Si̍t-chāi ê hok-khì

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Pún-chiuⁿ sī sio̍k-î Ki-tok-kàu
hē-lia̍t ê chi̍t-ê pō·-hūn

Ki-tok-kàu Le̍k-sú
Iâ-so͘ Ki-tok
Cha̍p-jī ê Sù-tô·
Tong-hong Kéng-Kàu
Tang-sai Kàu-hōe ê hun-lia̍t
Si̍p-jī-kun ê Tang-cheng
Chong-kàu ê Kái-kek

Ki-tok-kàu ê Sîn-ha̍k
Ki-tok-kàu ê Chông-pài
In-tián · Kiù-in
San-siōng ê Kàu-hùn
Si̍t-chāi ê hok-khì
Chú ê Kî-tó-bûn
Cha̍p-tiâu-kài
Sèng-lêng
Tháu-pa̍k sîn-ha̍k

Ki-tok-kàu ê Lé-chiat
Sé-lé
Sèng-chhan-lé

Ki-tok-kàu ê Sèng-keng
Kū-iok Sèng-keng
Sin-iok Sèng-keng
Âng-phoê Sèng-keng

Ki-tok-kàu ê Cheh-ji̍t
Sèng-tàn-cheh
Sèng-tàn Ló-jîn
Koh-oa̍h-cheh

Ki-tok-kàu ê Kàu-phài
Tang-chèng-kàu
Thian-chú-kàu
Iâ-so·-hōe
Tō-bêng-hōe

Ki-tok-sin-kàu
Bí-kok Kong-lí-hōe
Bí-kok Kui-chèng Kàu-hōe
Eng-kok Kok-kàu
An-hioh-ji̍t Hōe
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē

Gō·-sûn-chat Kàu-phài
Sù-tô·-sìn-sim-hoē
Sîn-tiàu-hōe
Sîn ê Kàu-hoē
Chin Iâ-so· Kàu-hōe

Siū chèng-thóng kàu-hōe kheh-che̍h
Iâ-hô-hoa Kiàn-chèng-jîn
Iâ-so· Ki-tok Āu-kî Sèng-tô· Kàu-hōe
Sin-iok Kàu-hōe
Thóng-it Kàu-hōe

Si̍t-chāi ê hok-khìIâ-so·Palestine (Í-sek-lia̍t-kok) chá-kî thôan-hok-im sî-chūn ê só·-ūi chheng-ho· ûi "San-siōng ê Kàu-hùn" siú-sian thê-kàu ê. Chit-ê hok-khì sī "hi-sim ê jîn si̍t-chāi ū hok-khì, ai-thiàⁿ ê lâng ū hok-khì, un-jiû ê jîn si̍t-chāi ū hok-khì, Jia̍t-chhiat khat-bōng ê lâng ū hok-khì, jîn-chû ê jîn si̍t-chāi ū hok-khì, chheng-sim ê lâng ū hok-khì, Ēng jîn-chû tùi-thāi lâng si̍t-chāi ū hok-khì, Ūi-tio̍h si̍t-hêng chí-ì lâi siū pek-hāi ê lâng ū hok-khì.


“Chai-iáⁿ tio̍h óa-khò Siōng-chú ê lâng, si̍t-chāi ū hok-khì, in-ūi in ē chiâⁿ-chò Thian-kok ê chú-bîn!


Ūi-tio̍h chōe-kò pi-siong ê lâng, si̍t-chāi ū hok-khì, in-ūi Siōng-chú ē an-ùi in!


Un-jiû ê lâng, si̍t-chāi ū hok-khì, in-ūi Siōng-chú ē siúⁿ-sù in I só· èng-ún ê!


Jia̍t-chhiat khat-bōng boeh si̍t-hêng Siōng-chú ê chí-ì ê lâng, si̍t-chāi ū hok-khì, in-ūi Siōng-chú ē hō· in bóan-chiok!


Ēng jîn-chû tùi-thāi lâng ê, si̍t-chāi ū hok-khì, in-ūi Siōng-chú ē ēng chû-pi tùi-thāi in!


Sim-koaⁿ sûn-kiat ê lâng, si̍t-chāi ū hok-khì, in-ūi in ē khòaⁿ-kìⁿ Siōng-chú!


Chhiok-chìn hô-pêng ê lâng, si̍t-chāi ū hok-khì, in-ūi Siōng-chú ē sêng-jīn in chò kiáⁿ!


Ūi-tio̍h si̍t-hêng Siōng-chú ê chí-ì lâi siū pek-hāi ê lâng, si̍t-chāi ū hok-khì, in-ūi in ē chiâⁿ-chò Thian-kok ê chú-bîn!


Lín nā ūi-tio̍h Góa, hō· lâng bú-jio̍k, pek-hāi, ēng chióng-chióng ê pháiⁿ-ōe húi-pòng, chiū si̍t-chāi ū hok-khì.


Tio̍h hoaⁿ-hí khòai-lo̍k, in-ūi tī thiⁿ-téng ū chin tōa ê pò-siúⁿ boeh hō· lín, in-ūi kó·-chá hiah-ê tāi-giân-jîn iā-sī án-ne hō· lâng pek-hāi.