Chú ê Kî-tó-bûn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Pún-chiuⁿ sī sio̍k-î Ki-tok-kàu
hē-lia̍t ê chi̍t-ê pō·-hūn

Ki-tok-kàu Le̍k-sú
Iâ-so͘ Ki-tok
Cha̍p-jī ê Sù-tô·
Tong-hong Kéng-Kàu
Tang-sai Kàu-hōe ê hun-lia̍t
Si̍p-jī-kun ê Tang-cheng
Chong-kàu ê Kái-kek

Ki-tok-kàu ê Sîn-ha̍k
Ki-tok-kàu ê Chông-pài
In-tián · Kiù-in
San-siōng ê Kàu-hùn
Si̍t-chāi ê hok-khì
Chú ê Kî-tó-bûn
Cha̍p-tiâu-kài
Sèng-lêng
Tháu-pa̍k sîn-ha̍k

Ki-tok-kàu ê Lé-chiat
Sé-lé
Sèng-chhan-lé

Ki-tok-kàu ê Sèng-keng
Kū-iok Sèng-keng
Sin-iok Sèng-keng
Âng-phoê Sèng-keng

Ki-tok-kàu ê Cheh-ji̍t
Sèng-tàn-cheh
Sèng-tàn Ló-jîn
Koh-oa̍h-cheh

Ki-tok-kàu ê Kàu-phài
Tang-chèng-kàu
Thian-chú-kàu
Iâ-so·-hōe
Tō-bêng-hōe

Ki-tok-sin-kàu
Bí-kok Kong-lí-hōe
Bí-kok Kui-chèng Kàu-hōe
Eng-kok Kok-kàu
An-hioh-ji̍t Hōe
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē

Gō·-sûn-chat Kàu-phài
Sù-tô·-sìn-sim-hoē
Sîn-tiàu-hōe
Sîn ê Kàu-hoē
Chin Iâ-so· Kàu-hōe

Siū chèng-thóng kàu-hōe kheh-che̍h
Iâ-hô-hoa Kiàn-chèng-jîn
Iâ-so· Ki-tok Āu-kî Sèng-tô· Kàu-hōe
Sin-iok Kàu-hōe
Thóng-it Kàu-hōe

Chú ê Kî-tó-bûn ia̍h-hō Chú-tó-bûnKi-tok-kàu chòe-chiong iú-miâ ê kî-tó bûn. Kin-kì Sèng-keng ê kì-chài, Iâ-so͘ ê sù-tô͘ chhéng-kiû i chí-tō in kî-tó. Chú ê kî-tó bûn sī kì-chài tī Sin-iok Sèng-keng Má-thài Hok-im-Su tē la̍k chiuⁿ káu chat chì cha̍p-saⁿ chat, sī San-siōng ê Kàu-hùn ê it-pōo-hūn. Lēng-gōa it-phiⁿ sio-tâng ê kî-tó bûn sī kì-chài tī Lō͘-ka Hok-im cha̍p-it-chiuⁿ.

Chú Iâ-so͘ ê Kî-tó-bûn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

“Só͘-í lín bo̍h-tit o̍h in; in-ūi lín bē kiû I ê tāi-seng, lín ê Pē í-keng chai lín só͘ khiàm-ēng ê. Só͘-í lín tio̍h án-ni kî-tó:”

“Goán tī thiⁿ-ni̍h ê Pē, Goān lí ê miâ sèng.
Lí ê kok lîm-kàu.
Lí ê chí-ì tit chiâⁿ, tī tōe-ni̍h chhin-chhiūⁿ tī thiⁿ-ni̍h.
Goán ê ji̍t-si̍t, kin-á-ji̍t hō͘ goán.
Sià-bián goán ê ko͘-hū, chhin-chhiūⁿ goán ia̍h ū sià-bián ko͘-hū goán ê lâng.
Bo̍h-tit chhōa goán ji̍p tī chhì, tio̍h kiù goán thoat-lī hit ê pháiⁿ-ê.
(In-ūi kok, kôan-lêng, êng-kng lóng sī Lí ê, tāi-tāi bô-chīn. Amen.)”

“In-ūi lín nā sià-bián lâng ê kè-sit, lín ê Thiⁿ Pē ia̍h beh sià-bián lín. Lín nā bô sià-bián lâng ê kè-sit, lín ê Pē ia̍h bô beh sià-bián lín ê kè-sit.”