跳至內容

Lí Teng-hui

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Lí Teng-hui
李登輝
Tē 7, 8, 9 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng
Jīm-kî
1988 nî 1 goe̍h 13 ji̍t – 2000 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Hù chóng-thóng Lí Goân-chhok
Liân Chiàn
Chêng-jīm Chiúⁿ Keng-kok
Kè-jīm Tân Chúi-píⁿ
Tē 2 jīm Tiong-kok Kok-bîn Tóng tóng-chú-se̍k
Jīm-kî
1988 nî 7 goe̍h 27 ji̍t – 2000 nî 3 goe̍h 24 ji̍t
Chêng-jīm Chiúⁿ Keng-kok
Kè-jīm Liân Chiàn
Tē 7 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
Jīm-kî
1984 nî 5 goe̍h 20 ji̍t – 1988 nî 1 goe̍h 13 ji̍t
Chóng-thóng Chiúⁿ Keng-kok
Chêng-jīm Siā Tong-bín
Kè-jīm Lí Goân-chhok
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1923 nî 1 goe̍h 15 ji̍t(1923-01-15)
Ji̍t-pún ê kî-á Ji̍t-pún léng Tâi-oân Tâi-pak-chiu Tām-chúi-kūn Sam-chi-chng
(taⁿ sio̍k  Tâi-oân Sin-pak-chhī Sam-chi-khu)
Kòe-sin 2020 nî 7 goe̍h 30 ji̍t (97 hòe)
Flag of the Republic of China Tâi-oân Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Tâi-pak Êng-bîn Chóng-pēⁿ-īⁿ
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng (1971-2001)
Bú-hāu Kiaⁿ-to͘ Tè-kok Tāi-ha̍k
Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k
Iowa Chiu-li̍p Tāi-ha̍k
Cornell Tāi-ha̍k

Lí Teng-hui (李登輝, 1923 nî 1 goe̍h 15 ji̍t – 2020 nî 7 goe̍h 30 ji̍t), chhut-sì tī taⁿ Tâi-ôan Sin-pak-chhī Sam-chi-khu. I sī Tiong-hôa Bîn-kok tē-it ūi bîn-sóan ê chóng-thóng. Í-chá ê Ji̍t-pún miâ hō-chòe "Iwasato Masao" (岩里政男).

Kong-gôan 1944-nî 1 go̍eh, tng-tong siàu-liân ê Lí Teng-hui tī Ji̍t-pún Kiaⁿ-to· Tè-kok Tāi-ha̍k ji̍p-ngó·. Chò-peng tiong-kan, i khó-tiâu Ji̍t-pún Chiba Ko-siā-phàu Ha̍k-hāu (千葉高射炮學校), siâng nî-tō· 8 go̍eh 19 hō, Lí--sian chìn-seng ūi lio̍k-kun siàu-ūi, liáu-āu liam-mī tī Tâi-ôan Kiong-hiông thè-ngó·.

Liōng-kî-iok tī 1972-nî, Lí Teng-hui tit-tio̍h Kok-bîn-tóng chhâi-keng léng-he̍k pâi-chí lâng ê khan-sêng, ka-ji̍p KBT, chhú-khì it-ti̍t tit-tio̍h Chiúⁿ Keng-kok ê khì-tiōng, bat chò-kòe "hêng-chèng-īⁿ chèng-bū úi-ôan" , "Tâi-pak chhī-tiúⁿ", "Tâi-ôan-séng chú-se̍k" , "Tiong-hôa Bîn-kok hù-chóng-thóng" téng-téng ê koaⁿ-hâm (官衔). Kàu-kah Chiúⁿ Keng-kok kòe-sin liáu-āu, Lí Teng-hui chiap-jīm chóng-thóng, koh kiam chip-chèng-tiúⁿ, lóng-chóng 12-nî hiah-ni̍h kú.

