Adventure Time

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Adventure Time
Phian-miâ Adventure Time with
Finn & Jake
Lūi-hêng hí kio̍k
kî-hòan
Mō͘-hiám[1]
Goân-chhòng Pendleton Ward
Tō-ián Larry Leichliter
Chhòng-ì chóng-kàm Patrick McHale (Tē 1–2 kùi)
Cole Sanchez (Tē 2–3 kùi)
Adam Muto (Tē 3–5 kùi)
Nate Cash (Tē 3–5 kùi)
Phòe-im Jeremy Shada
John DiMaggio
Hynden Walch
Niki Yang
Tom Kenny
Olivia Olson
Dee Bradley Baker
Pendleton Ward
Polly Lou Livingston
Jessica DiCicco
Maria Bamford
Kok-ka Bí-kok
Gí-giân Eng-gí
Kùi-sò͘ 7
Chi̍p-sò͘ 236 (Lia̍t-pió
Tn̂g-tō͘ 6 hūn-cheng(chhì-pò͘-chi̍p)
11 hūn-cheng
Phìⁿ-thâu-khek Pendleton Ward "Adventure Time"
Chok-khek Casey James Basichis
Tim Kiefer
Phìⁿ-bóe-khek Ashley Eriksson "The Island Song"
Chè-chok
Chè-chok-jîn Kelly Crews
Chip-hêng chè-chok Pendleton Ward (Tē 3 kùi –)
Fred Seibert
Adam Muto (Season 6–present)
Derek Drymon (Tē 1 kùi)
Chè-chok kong-si Frederator Studios
Cartoon Network Studios
Hoat-hêng kong-si Warner Bros. Television
Pò͘-èng
Siú-pò pîn-tō Cartoon Network
Nicktoons (pilot only)
Sī-sìn keh-sek 1080i (16:9 HDTV)
Pò-chhut ji̍t-kî Chhì-pò͘-chi̍p: 2007 nî 1 goe̍h 11 ji̍t (2007-01-11)
Chèng-sek: 2010 nî 4 goe̍h 5 ji̍t (2010-04-05)
Siong-koan chiat-bo̍k
Chiân-chok Random! Cartoons
Gōa-pō͘
Koaⁿ-hong bāng-chām
Chè-chok bāng-chām

Adventure Time (Pe̍h-oē-jī ti̍t-e̍k: Mō͘-hiám Sî-kan, Hàn-jī: 冒險時間, Tâi-oân e̍k-miâ: Thàm-hiám Ho̍at-pó, Hàn-jī: 探險活寶) sī Bí-kok ê tōng-ōe tiān-sī-kio̍k, Pendleton Ward chè-chok, tùi 2010 nî 4 goe̍h 5 hō khai-sí tī Cartoon Network hòng-sàng. Chú-kak sī ta-po͘ gín-á Finn (Tâi-oân e̍k-miâ: A-pó, Hàn-jī: 阿寶) kap i-ê hiaⁿ-tī-á Jake (Tâi-oân e̍k-miâ: Láu-phî, Hàn-jī: 老皮) , chi̍t chiah "mô͘-hoat káu-á (魔法狗仔)". In seng-o̍ah tī The Great Mushroom War (Tâi-oân e̍k-miâ: Mô͘-ko͘ Chiàn-cheng, Hàn-jī: 蘑菇戰爭) 1000 nî āu ê Land of Ooo (Tâi-oân e̍k-miâ: Oa-sài-pì-kíng, Hàn-jī: 哇賽秘境), gū--tio̍h Princess Bubblegum (Tâi-oân e̍k-miâ: Phàu-phàu-thn̂g Kong-chú, Hàn-jī: 泡泡糖公主), The Ice King (Tâi-oân e̍k-miâ: Ping-pà-ông, Hàn-jī: 冰霸王) kap Marceline the Vampire (Tâi-oân e̍k-miâ: Khip-hiat-kúi Ngāi-bî-nī, Hàn-jī: 吸血鬼艾薇爾).

Chú-kak[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Finn The Human (Finn Mertens)
Phòe-im: Bí-kok: Zack Shada (Chhì-pò-chi̍p)/Jeremy Shada/Jonathan Frakes (Chiâⁿ-lâng) Tâi-oân: Lí O̍at-lêngLâu Kia̍t (Chiâⁿ-lâng)
Pún chok tē-it chú-kak, sī 16 hòe ê jîn-luī siàu-liân cha-pó͘ gín-á. Tì pe̍h-sik thâu-lông bō-á, chhīng nâ-sik té-saⁿ, phāiⁿ li̍k-sik phōe-pau, thâu-lông bō-á--lí ū kim-n̂g-sek thâu-mn̂g. Chiū lôan-ài chêng-ì bô-pòaⁿ-pō͘, m̄-koh gâu chhui-lí kái bī. Kâⁿ giàn-thâu, gín-á-tioh ê jia̍t-chêng cha̍p-chiok. Sui-jiân pō-li̍k, m̄-koh jia̍t-ài le̍k-hiám kap kiù--lâng, bîn-bāng sī chiânn-chò uí-tāi ê eng-hiông[2][3][4]. ū chin kiông ê chek-jīm ì-sik, kiàn-pái chò tāi-chì lóng ū-kàu mî-sîⁿ, iáu-koh chiū-án-ne ūi-tio̍h lâng táⁿ-phō-put-pêng.
