Chóng-phò͘-sai (tiān-iáⁿ)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Chóng-phò͘-sai
tóng-àn:ZoneProSite Poster.jpg
Kàm-tok Tân Ge̍k-hun
Chè-chok Lí Lia̍t, Ia̍p Jû-hun
Kio̍k-chok-ka Tân Ge̍k-hun
Chú-ián Hā Û-khiâu, Iûⁿ Iū-lêng, Lîm Bí-siù
Phòe-ga̍k Má Liām-sian, Ông Hi-bûn
Liap-iáⁿ-su Chîⁿ Siông
Chián-chip Tiuⁿ Ka-î
Chè-chok
kong-si
Éng-it Chè-chok-só͘ Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si (影一製作所股份有限公司)
Ui-siōng Tiān-iáⁿ (威像電影)
Chhut-phìⁿ Khian-kâu-chú Chéng-ha̍p Hêng-siau Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si (牽猴子整合行銷股份有限公司)
Warner Bros. Tâi-oân Hūn-kong-si
Chiūⁿ-èng  TWN
  • 2013 nî 8 goe̍h 16 ji̍t (2013-08-16)

 SGP
  • 2013 nî 10 goe̍h 11 ji̍t (2013-10-11)
chhiú iàⁿ
 SGP
  • 2013 nî 10 goe̍h 17 ji̍t (2013-10-17)

Pang-bô͘:Country data HK
  • 2013 nî 11 goe̍h 9 ji̍t (2013-11-09)

 MYS
  • 2014 nî 1 goe̍h 16 ji̍t (2014-01-16)

 JPN
  • 2014 nî 11 goe̍h 1 ji̍t (2014-11-01)
Phìⁿ-tn̂g 145 hūn
Kok-ka  Tiong-hoâ Bîn-kok
Gí-giân Kok-gí, Tâi-gí
Ū-sǹg 7000 bān
Phiò-pâng 3.1 ek[1]

Chóng-phò͘-sai (總舖師,  Eng-gíZone Pro Site) sī 2013 nî chit e Tâi-oân chhiàu-kio̍k Tiān-iáⁿ[2].

Hì-bûn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

20 liōng-nî sing, Tâi-oân pān-toh-kài ū sam-tāi thoân-kî "Chóng-phò͘-sai", hō͘ hiong-bîn chun-chhing "Lâng, kuí, sîn" sam-pà, sī pak, tiong ,lâm. Pak: "Gām-lâng-sai", tiong: "Kúi-thâu-sai", lâm: "Hô͘-sîn-sai". Chit-chām pān-toh(辦桌) bûn-hòa bî-jio̍k, pān-toh sam-pà siau-sit-khì. Hô͘-sîn-sai beh kā chhiú-lō͘-chhài pì-koat kau-hō͘ to̍k-seng-lí Chiam Siáu-oán, bô-tāi-ôa Siáu-oán chí beh sîn bêng-seng. In-iân saⁿ-hōe, Siáu-oán àn Tâi-pak tńg-lâi Tâi-pak āu, m̄-nā bat-tio̍h "Liāu-lí i-seng" Ia̍p Jû-hái, hó-sim-hēng ê Siáu-oán, iáu ūi-tio̍h ta̍t-sêng chi̍t-tùi ang-pô ê bîn-bāng, tiāⁿ-tio̍h chò-chhut chi̍t-toh "Kó͘-chá-chhài".

Kak-sek kài-siau[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chú-ián[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ián-goân Kak-sek Pī-chù
Hā Û-kiâu

(夏于喬)
Chiam Siáu-oán

(詹小婉)
Chú-kak, thoân-kî chóng-phò͘-sai Hô͘-sîn-sai ê lí-jî, Phian-miâ "Ùn-tāu-iû (沾醬油)"

Sui-jiân ū liāu-lí thian-hūn, nā tuì liāu-lí bô hìng-thâu, kiaⁿ hî.
Hàn-chháu ang-á-thâu lóng sī iu-bí.

