Thó-lūn:Thâu-ia̍h

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chù-ì: Pún-ia̍h hān thó-lūn thâu-ia̍h ê lōe-iông kap pian-pâi.
Kî-thaⁿ ê gī-tê lô-hoân tiàm Wikipedia:Chhiū-á-kha thó-lūn.
(zh) 注意:本頁僅用來討論首頁的內容或排版。
其他的議題請到Wikipedia:Chhiū-á-kha討論
(en) Please note that this page is only for discussion about the main page.
Please visit Wikipedia:Chhiū-á-kha for questions and comments about other issues.

Kū thó-lūn[kái goân-sí-bé]

  • Chhng-khò͘ 1: 2013 nî 12 go̍eh í-chêng ê kū thó-lūn khǹg-tiàm chia.

Tàu-saⁿ-kāng hoan-e̍k MediaWiki ê sìn-sit kài-bīn[kái goân-sí-bé]

Chhiaⁿ ta̍k-ke lâi-khì TranslateWiki hia tàu hoan-e̍k MediaWiki ê sìn-sit kài-bīn. – Kaihsu討論) 2014-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài 2) 20:20 (UTC)


會使用漢字寫無?[kái goân-sí-bé]

因為

  1.看無白話字.
  2.潮州、海南、雷州个人無法度參與編輯.Chûng-koet (對話) 2014-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài) 02:15 (UTC)
漢字是寫佇文章的討論頁, 討論頁 = 漢字版。--DaveZ123 (對話) 2014-nî 7-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài) 03:43 (UTC)
你就照共寫,有人自動就會共伊徙去討論頁。毋過,我是感覺講,反正討論頁佮條目是兩個獨立的頁面,所以若是用漢字寫的討論頁愈來愈濟,漢字踮遮自然就是優勢矣,敢毋是?而且,討論頁嘛無一定愛翻譯條目頁的物件,你會使寫予較詳細淡薄。Mui (對話) 2014-nî 8-goe̍h 14-ji̍t (Pài 4) 15:02 (UTC)
User:Chûng-koet誤解了。實際上,閩南語維基百科漢字文章已經比客家語佮閩東語版本較濟:
語言版本 全部條目 白話字條目 漢字條目
閩南語 11,241 11,241 (100%) 1,440 (13%)

[1] [2] [3] [4] [5]

客家語 4,261 4,082 (96%) 179 (4%)

[6] [7]

閩東語 781 705 (90%) 76 (10%)

[8]

--DaveZ123 (對話) 2014-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài 2) 22:55 (UTC)

焉爾看來嘛是有道理,毋過增加一款聯結予儂較方便其去到漢字版本(親像客家語維基焉爾佇所有頁面寫“hakka/客家語”),毋是真好其代志? 霎起林野间 (對話) 2015-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài 6) 07:56 (UTC)

目前東亞佮中亞語言排列:

越南語:1,108,067
日本語: 926,472
中文: 786,166
朝鮮語: 288,979
哈薩克語: 208,420
烏茲別克語:127,695
泰語: 89,649
粵語: 32,685
緬甸語: 32,162
蒙古語: 13,224
閩南語: 11,242
贛語: 6,297
藏語: 6,096
柬埔寨語: 4,451
客家語: 4,261
文言文: 3,664
吳語: 3,371
維吾爾語: 3,357
閩東語: 681
壯語: 666

--DaveZ123 (對話) 2014-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài 3) 00:27 (UTC)

建議弄個漢字界面幫助[kái goân-sí-bé]

漢字是漢語的書寫系統 不是也不應該是閩南語ㄉ!!! 我完全支持閩南語版維基全部用白話字寫 不要用漢字 但是許多中國人看不懂白話字 建議效仿閩東語版本cdo:幫助:界面幫助 增加一個白話字漢字ㄉ對照界面 讓他們也可以搞

白話字羅馬字母符號寫漢語,這樣弄懂白話字羅馬字母符號寫漢語及台語, 可參考台灣鄉土母語羅馬拼音網: http://web.cjshs.tn.edu.tw/dasn/book/index.html

l-2016-0629-3頁-羅馬字母符號教學講義 標題:一天學會寫台語羅馬字母文章。初學者可暫不寫出音調調號,前後文,大家都看懂。

( 台語只有 17 個字母 , 34 個音的元素 [ 漢語有37個注音符號元素] ),最新修正2016-0511 台灣教育部台羅版羅馬字母符號(ts = ch )教學跟著我這樣教。

