跳至內容

Sîn-tiàu-hōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Pún-chiuⁿ sī sio̍k-î Ki-tok-kàu
hē-lia̍t ê chi̍t-ê pō·-hūn

Ki-tok-kàu Le̍k-sú
Iâ-so͘ Ki-tok
Cha̍p-jī ê Sù-tô·
Tong-hong Kéng-Kàu
Tang-sai Kàu-hōe ê hun-lia̍t
Si̍p-jī-kun ê Tang-cheng
Chong-kàu ê Kái-kek

Ki-tok-kàu ê Sîn-ha̍k
Ki-tok-kàu ê Chông-pài
In-tián · Kiù-in
San-siōng ê Kàu-hùn
Si̍t-chāi ê hok-khì
Chú ê Kî-tó-bûn
Cha̍p-tiâu-kài
Sèng-lêng
Tháu-pa̍k sîn-ha̍k

Ki-tok-kàu ê Lé-chiat
Sé-lé
Sèng-chhan-lé

Ki-tok-kàu ê Sèng-keng
Kū-iok Sèng-keng
Sin-iok Sèng-keng
Âng-phoê Sèng-keng

Ki-tok-kàu ê Cheh-ji̍t
Sèng-tàn-cheh
Sèng-tàn Ló-jîn
Koh-oa̍h-cheh

Ki-tok-kàu ê Kàu-phài
Tang-chèng-kàu
Thian-chú-kàu
Iâ-so·-hōe
Tō-bêng-hōe

Ki-tok-sin-kàu
Bí-kok Kong-lí-hōe
Bí-kok Kui-chèng Kàu-hōe
Eng-kok Kok-kàu
An-hioh-ji̍t Hōe
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hoē

Gō·-sûn-chat Kàu-phài
Sù-tô·-sìn-sim-hoē
Sîn-tiàu-hōe
Sîn ê Kàu-hoē
Chin Iâ-so· Kàu-hōe

Siū chèng-thóng kàu-hōe kheh-che̍h
Iâ-hô-hoa Kiàn-chèng-jîn
Iâ-so· Ki-tok Āu-kî Sèng-tô· Kàu-hōe
Sin-iok Kàu-hōe
Thóng-it Kàu-hōe

Sîn-tiàu-hōeBí-kok ê gō·-sûn-chat ūn-tōng chhut-hiān ê lêng-in-phài Kàu-hoē. Iû-î í gō·-sûn-chat hōe sìn-gióng siāng ê hun-kî, kiat-kó iû saⁿ-pah to ūi léng-siù î 1914-nî chāi Bí-kok Kham-sat-su chiu chèng-sek sêng-li̍p. Kî-āu, o̍ah-tāng chhun-tián kàu Ka-ná-tāi, chài khok-tián kok-tē.

  • Siang-sìn sèng-keng ûi saⁿ-ūi-chi̍t-thé to̍k-it-chin-sîn só· hm̍h-sī, sī bô-gō· ê.
  • In sìn tit-kiù, in sìn chheng gī.
  • Pēⁿ tit i-tī: siong-sìn sìn chek i pēⁿ.
  • Sèng-lêng: siong-sìn soeh hong-giân sī chho·-chhù sèng-lêng chhiong-bóan ê pîn-kì.
  • Ki-tok chài-chhù lâi: siang-sìn Ki-tok ho̍k-lîm sî, pit ū ho̍k-o̍ah kah sèng-kiat kong-gī ê sím-phòaⁿ.
  • Hōng-hēng sèng-lé: sèng -chhan-lé hô chúi chìm-lé.

Gōa-pō· liân-kiat

[siu-kái | kái goân-sí-bé]