Lâm-chú-khu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Lâm-chú-khu

Lâm-chú-khuHàn-jī:楠梓區,Hôa-gí chù-im:ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄑㄩ,Eng-gí:Nanzih/Nanzi/Nantz/Nantzu District) kū-miâ Lâm-á-kheⁿ, sī Ko-hiông-chhī ê chi̍t-ê khu. Ūi tī chhī lāi ê sai-lâm pêng, chhī-tiong-sim siōng pak ê só͘-chāi. Tī pak-pêng ū Chú-koaⁿ-khu, Kiô-thâu-khu kap Iàn-châu-khu, tang-pêng ū Jîn-bú-khu kap Tōa-siā-khu, sai-pêng sī Tâi-oân Hái-kiap, lâm-pêng ū Chó-iâⁿ-khu chòe in ê chhù-piⁿ.

2018 nî 2 goe̍h ê jîn-kháu sī 184,000 lâng. Iû-tē-khu-hō(郵遞區號) sī 811.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lâm-chú-khu, Tâi-oân-ōe bô chiàu jī lâi liām, soah sī hō-chò "Lâm-á-kheⁿ". Hàn-jī bat hō͘ piau chòe "南馬坑", "楠仔坑", "南仔坑", "楠梓坑" [1], só͘-kóng--ê sī "Lâm-chú-kiô" kàu "Heng-lâm-kiô" (興楠橋) chia-ê tē-khu, tē-hêng khah kē-ô͘. "Lâm-á" sī Bân-lâm-gí lāi-bīn "kē--ê só͘-chai" ê kóng-hoat, chhiūⁿ Chiáu-chhêng-khu ê Làm-po͘ (坔埔/湳埔), Lâm-tâu-koānBêng-kan-hiong ê Làm-á-po͘ (湳仔埔), Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu ê Lâm-ngá (湳雅/湳仔), Sin-pak-chhī Pang-kiô-khu Lâm-heng-lí (湳興里), Hûn-lîm-koān Hó͘-bóe-tìn ta̍k ū chi̍t ê só͘-chai kiò-chò "Làm-á" (湳仔), Thô-hn̂g-chhī Pat-tek-khu ê "Tōa-lâm" (大湳) téng-téng. Āu-lâi in-ūi kái-siá chòe "Lâm-á-kheⁿ" (楠仔坑), "Lâm-chú-kheⁿ" (楠梓坑), chiah ū khe-á-kîⁿ chèng-chò Lâm-á (楠仔) chit-khoán bōng-bûn-seng-gī ê kóng-hoat. Chū Tēⁿ-sī Sî-tāi tiō khai-sí chiām-chiām-á ū Bân-lâm Choân-chiu kap Chiang-chiu it-tài ê î-bîn lâi chia khai-khún, kàu Chheng léng Sî-kî sán-seng chū-lo̍h.

Chia tī Ji̍t-pún Sî-tāi chho͘-kî sio̍k tī Tâi-lâm-thiaⁿ ē-bīn ê Lâm-á-kheⁿ Chi-thiaⁿ (楠仔坑支廳), taⁿ Lâm-chú-khu ê hoān-ûi tāi-iok pun-sio̍k tī Lâm-á-kheⁿ Chi-thiaⁿ ē-bīn ê Lâm-á-kheⁿ-khu sai-pêng (taⁿ Lâm-á-kheⁿ), Āu-ngē-khu pak-pêng (taⁿ Āu-ngē), Sū-liông-khu sai-lâm-pêng (taⁿ Iū-chhiong). 1920 nî, Tâi-oân tē-hng kái-chè, pìⁿ-chòe 5-chiu 3-thiaⁿ chè, hêng-chèng-khu têng-ōe. Pún-khu sai-pêng (Iū-chhiong it-tài) hō͘ ōe-ji̍p sin siat-li̍p ê Ko-hiông-chiu Ko-hiông-kūn Chó-iâⁿ-chng, tang-pêng (Lâm-á-kheⁿ, Āu-ngē it-tài) sio̍k-tī sin siat-tī ê Lâm-chú-chng (楠梓庄, なんす) lâm-pêng (pak-pêng sī sio̍k-î taⁿ ê Kiô-á-thâu kap Iàn-châu sai-pêng).

Ùi 1894 nî ê Hōng-soaⁿ-koān Chhài-chheh (鳳山縣采冊) tiō í-keng chhut-hiān liáu "Lâm-chú-kheⁿ (楠梓坑)" chit-ê sû. Kā "kheⁿ" the̍h-tiāu sī tī Ji̍t-pún Tāi-chèng 9 nî "Chhī-khu Kái-chèng" ê sî, "Lâm-chú" chiâⁿ-chòe Lâm-chú-chng (楠梓庄) ê miâ.


  1. 「南馬坑」(《臺灣府志》,1685)、「楠仔坑」(《臺灣府志》,1694)、「南仔坑」(《重修鳳山縣志》,1764)、「楠梓坑」(《鳳山縣采訪冊》,1894)