34 個音的元素(新加入注音符號字解釋,注音符號沒有的字母,只有三個音:G,B,J我goa2,無bo5字ji7。及hkpt放於字尾,與英文字尾音相同,英語老師在教,high , ok , soap ,it 。p,t,k,h 範例:立誓這個國家釣到一尾魚。Lip4 se3 , chit8 e5 kok8 ka tio2 tioh4 chit4 boe2 hi3 。及字尾字前的鼻音。黑羊文雅:oo iunn5 bun5 nga2 。 鼻音放於字尾nn羊iunn5,放於字前的ng文bun5雅nga2。)

34 個音的元素如下 : (讓初學者一清二楚的學會台語的音的元素) 1.a ㄚ阿爸 a-pa2 2.b 無 bo5 3.c[ ch ㄐ] 機chi 器chhi2 , 這 chit8 個 e5 4.c[ ch ㄗ] 主 chu2人lang5 5.c[ chh ㄑ 機chi 器 chhi2 ] , 千萬chhian7 man7 ] 6.c[ chh ㄘ 參考 chhan khau5 , chham7 kho2 ] 7.e ㄝ 也 e5 , 鞋 e5 8.g 我 goa2 9.h ㄏ 魚 hi5 ,好 ho2 10.[ h字尾: 釣到一尾魚 tio2 tioh4 chit4 boe2 hi5 ] 11.i ㄧ 一 i、二 、三 chit8 , nng7 , sann 12.j 字 ji7 13.k ㄍ 哥哥 ko koh4 , 國家 kok8 ka 14.[ k字尾:國家 kok8 ka ] 15.kh ㄎ 看 khoann3 , 卡 kha2 也 e5 安 an 呢 ne 16.l ㄌ 你 li2 , 立 lip8 誓 se3 17.m ㄇ 媽媽 ma ma , ma mah4 , 阿嬤 , a-ma2 , 千chhian7 萬 man7 18.[ m字尾:音樂 im7 gak8 ] 19. n ㄋ 你 ni5 , 安 an 呢 ne 20.[ n字尾:因為 in7 ui3 ,你們 lin2 ] 21.[ n 放於字尾右上角為鼻音(不用造字檔就寫兩個n:羊 iunn5 ) ] 22.ng ㄥ 矇 把眼睛矇起來 ka7 bak8 chiu ng khi3 lai5 23.[ ng 字首:文雅 bun5 nga2 ] 24.o ㄜ 鵝 o6 ,go5 ,好 ho2 25.oo ㄛ [ o,p,q的o右上方多一個小黑點 , 沒字型的寫成兩個 o , 即寫成 oo ] 黑 oo ,天黑黑 thinn7 oo oo 26.p ㄅ 班 pan , 白 peh8 鵝 go5 27.[ p字尾:立誓 lip4 se3 ] 28.ph ㄆ 潘 phan , 帕 pha2拼 piann2講 kong2 29.s ㄙ 思考 su7 kho2 30. s ㄒ 想 ㄒㄧㄤˇ siang5 思想 su7 siong2 . 31.t ㄉ 刀 to , 釣 tio2 到 tioh4 一 chit8 尾 boe2 魚 hi5 32.[ t 字尾:這一個 chit8 e5 ] 33.th ㄊ 天 thinn暗 am3, 他 tha 34.u 嗚 u ,因為 in7 ui3 新政府要人民參與改革!我們要求台灣母語羅馬字母符號寫母語,救母語的政府教育政策一定要推全國性的羅馬字母符號教育!羅馬字母符號教育的推廣,一定要從國小,幼稚園開始,就像國語的注音符號教育一樣,ㄅpㄆphㄇmㄈfㄉtㄊthㄋnㄌl......,這樣普遍!我們台灣各族母語就有救了!把教育部的台灣羅馬字母符號用來當中文輸入法,母語符號教育會事半功倍! 如果把漢語的(風ㄈㄥfong,知ㄓzch,吃ㄔzchh,師ㄕzs,日ㄖˋz4,而ㄦˊor2 )加入台語系統。則字母加入 f , z , r 。音的元素增加6個(fㄈ , zchㄓ ,zchh ㄔ, zs ㄕ, z ㄖ, or ㄦ)。那麼台語的音的元素,本來有34個。現在加入要發音組合台語,所以音的元素34+6=40個。用40個音的元素,可以完整寫漢語及台語羅馬字母文章。