Lîm Bí-siù

(林美秀)
Ài-hōng

(愛鳳)
Thoân-kî chóng-phò͘-sai Hô͘-sîn-sai ê bó͘, Siáu-oán ê āu-bú, kiò-chò "Phòng-hong-só(膨風嫂)" chhiò-khoe, nā bô hó chhiú-lō͘.
Iûⁿ Lū-lêng

(楊祐寧)
Ia̍p Jû-hái

(葉如海)
Thoân-kî chóng-phò͘-sai Kúi-thâu-sai ê sai-á, sió-miâ "Pak-hong 16 pé to Liāu-lí I-seng(北方16把刀料理醫生)" í chín-kiù pháiⁿ-chia̍h liāu-lí ūi-ka-jīm, ûn-gô sì-hng.

Sam tāi chóng-phò͘-sai[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ián-goân Kak-sek Pī-chù
Gô͘ Liām-chin

(吳念真)
Gām-lâng-sai

(憨人師)
Pak-pō͘ ê thoân-kî chóng-phò͘-sai
Hí-siông

(喜翔)
Kúi-thâu-sai

(鬼頭師)
Tiong-pō͘ ê thoân-kî chóng-phò͘-sai
Kho It-chèng

(柯一正)
Hô͘-sîn-sai (蒼蠅師)
Lâm-pō͘ ê thoân-kî chóng-phò͘-sai

Kî-thaⁿ Kak-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ián-goân Kak-sek Pī-chù
Thoat-sòaⁿ

(脫線)
Hó͘-phīⁿ-sai

(虎鼻師)
Hô͘-sîn-sai ê su-hū.
Gô͘ Pêng-hōng

(吳朋奉)
Hó͘-phīⁿ-sai ê su-hū
Tân Sèng-chhiong

(陳聖昌)
Hó͘-phīⁿ-sai

(sè-kiáⁿ)
Bí-chiong

(米漿)
Á-châi-sai (阿財師)
Hô͘-sîn-sai ê sai-á, pòaⁿ-lō͘ chhut-ke.
Tân Tiok-seng

(陳竹昇)
Chuí-kha A

(水腳A)
Thó-siàu chi̍p-thoân
Tân Bān-hō

(陳萬號)
Chuí-kha B

(水腳B)
Hí Chín-tek

(許振得)
Chhoà Khèng-chiau

(蔡慶昭)
Tiàu-hoàn-siù(召喚獸) saⁿ-jîn-cho͘ ê Mô͘-siù(魔獸), Siáu-oán ê bê.
Tân Gān-chò 

(陳彥佐)
Lâu Chú-huàn

(劉子煥)
Tiàu-huàn-siù saⁿ-jîn-cho͘ ê Iá-siù(野獸), Siáu-oán ê bê.
Chîⁿ Jû-an

(錢俞安)
Lí Î-siū

(李維壽)
Tiàu-huàn-siù saⁿ-jîn-cho͘ ê Koài-siù(怪獸), Siáu-oán ê bê.
Lū Hok-lo̍k

(呂福祿)
Hí Íng-jîn

(許永仁)
Pān-toh pí-sài ê chàn-chō͘ thâu-ke.
Iûⁿ Lê-im

(楊麗音)
Kang Phek-liân

(江碧蓮)
Bí-si̍t kàm-tēng-ke, sió-miâ Bia̍t-choa̍t Sai-thài(滅絕師太).

Pān-toh Tāi-sài ê phêng-sím.

Tan Sêng-kú
(單承矩)
Lâu Khun

(劉昆)
Bí-si̍t kàm-tēng-ke, sió-miâ Jîn-kan iau-kúi (人間愛吃鬼).

Pān-toh Tāi-sài phêng-sím.

Chiā Ú-ui

(謝宇威)
Kim Ta̍t-jîn

(金達仁)
Bí-si̍t kàm-tēng-ke, sió-miâ Kim-chhùi-ngē (金刁嘴).

Pān-toh tāi-sài phêng-sím.

Hoa-thài-lông

(花太郎)
Teng-hiong-hû

(丁香魚)
Khò-soaⁿ-huē sêng-oân.
Bo̍h Ài-hōng

(莫愛芳)
Lō͘-si-bí
(露絲米)
Hó͘-phīⁿ-sai ê sú-iōng-lâng.
Ông Chū-kiông
(王自強)
Ông Khé-tàn

(王啓旦)
"Ông Khé-tàn gû-bah-thng"thâu-ke.

