2004 nî 9 goe̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋


2004 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


2004 nî 9 goe̍h 30 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî 9 ge̍h 22 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî 9 ge̍h 20 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Hui-lu̍t-pin le̍k-sú siōng thâu-chi̍t-hūn kán-thé Hàn-jī ê pò-chóa : Hàn-gú Ha̍k-si̍p-pò, ji̍t-chiân khai-sí tī Hui-lu̍t-pin hoat-hêng. Tī che chìn-chèng Hui-lu̍t-pin ê Hôa-bûn pò-chóa choân-pō· sú-iōng hôan-thé Hàn-jī.

2004 nî 9 ge̍h 19 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2004 nî 9 ge̍h 16 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Hui-lu̍t-pin ê siú-to· Má-nî-la hām chiū-kīn ê séng-hūn, tī kin-á-ji̍t thàu-chá, lóng-chóng lâi hoat-seng kiông-lia̍t ê tē-tāng.

2004 nî 9 ge̍h 13 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Hiong-káng bîn-chú-phài tī Li̍p-hoat-hoē ê soán-kí piáu-hiān bô ī-kî hiah hó, kan-na cheng-ka 3-se̍k. Chit piàn soán-kí phoà kì-lo̍k, ū 178-bān lâng khì tâu-phiò (55% ê tâu-phiò-lu̍t). (The Scotsman)
 • Bô-lōa-kú chìn-chêng, Thài-kok 1-miâ 18-hòe ê siàu-liân-ke in-ūi oè-tio̍h khîm-liû-kám kòe-sin, taⁿ iū-koh hôai-gî 3-ê chia̍h kòe sí-ke-á-bah ê gín-á-hiaⁿ, hōan-sè mā í-keng oè--tio̍h.