 • Jake The Dog
Phòe-im: Bí-kok: John DiMaggio Tâi-oân: Chô Kià-lu
Pún chok tē-jī chú-kak, sī 28 hòe ê lāu n̂g--káu-á (í mô͘-hoat káu-á ê nî-hòe kè-sǹg). Te̍k-teng goân-chū î Tàu-gû káu[5][6][7], chhiáⁿ ba̍k put-chí-á toā, Jake bô hīⁿ-á. Chhīng ti-tu chiaⁿ só͘ pháng-chit ê thàu-bêng kín-sin-á khò͘.
ū sîn-kî piàn-hêng, chhun-kiu lêng-le̍k kap hó-phīⁿ-sai. Sui-jiân sin-khu khó͘ chū-iû chhun-tián, chit le̍k-liōng ē kā Finn táⁿ-kek kap chih-chài, m̄-koh chhun-tián kòe-tō͘ khó-lêng chō-sêng ap-pek ngó͘-chōng, pō-pè jî sí. Jake kap i ê chiân lí-iú o̍h phòng-jī. Sī ê lāu gia̍t-gín-á, chò tāi-chì lāu-pō͘-tiāⁿ, kāng chhìn-chhái toā-sè hāng tāi-chì mā ē kún-chhiò[6].
ē kóng Tiâu-sián-gí (Tâi-oân pán sī Tâi-oân-oē), iáu ē siá Ko-lê-jī. Tâi-oân pán tiong kóng-ōe tài ū Kńg-tang--khiuⁿ ê kok-gí, ōe-bó sī "Hó-sai-lāi (猴塞雷, Oa̍t-gí: 好犀利)". Jake ê chhit-á sī Lady Rainicorn, ū gō͘ ê kiáⁿ[8]. Hō͘-siong-ài, in-uī tàu-tīn tôaⁿ Tiong-chhiú-khîm[6].

Tiōng-iàu phòe-kak[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Bonnibel Bubblegum Kong-chú (Bonnibel Bubblegum Princesses)
Phòe-im: Bí-kok: Paige Moss (Chhì-pò-chi̍p)[9]Hynden Walch[10]Isabella Acres (siàu-lí)[11] Tâi-oân: Lîm Bí-siù
Thóng-tī Candy Ông-kok ê kong-chú, sī phàu-phàu-thn̂g kap jîn-luī DNA ê poàⁿ-hóng-á[9]. Bat phiàn Finn nî-hòe 18 hòe, tān si̍t-chè nî-hòe í 890 hòe, í chai tī mô͘-ko͘ chiàn-cheng āu ê he̍k ù-jiám sî-kî tō í-keng chûn-chāi, pēng ēng thn̂g-á chēng-hoà he̍k ù-jiám. Kò-sèng chhin-chhiat un-sûn. Te̍k-teng sī tì hông-koan, lâu chúi-âng-sek ê phàu-phàu-thn̂g tn̂g thâu-mn̂g.
Kuí-ji̍t-á Finn bat ì-ài ê tuì-siōng, sui-jiân koan-sim i siū-ek to, tān i bô kāng i hôe ka-kī ê khí-mo͘[12], tī pìⁿ 13 hòe sî jia̍t-loân kòe. Ice King loân jî-chhiáⁿ phēng éng-éng páng-phiò ê tuì-siōng, kāng Ice King ê thāi-tō͘ iah ke̍k bái.
Koaⁿ-hong bāng-chām biâu-su̍t i sī “Chìm tī ka-kī sè-kài ê pah-bān hù-ong chheh-ku-á hèng chiá”[6], jia̍t-ài kho-ha̍k, m̄-koh gián-kiù ê kiōng-kiōng lóng sī kìm-chí hêng kho-ki, jî-chhiáⁿ iah in-uī ū-sî-á chhut-chhò jî tì-sú Candy Ông-kok ê guî-ki. Tùi mô͘-hoat phō-tî hó͘-tēng, pēng lia̍h-chún mô͘-hoat lóng sī ki-î kho-ha̍k só͘ hoat-seng ê hiān-siōng. Kî-si̍t lōe-sim pēng bô kap lâng-châi siāng-khoán siān-liông, sio̍k-î kam-goān ūi to-sò͘ lâng hi-seng chió-sò͘ lâng, put-te̍k-chhiú-tōaⁿ ê chhim-tîm jîn-bu̍t.
