī-iōng ê hong-sek?[kái goân-sí-bé]

(sú-iōng-chiá kài-bīn--ê; kā chu-liāu the̍h lâi hun-sek

Hiān-chhú-sî chì-chió ū chia ê lō·-iōng:

 • O̍̍h iōng Tâi-gí piáu-ta̍t pêng-siông-sî bô iōng Tâi-gí khì lí-kái ê tāi-chì;
 • o̍h tha̍k-siá sàn-bûn;
 • keng-kòe bó-gí khip-siu tì-sek, cheng-ka bó-gí ê tì-sek ki-chhó·;
 • O̍h lâng kap lâng chi-kan án-choáⁿ ha̍p-chok, kái-koat chhiong-tu̍t;
 • Kā TGB sak ji̍p chu-sìn sî-tāi;
 • Thê-kiong 1-ê tiûⁿ-só· hō· TG ko-kip-seng liān siá TGB;
 • Thê-kiong tiûⁿ-só· hō· "bē-hiáu siá bûn-ha̍k" ê lâng ū hoat-hui ê

khong-kan;

 • O̍h sin chu-sìn kho-ki (wiki), chhì-giām bāng-lō· bûn-hoà;
 • Hō· sè-kài pa̍t-ūi ê lâng chai-iáⁿ ū Hō-ló-ōe.

Chiong-lâi?

 • Chò kàu-châi?
 • chhut-pán?
 • Gián-kiù TG sin sû-lūi ê hoat-tián?
 • Gián-kiù jio̍k-sè gí-bûn ê bāng-lō· hoat-tián?

Ki-su̍t-sèng ê būn-tê[kái goân-sí-bé]

Iōng Taiwanese Package (TP) phah POJ soah chhut-hiān loān-bé[kái goân-sí-bé]

Holopedia iōng Thong-iōng-bé (Unicode). Taiwanese Package 2.0 chìn-chêng ê pian-bé m̄ sī Thong-iōng-bé. Chhiáⁿ khoàⁿ Help:Án-choáⁿ-siá.

Pe̍h-oē-jī tiāu-hû nah-ē bô chiàⁿ?[kái goân-sí-bé]

"Chhiáⁿ-mn̄g Goá chia khoàⁿ tē-8-siaⁿ kap tē-7-siaⁿ ê sî-chūn. Tiāu-hû ê só·-chāi ē sió-khoá-á bô chèng-khak, sió-khoá-á phian-phian , sió-khoá-á m̄-sī tī jī-bó ê chiàⁿ-tiong-ng."

Án-chóaⁿ chù-chheh[kái goân-sí-bé]

Ji̍h Teng-ji̍p, liáu-āu thiⁿ thiⁿ chu-liāu. Thiⁿ liáu ji̍h "Khui sin kháu-chō".

Holopedia nah beh iōng Lucida Sans Unicode?[kái goân-sí-bé]

Kî-thaⁿ pán-pún ê Wikipedia khah chē siat-tēng iōng "sans-serif", m̄-koh Holopedia chí-tēng iōng Lucida Sans Unicode. Che sī in-ūi ū liû-lám-khì (chhan-chhiūⁿ Mozilla Firefox) khoàⁿ tio̍h Holopedia ê gí-giân tāi-bé (language code) thâu-chêng-koeh siá "zh" tō ka-kī khì kéng Hàn-jī jī-hêng piáu-sī sans-serif. Hàn-jī jī-hêng hui-siông bô sek-ha̍p hián-sī lô-má-jī, só·-í gún chí-tēng Holopedia iōng Lucida Sans Unicode (Windows hē-thóng chha-put-to lóng ū kah).

Chóng--sī lí nā bô kah-ì, mā sī ē-sái kéng ka-kī kah-ì ê jī-hêng khoàⁿ. Chhiáⁿ chham-khó Help:Iōng-chiá siat-tēng#Ka-kī chong-hông bāng-ia̍h (CSS, JavaScript) ê soat-bêng. Khó-pí kóng, lí hi-bāng Holopedia kap Eng-gí Wikipedia iōng kāng-ê jī-hêng, ē-sái siá 1-ê chū-iōng ê Monobook.css tóng-àn:

body, pre, input, textarea, select {
  font-family: sans-serif;
}

Liáu-āu kiò lí ê liû-lám-khì kā "kán-thé hàn-jī" ê sans-serif jī-hêng kái-chò Verdana (kiat-kó). Chù-ì: in-ūi Verdana khiàm kúi-ā-ê POJ su-iàu ê hû-hō, í-siōng chit-ê pān-hoat bô sek-ha̍p IE.

Chham-khó chu-liāu: Ēng Firefox khoàⁿ POJ ê Wikipedia