2004 nî 9 ge̍h 12 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Tiong-kok Chū Se-pan-gâ Tāi-sài-kóan Niá-sū-pō· ê koaⁿ-ôan chèng-si̍t kóng, Se-pan-gâ kèng-hong tī-leh lâm-pō· siâⁿ-chhī 马拉加 tē-pó· 18-miâ hui-hoat ji̍p-kéng ê Tiong-kok-lâng. Lēng-gōa ū mûi-thé pò-tō kóng, tī Czech kah Slovakia ôan-á ū lia̍h-tio̍h lóng-chóng 80-miâ kāng-khóan pī hôai-gī sī lâi-chū Tiong-kok ê thau-tō·-kheh. (phoenixtv)
 • Hiong-káng Tāi-kong-pò pò-tō, Tâi-ôan ūi beh ka-ji̍p Liân-ha̍p-kok, tng-leh sì-kòe cháu-chông, i iau-kiû Hui-lu̍t-pin lâi tàu-sio-thīn, m̄-koh khiok-sī siū-tio̍h Hui chóng-thóng Arroyo ê kù-cho̍at. Hui chóng-thóng hoat-giân-jîn chí-chhut, Má-nî-la kian-chhî hōng-hêng chi̍t-ê Tiong-kok ê gôan-chek. (phoenixtv)
 • Tī-leh Bí-kok 911 khióng-pò· si̍p-kek hoat-seng tit-beh 3 chiu-nî ê khám-chām, bo̍k-chiân iū-koh thôan-chhut khó-gî ê "chà-io̍k phoe-sìn" sū-kiāⁿ. Pò-tō kóng, pau-koat Hôa-sēng-tùn chiu-tiúⁿ Lo̍k Ka-hui chāi-lāi ê 5-ūi chiu-tiúⁿ tī cho̍h--ji̍t lóng-chóng lâi siu-tio̍h 1-kóa-á pa̍k hoan-á-hóe kah tō-hóe-soh (药引) ê phoe-sìn. Chia-ê phoe it-tān thiah--khui, sûi-sî to̍h-ē to̍h-hóe, ah phoe-khak lāi hoān-sè koh-ū khǹg chà-io̍h tī--leh, sûi-sî ū khó-lêng po̍k-chà. Sui-jiân chòe-āu pēng-bô po̍k-chà, m̄-koh khiok-sī ín-khì kò-pia̍t chiu-hú pān-kong-sek kah gī-hōe tāi-hā ê kang-chok jîn-ôan kín-kip so·-sān thiat-lî, iah Liân-pang Tiāu-châ-kio̍k mā chin-kín lâi teh tiāu-châ. (Sin-ka-pho Liân-ha̍p Chá-pò)
 • Ū siau-sit teh pò-tō kóng, chòe-kūn tī Tâi-ôan siā-hōe chhut-hiān 1-kóa-á chhan-chhiūⁿ "kau-ōaⁿ hu-chhe", "lōan-kau" ê hiān-siōng. Pò-tō chí-chhut, in-ūi siū-tio̍h siā-hōe chóan-hêng ê éng-hiáng kah gōa-lâi bûn-hòa ê chhiong-kek, chit-kúi-nî lâi, tī Tâi-ôan tng-tē siā-hōe ang-á-bó· chi-kan ê koan-hē, piàn-hòa chin-chiàⁿ tōa. Tong-kim bāng-lō· ná-lâi-ná hoat-ta̍t, chit-chióng hêng-ûi mā lú-lâi-lú sî-kiâⁿ--khí-lâi. (Sin-ka-pho Liân-ha̍p Chá-pò)
 • Tōa-hong Ivan (伊万) si̍p-kek Gâ-má-kà (Jamaica), chō-sêng giâm-tiōng ê sún-hài, iân-hái tē-khu ê bîn-chiòng pī-pek lī-khui ka-hn̂g, sì-kòe khì tô-bông. Bo̍k-chiân, chèng-hú tong-kio̍k í-keng soan-pō· chôan-kok chìn-ji̍p kín-kip chōng-thài. Tng-tē ê bîn-chiòng hôe-ek kóng, khí tōa-hong ín-khì tio̍h kiông-lia̍t ê chheⁿ-kông-hō·, chhiū-á pe̍h-pe̍h--khí-lâi, chhù-téng-kòa mā soah hian-liáu-liáu. Tī khò-hái ê só·-chāi koh-khah khó-liân-tāi, chhù-keng kah kong-lō· khì hō· chhit~peh kong-chhioh kôan ê hái-éng im-im--khì, tiān-le̍k kiong-èng mā chôan-pō· tiong-tn̄g. (Liân-ha̍p Chá-pò)

2004 nî 9 ge̍h 10 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Se-pan-gâ siú-siòng Zapatero tī chit-go̍eh-ji̍t 9-hō hit-kang tùi gōa-kài kóng-kàu : tong-chho·-sî hoat-tōng I-lak chiàn-cheng sī bêng-hián ê chhò-gô·, i kóng hoat-tòng chit-tiûⁿ chiàn-cheng ê lâng ji̍t-āu mā bô chu-keh tiàm Tiong-tang tē-khu thui-sak hô-pêng.
 • Sè-kài Jîn-kôan Koan-chhat Cho·-chit chòe-kūn khiàn-chek Tiong-kok chèng-hú it-chāi chhut-chhiú kan-sia̍p tio̍h Hiong-káng Li̍p-hoat-hōe ê sóan-kú, phoe-phêng kóng, Pak-kiaⁿ ê chòe-hoat sī leh ka-kiông kan-sia̍p Hiong-káng ê chèng-tī sū-bū, bo̍k-tek sī beh tī Li̍p-hoat-hōe sóan-kú chìn-chêng, chè-chō kín-tiuⁿ kah khióng-hong. Phoe-phêng hoat-pò· liáu-āu, sûi cho-siū tio̍h Pak-kiaⁿ hong-bīn kiông-lia̍t ê hó·-jīn kah tú-tak, ah Hiong-káng chèng-hú mā piáu-sī kóng, Sè-kài Jîn-kôan Koan-chhat Chó·-chit tùi Hiong-káng bô liáu-kài.[zaobao]