 • Lady Rainicorn
Phòe-im: Bí-kok: Dee Bradley Baker (Chhì-pò-chi̍p)[13]Niki Yang[14]Pendleton Ward (Hoan-e̍k-ki) Tâi-oân: Lí Oa̍t-lêngHē Tī-sè (Hoan-e̍k-ki)
Pòaⁿ khēng pòaⁿ to̍k-kak-siù ê Khēng to̍k-kak-siù, Jake ê cha-bó͘-lâng kap Bubblegum Kong-chú ê hóe-phōaⁿ[14][15].
Sī kiam-ū im-ga̍k châi-chêng kap chiàn-tàu le̍k ê khēng to̍k-kak-siù. Ē-ēng-tit chioh-tioh hoat-siā sek-chúi piàn kî-thaⁿ lâng sū-bu̍t ê sek-chúi. I ē poe sī in-ūi Chū-sin sin-khu chhut-kng chhiáⁿ pái, che-sī i ū khēng tô͘-àn ê in-toaⁿ[15].
Tī chhì-pò-chi̍p ēng chhiūⁿ hún-chiáu ê siaⁿ-im thong. M̄-koh tī goân-pán hē-lia̍t iáⁿ-chi̍p tiong kóng Tiâu-sián-gí[14], Tâi-oân-pán kái chiâⁿ kóng Tâi-oân-oē, lēng-goā kòe-khì bē-su an-chong kòe hoan-e̍k-ki, m̄-koh in-uī thêng-hiān chhut-lâi ē siaⁿ-im lóng thài kî chhiūⁿ lāu cha-po͘ ê siaⁿ-im jî hō͘ Jake hiat thâm ē.
Bo̍k-chiân kan-na Bubblegum Kong-chú, Jake, ka-kī ê pē-bú kap kiáⁿ kā i ē thong. Jî Finn ē kāng i thong chi̍t-tiám-á.
 • Khip-hoeh-kúi Lú-ông Marceline Abadeer (Marceline Abadeer the Vampire Queen)
Phòe-im: Bí-kok: Olivia Olson[10]/Ava Acres (Cha-bō͘ gín-á)[16]Cloris Leachman (Chia̍h-lāu)[17]Tâi-oân: Luî Phek-bûn
Sui-jiân sī khip-hiat-kúi, sū-si̍t chiūⁿ khiok chin-chió chia̍h hoeh, jî-sī chia̍h âng-sek bu̍t-thé ê sek-sò͘ ûi-seng, phàⁿ sài ji̍t-thâu, só͘-í tī iông-kng hā su-iàu thèⁿ sòaⁿ.
ū-tio̍h chi̍t pòaⁿ ê ok-mô͘ a-pa hoeh-thóng kap jîn-lūi a-bó hoeh-thóng, sat-sí chêng-jīm ê khip-hiat-kúi kok-ông châi tit miâ lú-ông,[18][19], Ām-kún chiūⁿ ū phōe khip-hiat-kúi kā kòe ê hûn jiah (kak-sek siat-kè-su-chan piáu-sī 17-sòe châi chiâⁿ-chò khip-hiat-kúi)[20], sī iû khip hoeh kúi ông kā ê.
só͘ chū-kòe ê tē-hong to͘-hōe ū M kì-hō (chan hô Finn kap Jake chhiúⁿ pâng-chí , ia̍h ū chhú phiau-kì).
si̍t-chè nî-lêng 1003-sòe , jî gōa-pió chek sī 18 chì 20-sòe[21], kám-kak seng-oa̍h bô-chhù-bī sù-siông su-iàu chhit-thô. Pí-jū sì-hng lí-hêng iah-sī ū-sî-á í háⁿ kap lêng-tī Finn ūi lo̍k.
Khó pìⁿ tōa-bong bi̍t-pô, tōa-bong ok-mô͘ kap lông-jîn chiàn-tàu, ia̍h-ē pìⁿ bi̍t-pô-gín-á. Ē chū-iû chhau-chhiòng sí-lâng kut-thâu, ia̍h khang hiâⁿ la̍h-tiâu. Ài iô-kún-ga̍k, chú-iàu ián-chàu bass,I ê bass iû thoân-ka pó͘-thâu kái chè-chok[20][22]. Pêng-siông sī phû î-tōng.
