2004 nî 11 goe̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋


2004 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


2004 nî 11 goe̍h 30 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Iran hū-chek tâm-phòaⁿ ê thâu-lâng kóng in kok khêng uranium ê kè-e̍k kan-taⁿ àn-sǹg beh thêng 1 tōaⁿ sî-kan niā-tiāⁿ, tán kap Europa thâi-kau-châ soah liáu-āu, tō ē koh khí-kó·. Tòng-tiām ê sî-kan bô-tek-khak chí-ū kúi-ā-kò go̍eh. (CNN)

2004 nî 11 goe̍h 26 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Ukraina chóng-thóng sóan-kí ê cheng-chip, nn̄g pêng í-keng kiàn-li̍p hō·-siong chham-siông ê thôan-thé. Ukraina ê chóng-thóng Leonid Kuchma soan-pò· kóng to-pêng cho·-chit--khí-lâi ê thôan-thé í-keng khí-kó·, ǹg-bāng hō·-siong chham-siông lâi kái-koat bo̍k-chêng ê būn-tê. In-ūi nn̄g-pêng hiō-sóan-jîn chhia-pôan, taⁿ í-keng ū kúi-ā bān lâng kiâⁿ chiūⁿ siú-to· Kiev ê ke-lō· teh tûi-o·-tāu. Europa Liân-bêng ê koaⁿ-ôan kóng lēng-gōa koh pān 1 kái sóan-kí mā m̄-sī bô-khó-lêng ê tāi-chì. (CNN)

2004 nî 11 goe̍h 25 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Thài-kok chóng-lí Thaksin Shinawatra háⁿ kóng, nā sī chhù-piⁿ chiah-ê kok-ka thê-chhut Thài-kok lâm-pō· Muslim hóan-lōan ê tāi-chì, án-ne i tō beh thè-chhut chit-má tng teh chìn-hêng ê ko-hong-hōe. I koh kā kì-chiá kóng, in chhù-lāi-tau ê tāi-chì bô-ài lâng lâi chhap.

    Chit-ê ko-hong-hōe sī Tang-lâm-a Kok-ka Cho·-ha̍p (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) ūi-tio̍h beh thó-lūn khióng-pò·-chú-gī gī-tê, hām chham-siông tang-lâm-a kok-ka thàu-kòe Au-chiu khóan-sek lâi saⁿ-kap thóng-ha̍p chiah kí-pān--ê. Hiān-chhú-sî tng tī Lao-kok ê siú-to· Vientiane teh chìn-hêng.

    Thài-kok lâm-pō· óa Má-lâi-se-a ê só·-chāi chòe-kīn hoat-seng chin lī-hāi ê Muslim hóan-lōan, kin-nî kah taⁿ í-keng ū 540 ê lâng kòe-óng, tang-lâm-a kok-ka chin hôan-ló chit-ê tāi-chì ē éng-hióng tio̍h kui-ê tē-thâu ê an-tēng, koh Thài-kok chéng-hú teh liú-la̍k ê chhiú-lō· mā hō· ta̍k-ke, pau-koat Bí-kok chāi lāi ê kok-ka, ū chin-chē bô-kâng ê ì-kiàn.

  • Ukraina chóng-thóng sóan-kí kiat-kó khí-chhoe. Kin-kì Tiong-iong Sóan-kí Úi-ôan-hōe ê kóng-hoat, phiò í-keng khui 99%--chhut-lâi. Kî-tiong khah óa Lō·-se-a (Russia) ê Viktor Yanukovich the̍h tio̍h 49.42% ê sóan-phiò, khah óa Se-hng ê hóan-tùi-phài hiō-sóan-jîn Viktor Yushchenko the̍h tio̍h 46.70%. Viktor Yushchenko m̄-sêng-jīn sóan-kí ê kiat-kó, jî-chhiáⁿ ǹg hoat-īⁿ chiūⁿ-sò·, chóng--sī chòe-ko-hoat-īⁿ í-keng phòaⁿ-koat bô beh khó-lū Yushchenko ê iau-kiû. Hoat-īⁿ ê lí-iû sī chit-ê sin-chhéng bô hû-ha̍p hoat-lu̍t tùi chóng-thóng sóan-kí ê kui-tēng. Lēng-gōa chi̍t-hong-bīn hóan-tùi-phài thê-chhut chin chē chèng-kì kóng sóan-kì ū chò-khang. Chit-ê cheng-gī it-ti̍t kah taⁿ lóng iáu bô-hoat-tō· siu-soah.

2004 nî 11 goe̍h 24 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • I-lak lîm-sî-chèng-hú ê kok-hông-pō·-tiúⁿ, tī pài-jī chiap-siū 1 ê Arab-gí ê sin-bûn hóng-būn, kóng mê-nî 1 goe̍h 30 hō beh pān sóan-kí , i bô-hoat-tō· pó-chèng sóan-bîn kap hiō-sóan-jîn ê an-chôan. Kok-hông-pō·-tiúⁿ Hazem Sha'alan tùi Asharq Al-Awsat ê kì-chiá kóng i kàu taⁿ iáu bô jīn-hô ê kè-e̍k. "I-lak ê jîn-bîn iáu m̄-chai-iáⁿ ū sím-mi̍h sóan-kí, hiō-sóan-jîn ū siáⁿ-lâng, siáⁿ-lâng ē-tàng tâu-piò." Chit-ê 57 hòe ê kok-hông-pō·-tiúⁿ sī 1 ê pō·-cho̍k ê thâu-lâng, ū keng-chè-ha̍k kap pâng-tē-sán ê pōe-kéng. I koh kóng i beh ēng to̍k-li̍p hiō-sóan-jîn ê sin-hūn lâi chham-ka lîm-sî kok-bîn-tāi-hōe (transitional national assembly) ê sóan-kí. (CNN)

2004 nî 11 goe̍h 17 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]