2004 nî 9 ge̍h 9 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Tiong-kok ûi-thôan gián-kiù ha̍k-chiá ji̍t-chiân chhoē-tio̍h koh-khah chē ê chèng-kù, chìn-1-pō· lâi chèng-bêng tio̍h 1-ê chiok-chē nî chêng hoat-hiān ê lí-lūn. Gián-kiù hoat-hiān-kóng it-kòan hō· sè-kan-lâng khòaⁿ-chò ū kiōng-tông hiat-thóng ê Hàn-cho̍k, kî-si̍t lâm, pak chi-kan ê chha-pia̍t chin-tōa, sīm-chì pí sió-sò· bîn-cho̍k ê chha-pia̍t khah tōa. Tiong-kok ê Hàn-cho̍k chí-sī bûn-hòa siōng ê ôan-chéng cho̍k-kûn. (Nature)
 • Tng-tē sî-kan 10:30 ê sî, tī Ìn-nî, Ò-chiu chū Ngá-ka-ta̍t tāi-sài-kóan mn̂g-kha-kháu hoat-seng po̍k-chà sū-kiāⁿ, kin-kù liáu-kái, kàu-taⁿ siōng-chió chō-chiâⁿ 6-lâng sí-bông, 99-lâng tio̍h-siong. Po̍k-chà sū-kiaⁿ hoat-seng liáu-āu, Ò-chiu gōa-tiúⁿ 亚历山大 tùi gōa piáu-sī kóng, che sī 1-chân chiam-tùi Ò-chiu ê khióng-pō· si̍p-kek.(Zaobao)

2004 nî 9 ge̍h 8 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Sè-kài-poe kha-kiû kàu-keh pí-sài England 2 pí 1, iâⁿ Polska. (Guardian) (BBC)
 • Kiông-tō· hong-thai Sóng-tà (Songda) cha-hng sàu-kòe Hân-kok liáu-āu, iū-koh tiàm Ji̍t-pún teng-lio̍k. In-ūi siū-tio̍h hong-thai ê éng-hiáng, Hân, Ji̍t 2-kok khí-bé ū 5-ê lâng sí-bông, tāi-iok 300-ê lâng tio̍h-siong. Lēng-gōa hong-thai mā chō-sêng tit-beh chiâⁿ-pah-bān hō ê ka-têng thêng-tiān, chiong-kīn 400-ê hâng-pan chhú-siau.
 • Kun-kù Bí-liân-siā kong-pò· ê chòe-sin thóng-kè hián-sī, chêng I-lak chiàn-cheng po̍k-hoat kàu-taⁿ, í-keng ū chhiau-kòe 1000-ê Bí-kok-lâng tī hia sit-khì sèⁿ-miā. Kin-kù liáu-kái, lo̍h-lān--ê pau-koat 998-ê a-peng-ko kah 3-ê lâi-chū Ngó·-kak Tōa-lâu ê bûn-su (文职人员). Bo̍k-chiân chit-ê siau-sit í-keng tit-tio̍h Bí-kok Pe̍k-kiong hoat-giân-jîn ê chèng-si̍t.