Marceline kap i ê a-pa Hunson Abadeer, ū hō͘-siang chi-kan ê būn-tê. thâu--á Marceline kám-kak a-pa pēng bô koan-sim i, chiū-án-ne thong-kòe im-ga̍k piáu-ta̍t ka-kī ê kám-chêng[22]. Chhú-gōa, Hunson put-toān kā Marceline ap-le̍k, iau-kiû chiap-koán ka-cho̍k khì-gia̍p thóng-tī Nightosphere, Marceline bô ài chi̍t ê chiân-chiam-sèng ê thâu-lō͘[23][24]. Jî a-bú sī chi̍t-ê jîn-luī o͘-lâng.
Ū chiân lâm-pêng-iú hiàm Ash. It-ti̍t-kàu Marceline hoat-hiān Ash soah uī-tio̍h su-io̍k bē-tiāu ka-kī sim-ài ê hîm-á ang-á Hambo, hùn-nō͘ jî hun-chhiú.
Tâi-oân hoan-e̍k miâ lâi-chū Canada koa-chhiú Avril Lavigne[25].

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "Amazon.com: Adventure Time Volume 4: Amazon Video". March 9, 2015 khòaⁿ--ê. 
 2. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī voicejeremyfinn
 3. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī boomboom
 4. Patrick Mchale (director); Adam Muto & Elizabeth Ito (writers) (April 5, 2010). "Slumber Party Panic". Adventure Time. Season 1. Episode 1. Cartoon Network. 
 5. DeMott, Rick (April 25, 2010). "Time for Some Adventure with Pendleton Ward". Animation World Network. goân-loē-iông tī July 6, 2010 hőng khó͘-pih. July 14, 2010 khòaⁿ--ê. 
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 "Adventure Time | Characters". CartoonNetwork.com. January 22, 2013 khòaⁿ--ê. 
 7. Little Did You Know: Jake (DVD). My Two Favorite People: Cartoon Network. 2011. 
 8. Sava, Oliver (January 7, 2013). "Review: Adventure Time: 'Jake the Dad'". The A.V. Club. The Onion. January 22, 2013 khòaⁿ--ê. 
 9. 9.0 9.1 "Voice Compare: Adventure Time – Princess Bubblegum". Behind the Voice Actors. January 22, 2013 khòaⁿ--ê. )
 10. 10.0 10.1 Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Cast
 11. "Isabella Acres". Behind the Voice Actors. January 22, 2013 khòaⁿ--ê. 
 12. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī burning
 13. "Lady Rainicorn". Behind the Voice Actors. January 22, 2013 khòaⁿ--ê. 
 14. 14.0 14.1 14.2 "Niki Yang (Voice of Bmo) Interview: The Art of Storytelling". Gumship. January 9, 2013. January 22, 2013 khòaⁿ--ê. 
 15. 15.0 15.1 "Character Facts of the Week: Lady Rainicorn from Adventure Time". CartoonNetwork.co.uk. February 15, 2012. October 26, 2012 khòaⁿ--ê. 
 16. "Ava Acres". Behind the Voice Actors. October 25, 2012 khòaⁿ--ê. 
 17. Sava, Oliver (November 12, 2012). "Review: Adventure Time: 'Finn the Human'/'Jake the Dog'". The A.V. Club. The Onion. November 13, 2012 khòaⁿ--ê. 
 18. Larry Leichliter (director); Tom Herpich & Skyler Page (writers) (November 12, 2012). "Finn the Human". Adventure Time. Season 5. Episode 1. Cartoon Network. 
 19. Ward, Pendleton (July 26, 2010). "If Marceline is the vampire queen, then is there a vampire king?". Formspring. goân-loē-iông tī March 17, 2013 hőng khó͘-pih. October 25, 2012 khòaⁿ--ê. 
 20. 20.0 20.1 "Character Facts of the Week: Marceline from Adventure Time". CartoonNetwork.co.uk. January 24, 2012. October 26, 2012 khòaⁿ--ê. 
 21. Ristaino, Andy (January 2, 2012). "Yo man, what age is Marceline meant to be?". Formspring. goân-loē-iông tī March 17, 2013 hőng khó͘-pih. November 21, 2012 khòaⁿ--ê. 
 22. 22.0 22.1 Larry Leichliter (director); Adam Muto & Rebecca Sugar (writers) (October 11, 2010). "It Came From the Nightosphere". Adventure Time. Season 2. Episode 1. Cartoon Network. 
 23. Foster, Tyler (March 6, 2012). "Adventure Time: It Came From the Nightosphere". DVD Talk. Internet Brands. October 25, 2012 khòaⁿ--ê. 
 24. Phil Dyess-Nugent (April 30, 2012). "Review: Adventure Time: 'They Went To The Nightosphere'/'Daddy's Little Monster'". The A.V. Club. The Onion. August 22, 2012 khòaⁿ--ê. 
 25. 《探險活寶》配音總監與老皮配音員談動畫中角色 - 探險活寶專訪

Wi fi