第一步,漢語的注音符號用台灣的白話字系統可以完整寫出漢語,及當中文電腦的輸入法。漢語音調有五聲,用12345來表示。第一聲的1可以省略不寫出來較方便。

第二步, 再把漢語的音調12345融入台語8聲調12345678,寫成 16524 , 那麼一個台語、漢語同一書寫系統便完整。用20個字母,40個音的元素(台語音的元素34個,加入要寫漢語時,要加入的6個漢語專有,台語沒有的音的元素。34+6=40),8聲調可書寫完整的台語、漢語。 期待大家共同來推廣(共同轉貼,轉載),讓台灣全民快速學會用羅馬字母寫我們的台語。其他族語可仿此方法,把自己的語言元素找出來。與台語不同者點出來,供大家學習。台灣各族母語就都有救了。

第三步, A:先學寫字母組合的音,不寫出音調的調號。這樣子讓初學寫台語或漢語者,都很容易的學習用羅馬字母去組合寫文章。 B:再學寫講話聲的音調。 C:最後再學寫原調的書寫法。 這樣學習法,會較讓初學寫台語羅馬字母符號者容易學習。

第四步,學習轉調規則。 轉調規則:573217,532173,48互轉。5轉7轉3轉2轉1轉7,5轉3轉2轉1轉7轉3。會說台語的人都不用去煩惱轉調的問題。因為您說出話來,都已經是轉調過的說話聲了。反而是,要閱讀原調寫法的文章,我們要用轉調後的說話聲來讀原調文章。寫原調是為了要追查台語漢字原來字的寫法。所以若只考慮說話聲,而不考慮台語漢字的話,您把說話聲寫出來,不考慮原調寫法會讓人更容易書寫台語。故我提出寫說話聲聲調,讓人更容易學習台語的書寫。這是歷史性的改革。傳統都是用寫原調的寫法,學習起來比較困難。

台語八聲調的學習:(含轉調的學習) 第一聲,1:(1可不寫出來較方便).ㄎㄧ(短音)傾斜,頭傾斜。thau5 khi khi。(khi khi 是原調寫法,白話字聖經本內的文章都是原調寫法,讀出它是用說話聲讀出的。所以khi khi 讀出成說話聲是khi7 khi . 書寫原調第一聲,已經轉調成說話聲第七聲。(1轉7) 第二聲,2:去那裡。khi2 hia 。已經去i keng7 khi3 . 去的原調khi3 , 去那裡khi2 hia . 第三聲轉說話聲第二聲。(3轉2) 第三聲,3:他已經去了。I7 i2 keng7 khi3 ah4 。一個句子的開頭字,字母第一個要大寫。 第四聲,4:缺一角。khi2 chit4 khiah4。一的原調chit8 , 已經轉調寫成說話聲chit4 khiah4 . 第五聲,5:海浪有高有低的在那裡彈起彈落(起伏)。Hai2 eng2 u7 koan5 u7 ke7 ti7 hia te sim3 。騎khia5.騎馬khia7 be2 .( khia7 be2 的khia7 騎,已經說話聲從原調第五聲khia5 騎,轉調到第七聲,拉長音。海浪hai2 eng2 的海hai2 是原調第二聲,說話聲是第一聲,hai eng2 (第二聲轉第一聲說話聲) 第六聲,6:(有許多人說與第二聲同音,在此我提出用第六聲來代表上揚聲)(如漢語的第二聲,楊ㄧㄤˊ)驚嚇到時,啊,卡也安內。Kiann tioh4 e si5 , a6 , kha2 e3 an ne. 第七聲,7:拉長音。Giu2 tng7 im . 長長,tng7 tng5 ,長tng5是原調,tng7 tng5 的tng7 是從原調第五聲,轉調到說話聲,第七聲。(5轉7) 第八聲,8:短促音,音較重。(第四聲是短促音,音較輕)。很(足)簡單,chiok8 kan tan .知足ti7 chiok4 .足怕剩chiok8 pha2 sng2 . 足chiok4 是原調。Chiok8 kan tan 足簡單的足chiok8 從第四聲原調,已轉成說話聲第八聲的足簡單。(4轉8)(4聲與8聲會互轉)

