跳至內容

Tâi-oân ê keng-chè

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tâi-oân ê keng-chètē-jī-chhù sè-kài tāi-chiàn kiat-sok liáu-āu, í Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi ê lông-gia̍p kap kheng-kang-gia̍p chò ki-chhó͘, ta̍uh-ta̍uh hoat-tián khí-lâi í tiong-sió khì-gia̍p léng-tō tâu-chu ê sió-hêng chu-pún-chú-gī keng-chè-thé, Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú chú-koán tâu-chu toā-pō͘-hūn ê kong-êng su-gia̍p-thé í-ki̍p chē-chē kok-goā tâu-chu só͘ ín-tō ê chu-pún-chú-gī keng-chè-thé.

Tī 1951 nî chì 1988 nî, Tâi-oân ta̍k-nî ê pêng-kin keng-chè cheng-tióng-lu̍t ta̍t-tiò 9.57%, 1988 nî chì 2008 nî sī 6.1%, 2008 nî chì 2015 nî sī 2.8%.Lông-gia̍p GDP tiong ê pí-tiōng ùi 1952 nî ê 35% hā-kàng chì 5%. Thoân-thóng lô-tōng bi̍t-chi̍p-hêng kang-gia̍p í-keng ta̍uh-ta̍uh iû tiān-chú sán-gia̍p thè-tāi. Tâi-oân ê tiān-chú kang-gia̍p tùi sè-kài keng-chè hoah-chúi-ē-kian-tàng, it-tēng sò͘-liōng ê tiān-náu ia̍h tiān-chú lêng-pō͘-kiāⁿ lóng sī tī Tâi-oân seng-sán ê. Tùi-goā ê bō͘-e̍k sī Tâi-oân tiōng-iàu ê keng-chè miā-me̍h, tī kòe-khì Bí-kok hāmJi̍t-pún tn̂g-kî í-lâi it-ti̍t lóng sī Tâi-oân ê chiân nn̄g-toā bō͘-e̍k hóe-phoāⁿ, hiān-chāi sī kā chhī-tiûⁿ kap jîn-châi ê tiōng-sim choán-î chì Tiong-kok, tī Tiong-kok ū gô͘-bān-goā ê Tâi-chu khì-gia̍p, tn̂g-kî ki-lâu ê Tâi-siong kap koàn-sio̍k ū chiūⁿ pah-bān lâng hiah chē. Lēng-goā ū pō͘-hūn choán-hiòng Au-lô-pa hāmTang-lâm-a ê chhī-tiûⁿ, kî-tiong Thài-kok, Ìn-nî, Hui-lu̍t-pin, Má-lâi-se-a kap Oa̍t-lâm ê chú-iàu tâu-chu-tē ê kok-ka.

Tī 2008 nî, tòe Tâi-oân tē-2 pái chèng-tóng lûn-thè, tiông-sin chip-chèng ê Tiong-kok Kok-bîn Tóng tī chèng-chhek siōng tńg-hô lióng-hoāⁿ koan-hē pēng ka-kiông hām Tiong-kok ê keng-bō͘ kau-liû koan-hē, chhiam-tēng Hái-kiap Lióng-gān Keng-chè Ha̍p-chok Kè-kò͘ Hia̍p-gī, kin-kì Tâi-oân châi-chèng-pō͘ thóng-kè ùi 2000 nî í-lâi tùi Tiong-kok tāi-lio̍k bō͘-e̍k chhut-kháu chóng-gia̍h cheng-ka liáu tāi-iok 25%, ah tùi Bí-kok kap Ji̍t-pún ê chhut-kháu chóng-gia̍h kiám-chió liáu tāi-iok 18%, hiān-kim Tiong-kok tāi-lio̍k kap Hiong-káng lóng-chóng chiàm Tâi-oân bō͘-e̍k chhut-kháu chóng-gia̍h ê 40%, tī 2013 nî sî khé-tōng Lióng-hoāⁿ hòe-pè chheng-soàn ki-chè, kim-iông-gia̍p tī Sin-tâi-phiò kap Jîn-bîn-pè ê hōe-tōe siōng, put-chài thàu-kòe Bí-kim chò-ûi tiong-kan hoè-pè, Tâi-oân tùi Tiong-kok hòng-tāi chóng-gia̍h ta̍t 2.7-tiāu Sin-tâi-phiò, sī ko-hong-hiám tāi-khoán, che hián-sī Tâi-oân ê keng-bō͘ í-keng siong-tong oá-khò Tiong-kok.