Kau-chiān
So͘ Sek

Lōa Pōe-êng

(賴佩瑩)
Khé-tàn-só

(啓旦嫂)
"Ông Khé-tàn gû-bah-thng" ê thâu-ke-niû.
Liāu Huī-tin

(廖慧珍)
Chú-chhî
Tâi-oân tē-it-kài Pān-toh tāi-sài lí-chú-chhî.
Ko Bêng-uí

(高明偉)
Chú-chhî
Tâi-oân tē-it-kài Pān-toh tāi-sài lâm chú-chhî.
Pe̍k Bêng-hoa

(白明華)
Goa̍t-hâ
(月霞)
Uí-jīm Ài-hōng kap Siáu-oán Tàu-saⁿ-kāng pān-hí-chiú ê thài-thài.
Tân Phok-bûn

(陳博文)
Lāu-sin-sū
(老紳士)
Uí-jīm Ài-hōng kap Siáu-oán Tàu-saⁿ-kāng pān-hí-chiú ê thâu-ke.
Tân Su-iông

(陳思蓉)
Iûⁿ Bó-î

(楊媽媽)
Ài-hōng kap Siáu-oán guân-lâi ê chhù-piⁿ.

客串[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ián-goân Kak-sek Pī-chù
Lí Éng-hong
(李永豐)
Keng-lí
Gô͘ Têng-hông
(吳廷宏)
Goân-chū-bîn ê Su-ki
Kho Jîn-kian
(柯仁堅)
Péng-toh lô͘-môa
Siàu-lîm Tâng-jîn
(少林銅人)
Tân Hi-sèng
(陳希聖)
Thó-siàu chi̍p-thoân
Si E̍k-lâm
(施易男)
Hí Éng-jîn
(Siàu-liân)
Hân Chì-kia̍t
(韓志杰)
A-hêng
(阿雄)
Má Liām-sian
(馬念先)
Hōng Siáu-ga̍k
(鳳小岳)

Tiān-iáⁿ koa-khek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chú-tê-khek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chú-pia̍t Koa-khek miâ Chok-sû Chok-khek Ián-chhiùⁿ Pī-chù
Chú-tê-khek
Sam-pat A-hoa Chhoe La-pah

(三八阿花吹喇叭)
Má Liām-sian
Má Liām-sian
Chu̍t-bí-oân
A-hoe-pán 

Chhah-khek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chú-pia̍t Koa-khek miâ Chok-sû Chok-khek Ián-chhiùⁿ Pī-chù 
Chhah-khek
Kin-á bô Ang

(金罵沒ㄤ)
Má Liām-sian
Má Liām-sian
Lîm Bí-siù

Phòe-ga̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chú-pia̍t Koa-khek miâ Chok-sû Chok-khek Ián-chhiùⁿ Pī-chù

Phòe-ga̍k
Phòng-hong-só kap Á-châi-sai ê PK
Ông Hi-bûn

(王希文)
Phòe-ga̍k
Ông-ke Tāu-iû

(王家醬油)
Ông Hi-bûn
Phòe-ga̍k
Góa chāi Lí Chó-pêng

(偶在你左邊)
Ông Hi-bûn

Pán-koân koa-khek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chú-pia̍t Koa-khek miâ Chok-sû Chok-khek Ián-chhiùⁿ Pī-chù

Pán-koân koa-khek
Tîm-sù (沉思)
Tēng Kuì-chióng

(鄭貴昶)
Tēng Kuì-chióng
Lâu Bûn-chèng(劉文正)
Kúi-thâu-sai ê chú-tê-khek
Pán-koân koa-khek
Hoâi-liām ê Pò͘-im-oân (懷念的播音員)
Pūi-seng

(蜚聲)
Yosida Tadasi

(吉田正)
Pán-koân koa-khek
Bū-chú ê Thàm-ko

(霧子的探戈

霧子のタンゴ)
Ông Hi-bûn
Ông Hi-bûn
Frank Nagai

(フランク永井)

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. 沒看過就落伍了!超賣座國片排行榜 2014.11.20 STYLETC樂時尚
  2. 電影作品 總鋪師. 影一製作所股份有限公司. [2013-08-21]. 

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]