2004 nî 9 ge̍h 6 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Tiong-kok Sù-chhoan-séng Ta̍t-chiu-chhī taⁿ tong-leh chò-tōa-chúi, kin-kù liáu-kái, kàu-taⁿ í-keng chō-sêng 30-lâng sí-bông, 36-lâng sit-chong. Chôan-chhī lóng-chóng ū 22-bān-gōa ê lâng hō· tōa-chúi ûi-tiâu-tiâu, kî-tiong tāi-iok ū 3000-lâng chit-mái iá-bōe thoat-lî gûi-hiám. Bo̍k-chiân kiù-ōan ê khang-khe ôan-á tī-leh chìn-hêng tang-tiong.
 • Kun-kù Ji̍t-pún mûi-thé hong-bīn ê pò-tō, Ji̍t-pún chèng-hú chiām-sî bô-beh hoat hō· Lí Teng-hui chhiam-chèng. Pò-tō kóng, siāng-kín mā-ài tán kàu sin-le̍k ê 12-ge̍h té, iā-tio̍h-sī Tâi-ôan li̍p-úi sóan-kú soah liáu-āu, chiah-ē khó-lū hoat chhiam-chèng ê būn-tôe. Pò-tō koh kóng, Ji̍t-pún hong-bīn sī khó-lū tio̍h pún-kò-ge̍h khah-mńg--tām-po̍h chiong-beh kú-hêng lio̍k-hong hōe-tâm, ah tong-kio̍k bô-siūⁿ-beh tī chit-ê sî-chūn chhiok-nō· Pak-kiaⁿ, siâng-sî mā-sī ū-teh hôan-ló Lí Teng-hui nā kàu-tè liáu-āu, hōan-sè ē tiàm Ji̍t-pún chìn-hêng Tâi li̍p-úi sóan-kú ê soan-thôan.
 • Tâi-ôan Ōe-seng-sú Chi̍t-pēⁿ Kóan-chè-kio̍k kin-á-ji̍t hoat-pò· ê siau-sit, chèng-bêng tī Pîn-tong-chhī koh-chài hoat-hiān 1-khí pún-thó· thian-káu-jia̍t ê pēⁿ-lē. Án-ni, kin-nî kàu-taⁿ, Tâi-ôan pún-thó· ê thian-káu-jia̍t pēⁿ-lē í-keng cheng-ka kàu 18-lâng, kó·-kè e̍k-chêng ē koh-chài khok-sòan.

2004 nî 9 ge̍h 4 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Chòe sin ê siau-sit pò-tō, bo̍k-chiân Gô-lô-su ( Lō·-se-a ) Pak Ossetia ê jîn-chit sū-kiāⁿ í-keng ki-pún tit-tio̍h kái-koat, kàu-taⁿ khak-tēng sí-bông ê lâng-sò· ta̍t-kàu 150-ê, kî-tiong 79-lâng ê sin-hūn í-keng khak-tēng--lo̍h-lâi. Lēng-gōa kin-kù kó·-kè, sí-bông ê lâng-sò· chiong-ē chhiau-kòe 200-ê.

2004 nî 9 ge̍h 3 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Ji̍t-chiân, Hái-kiap Lióng-hōaⁿ Koa-á-hì Gē-su̍t-chait tiàm Ē-mn̂g liông-tiōng kú-hêng. Che sī le̍k-nî-lâi Hái-kiap Lióng-hōaⁿ koa-á-hì kau-liû tang-tiong chham-ka lâng-sò· tē-it-chōe--ê, kui-bô· siōng-kài tōa--ê, hêng-sek kah lōe-iông siōng phông-phài ê 1-pái. Liōng-ki-iok ū 900-gōa-ê Lióng-hōaⁿ ê choan-ka ha̍k-chiá kah koa-á-hì gē-jîn chham-ka chit-pái ê sēng-hōe, ki-tiong Tâi-ôan lâng-kheh lâi 100-gōa-ê. Kun-kù liáu-kái, chit-pái ê koa-á-hì gē-su̍t-chiat te̍k-pia̍t siū-tio̍h Tiong-kok Tāi-liok kok-ka Bûn-hòa-pō· kah Kok-Tâi-pān ê tiōng-sī, iû Tāi-lio̍k ê Tiong-hôa Bûn-hòa Liân-gî-hōe, Ē-mn̂g-chhī Jîn-bîn Chèng-hú, Hok-kiàn-sèng Bûn-hòa-thiaⁿ kah Tâi-ôan Tiong-hôa Bîn-sio̍k Gē-su̍t Ki-kim-hōe liân-ha̍p chú-pān. Gē-su̍t-chiat ê lōe-iông chìn-chiàⁿ phông-phài, ū Lióng-hōaⁿ koa-á-hì iu-siù kio̍k-bo̍k ián-chhut, ū koa-á-hì ha̍k-su̍t gián-thó-hōe, Lióng-hōaⁿ koa-á-hì tô·-phìⁿ tián-lám, Lióng-hōaⁿ siàu-liân-lâng koa-á-hì pí-sài, kah koa-á-hì bîn-kan chit-gia̍p kio̍k-thôan ê lō·-thian piáu-ián téng-téng.[Ē-mn̂g Ji̍t-pò]
 • Liân-ha̍p-kok hú pì-su-tiúⁿ kiam Jîn-ku-sú (United Nations Human Settlements Programme, UN-HABITAT) chip-hêng chú-jīm Anna Tibaijuka (蒂贝琼卡·安娜) chìn-chêng tī Tiong-kok Soaⁿ-tang-séng Ui-hái-chhī soan-pō· : Tiong-kok ê Ē-mn̂g-chhī he̍k-tit 2004 nî-tō· " Liân-ha̍p-kok jîn-ku-chióng ". Kun-kù iú-koan hong-bīn kài-siāu, chit-ê chióng sī 1989 nî khai-sí siat-li̍p--ê. Ē-mn̂g sî kin-nî-tō· Tiong-kok chèng siâⁿ-chhī tang-tiong ûi-it tit-chióng ê siâⁿ-chhī.[Ē-mn̂g Ji̍t-pò]