學習台語漢字書寫法是一個領域,學習台語羅馬字母符號寫字又是另一個領域。期待關心台語者能互相包容,納入說台語用羅馬字母符號寫漢語,當中文輸入法。用台語羅馬字母符號系統,同時可以寫漢語及台語。我們人人會寫台語羅馬字(其它母語用羅馬字母符號書寫方法雷同),台灣各族母語就有救了!

以上資訊,分享心得參考。

台灣鄉土母語羅馬拼音網 http://web.cjshs.tn.edu.tw/dasn/book/index.html

学学文化!闽南语是汉语!--94.218.180.60 2017-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài 2) 11:08 (UTC)
附議。我以前提過這個建議,但是身處高位的維基壟斷編輯者並沒有採納。我認為不需要給每個頁面增加閩南語漢字版本,但是在跨語言鏈接的位置應該使用“Bân-lâm-gú/閩南語”標籤來做標識。這樣做的目的是使來到維基百科的每一個閩南語使用者(我相信來這裡的99%都能看懂漢字)知曉原來維基百科猶有一個咱閩南語的版本!我今後會再另外開一個section來討論。--霎起林野间 (thó-lūn) 2021-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài 1) 10:02 (UTC)

Please add the Afrikaanse Wikipedia on the list, as it reached 50,000 articles today. The quality of articles seems to be good enough. Best regards, -- SpesBona (對話) 2018-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 10:01 (UTC)

Done. --A-lú-mih (對話) 2018-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài 5) 11:27 (UTC)

漢羅台文[kái goân-sí-bé]

  • 請問本站可以用漢羅台文嗎?--Msnhinet8 (thó-lūn) 2019-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài 4) 08:41 (UTC)
    • @Msnhinet8: 我當咧欲利用Help兮空間來寫漢字兮文章,親像維基百科按呢,汝會當參考照按呢寫。--Asd1346 (thó-lūn) 2020-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 03:19 (UTC)

雙文切換兮頭頁[kái goân-sí-bé]

@Luuva: kám ū hoat-tō͘?--Asd1346 (thó-lūn) 2020-nî 1-goe̍h 7-ji̍t (Pài 2) 03:17 (UTC)

Ū hoat-tō͘. Chhóng-sī ài lēng-gōa chhòng. --A-lú-mih (thó-lūn) 2020-nî 8-goe̍h 20-ji̍t (Pài 4) 03:06 (UTC)

Hêng-tōng-pán[kái goân-sí-bé]

Chit-má chit pán ê thâu-ia̍h bô ha̍h hêng-tōng 模式. --A-lú-mih (thó-lūn) 2020-nî 8-goe̍h 20-ji̍t (Pài 4) 03:06 (UTC)

問一下這邊可不可以編寫台羅版本[kái goân-sí-bé]

不好意思,我是第一次來 想問一下標題的問題,或有沒有考慮增設POJ轉TL等的功能(像中文版那裡有繁簡轉換),這功能可以和漢字分開

建議跨語言標籤名改作“Bân-lâm-gú/閩南語”[kái goân-sí-bé]

我認為不需要給每個頁面增加閩南語漢字版本,也不需要給每個頁面增加漢字幫助;但是在跨語言鏈接的位置應該使用“Bân-lâm-gú/閩南語”標籤來做標識。這樣做的目的是讓來到維基百科其他語言頁面的每一個閩南語使用者知曉(真的有足濟人毋知影),原來維基百科猶有一個咱閩南語的版本!對於那些只會漢字而不會台羅的維基使用者,只有首先知道這個版本屬於閩南語,而後才有機會學習並加入。這個建議對於現有頁面均不造成任何影響,僅僅只是改動跨語言標籤而已。我認為這是最可行的、最迫切的推廣維基百科閩南語版的方法。--霎起林野间 (thó-lūn) 2021-nî 11-goe̍h 22-ji̍t (Pài 1) 10:16 (UTC)