Lí Teng-hui chāi jīm ê chho·-kî chi-chhî Tiong-kok thóng-it, m̄-koh āu--lâi lióng-hōaⁿ hō·-siong chi-kan sìn-jīm ê thêng-tō· bô kàu, ah bîn-kan koh put-sî chhut-hiān chi̍t-kóa mô-chhat sū-kiāⁿ bô tit-tio̍h ôan-bóan ê kái-koat, kaù-kah sià-jīm ê chòe-āu 1-nî, Lí Teng-hui kèng-jiân soah lâi piáu-thāi kóng lióng-hōaⁿ koan-hē sī "te̍k-sû kok í kok ê koan-hē" (Lióng-kok-lūn). 2000-nî, chóng-thóng soán-kí, KBT sit-lī, Lí Teng-hui ūi taⁿ-khí chek-jīm, sî-khì tóng-chú-se̍k ê chit-bū, pēng-chhiáⁿ tī kāng nî-tō· 5 go̍eh, iā-tio̍h-sī chóng-thóng jīm-kî kài-móa sià-jīm kòe-āu, kong-khai chú-tiuⁿ Tâi-ôan to̍k-li̍p, chiâⁿ-chòe Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng ê si̍t-chè léng-tō-lâng chi-it. Pòaⁿ-nî āu, Lí-Teng-hui tio̍h-chhiú chhòng-li̍p 1-ê sin--ê chèng-tóng: Tâi-oân Thoân-kiat Liân-bêng (Tâi-Liân-Tóng), chiâⁿ-chòe chit-ê chèng-tóng ê cheng-sîn léng-siù.

Tâi-ôan Thôan-kiat Liân-bêng chú-tiuⁿ kiàn-li̍p Tâi-ôan-lâng ê Tâi-oân Kiōng-hô-kok, chhiàng-gī "Tâi-ôan chiàⁿ-miâ" ê ūn-tōng. 2004-nî chìn-chêng to̍h í-keng hām KBT chhé-kah lī-lī-lī ê Lí Teng-hui, iū-koh kiâⁿ chhut-lâi hē-la̍t thīn Bîn-Chìn-Tóng ê hāu-sóan-jîn Tân Chúi-píⁿ, i ho·-iok siā-hōe kok-kài ài hō· Tân Chúi-píⁿ sêng-kong liân-jīm, i kóng án-ne Tâi-ôan chiah ē-tàng hiáng-siū chú-kôan to̍k-li̍p ê tē-ūi.

2020 nî 2 goe̍h, Lí Teng-hui in-ūi lim gû-ling cha̍k-tio̍h, ji̍p-khì Tâi-pak Êng-bîn Chóng-pēⁿ-īⁿ tī-liâu, m̄-koh chōng-hóng hoán khí hoán tó, tī chit-nî--ê 7 goe̍h 30 ji̍t, Lí Teng-hui tī pēⁿ-īⁿ kòe-óng, hiáng kî-siū (耆壽) 98 hòe.[1]

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Iûⁿ Ngá-tông (楊雅棠) (2020-07-30). "人生舞台謝幕!前總統李登輝病逝北榮 享耆壽98歲". Liân-ha̍p Sin-bûn-bāng (聯合新聞網). 2020-07-30 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lee Teng-hui

Lí Teng-hui
koaⁿ-liâu
Chiap-sio̍k
Lîm Iûⁿ-káng
Tâi-pak-chhī chhī-tiúⁿ
1978 nî–1981 nî
Kè-sio̍k
Siō Un-sin
Tâi-oân-séng chèng-hú chú-se̍k
1981 nî–1984 nî
Kè-sio̍k
Khu Chhòng-hoàn
Chiap-sio̍k
Siā Tong-bín
Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
1984 nî–1988 nî
Kè-sio̍k
Lí Goân-chhok
Chiap-sio̍k
Chiúⁿ Keng-kok
Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng
1988 nî–2000 nî
Kè-sio̍k
Tân Chúi-píⁿ
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Chiúⁿ Keng-kok
Tiong-kok Kok-bîn Tóng chú-se̍k
1988 nî–2000 nî
Kè-sio̍k
Liân Chiàn