2004 nî 9 ge̍h 2 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Tâi-ôan Kok-hông Pō· pō·-tiúⁿ Lí Kia̍t chìn-chêng chhut-se̍k Kun-jîn-cheh khèng-chiok tāi-hōe ê sî-chūn hoat-piáu káng-ōe, i kóng siáⁿ-lâng nā siūⁿ-beh chhim-hōan Tâi-Phêⁿ-Kim-Má, siūⁿ-beh thun-pèng Tiong-hôa Bîn-kok, to̍h-sī Tâi-ôan ê te̍k-jîn. I ho·-iok Tâi-ôan kun-hong to̍h-ài kian-tēng ì-chì, put-kóan-sî chún-pī ūi Tiong-hôa Bîn-kok kok-ka seng-chûn kah hoat-tián chiàn-tàu, ūi Tiong-hôa Bîn-kok peh-sìⁿ ê an-chôan kah hok-lī chiàn-tàu.[[1]]
 • Tâi-ôan Chhin-bîn Tóng chú-se̍k Sòng Chhó·-jû tī cho̍h--ji̍t chèng-sek thê-gī, kóng chiong-beh tī kong-gôan 2005 nî 2 go̍eh kā Kok-bîn Tóng kah Chhin-bîn Tóng ha̍p-pèng, tông-sî Sòng Chhó·-jû mā khián-chek 1-pō·-hūn Kok-bîn Tóng ê lâng, phoe-phêng in sī teh gia̍h-ngē-ko (抬杠). Sòng Chhó·-jû chí-chhut, bī-lâi Kok-Chhin lióng tóng ha̍p-pèng, bô tāi-piáu Chhin-bîn Tóng hôe-kui Kok-bîn Tóng, ha̍p-pèng ê bo̍k-tek sī beh chó·-chiâⁿ 1-ê chôan-sin ê chèng-tóng, i koh kóng sin chèng-tóng beh hō siáⁿ-mih khóan ê miâ, tán-thāi ta̍k-ê lâi chham-siông.[[2]]

2004 nî 9 ge̍h 1 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Hui-lu̍t-pin lâm-pō· ê tó-sū Mindanao, ji̍t-chiân hoat-seng tē-tāng, kip-siaⁿ ta̍t-kàu 5.6 kip (Richter scale). Bo̍k-chiân pēng-bô thôan-chhut jîn-ôan siong-bông kah châi-sán sún-sit ê siau-sit.

Kū ê sin-bûn[siu-kái | kái goân-sí-bé]