2004 nî 8 goe̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...


2004 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


2004 nî 8 ge̍h 31 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Chêng-Lâm Slav Liân-pang chêng-chóng-thóng Slobodan MiloševićDen Haag ê Kok-chè chêng-Lâm Slav Hêng-sū Hoat-têng khai-sí kā-kī chò kā-kī ê piān-hō·-sū, kóng i tī 1990 nî-tāi bô hoat-khí Balkan-poàn-tó ê sio-thâi. (BBC)
 • Bí-kok Kiōng-hô-tóng Chôan-kok Tāi-piáu Tāi-hōe ji̍t-chiân tī Niú-iok-chhī kú-hêng, Tāi-hōe chiong-beh thê-miâ hiān-jīm ê chóng-thóng Bush sian-siⁿ chhut-lâi kèng-sóan ē-jīm ê chóng-thóng. Tāi-hōe tē-1-ji̍t ê chú-iàu gī-tôe hō-chòe " ū ióng-khì ê Bí-kok ", ián-káng ê tiōng-tiám sī phêng-kè Bush chèng-hú chū 911 khióng-pō· si̍p-kek hoat-seng kòe-āu chit-tōaⁿ sî-kan í-lâi ê léng-tō châi-lêng. Tī hōe-tiûⁿ gōa-kháu, hóan-tùi Bush chèng-hú ê khòng-gī hêng-tōng ôan-á kài kek-lia̍t, siâng-sî, kèng-hong mā chhái-chhú chin chōe ê pó-ōe chhò-si, lâi pó-chiòng an-chôan.
 • Kiông-tō· hong-thai Chaba ji̍t-chiân tiàm Ji̍t-pún-kok ê sai-lâm-pō· teng-lio̍k liáu-āu, chiong chit-ê só·-chāi sńg-tn̄g kah mih-mih-mauh-mauh, ū siau-sit kóng, kàu-taⁿ siōng-chió í-keng chō-sêng 4-ê lâng sí-bông, 35-ê lâng tio̍h-siong kah 35-bān hō ê khiā-ke thêng-tiān.
 • Kun-kù Bûn-hōe-pò ê pò-tō, 1-hāng tùi " Ki-pún-hoat jīn-ti " ê bîn-ì tiāu-cha kiat-kó hián-sī kóng, Ò-mn̂g-lâng tùi Te̍k-khu si̍t-hêng it-kok lióng-chè phó·-piàn koan-sim kah chi-chhî, tùi Te̍k-khu bī-lâi ê hoat-tián chiân-kéng chhiong-bóan sìn-sim, m̄-koh tùi Ki-pún-hoat ê jīn-sek ôan-á iú-thāi ka-kiông. Tiāu-cha mā hián-sī Ò-mn̂g-lâng phó·-piàn bô-ài koan-sim chèng-tī.

2004 nî 8 ge̍h 30 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Kok-chè chhut-miâ ê Hôa-ē (華裔) hêng-sū kàm-tēng choan-ka Lí Chhiong-gio̍k phok-sū, ji̍t-chiân tī Bí-kok Niú-iok hoat-piáu koan-î Tâi-ôan sam-it-kiú chhèng-kek sū-kiāⁿ ê tiāu-cha pò-kò. Lí--sian tī chit-hūn pò-kò tang-tiong chí-chhut chit-chân ê chhèng-kek-àn m̄-sī beh chhì-tō· àm-sat, lí-iû sī hiong-chhiú sú-iōng ê chhèng-ki sī 1-chióng tó·-chō ê chheng-ki, iah nā-sī kin-kù í-chá ê keng-giām hun-sek lâi-kóng, tōa-to-sò· ê àm-sat sū-kiāⁿ, hiong-chhiú it-poaⁿ lóng-ē sú-iōng hit-khóan sat-siong-le̍k chiok béng ê bú-khì, koh jî-chhiáⁿ ē kéng tiōng-tiám pō·-ūi chìn-hêng kong-kek.
 • Tē-28-kài Hā-kùi Ò-ūn-hōe Kin-a-ji̍t thàu-chá lo̍h-bō·. Tī chit-kài Ò-ūn-hōe tang-tiong, lióng-hōaⁿ sam-tē lóng chhú-tit bōe-pháiⁿ ê sêng-chek. Tiong-kok tāi-piáu-tūi lóng-chóng the̍h-tio̍h 32-tè kim-pâi, kim-pâi chóng-sò· pâi tī tē-jī miâ, kan-na pí tē-it miâ ê Bí-kok-tūi chió 3-tè niā-niā. Tâi-ôan tāi-piáu-tūi mā tit-tio̍h le̍k-lâi siōng-hó ê sêng-chek, lóng-chóng iâⁿ-tit 2-tè kim-pâi. Hiong-káng-tūi ôan-á tit-tio̍h 1-tè gîn-pâi.

2004 nî 8 ge̍h 29 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Kin-á-ji̍t thàu-chá 3-tiám-gōa ê sî-chūn, 1-ê tng-leh Lâm-hui lú-iû ê Tiong-kok-lâng tú-tio̍h chhiúⁿ-kiap, put-hēng khì hō· pháiⁿ-tô· thâi--sí. Kin-kù liáu-kái, lo̍h-lān--ê sī 1-ê Kńg-chiu-lâng. Lēng-gōa, kun-kù put-ôan-chôan thóng-kè, ùi kin-nî nî-thâu kàu-taⁿ, Tiong-kok kong-bîn tī Hái-gōa cho-siū si̍p-kek a̍h-sī í-keng lo̍h-lān sí-bông ê sū-kiāⁿ kí-bé hoat-seng chiâⁿ-10 khí, siāng-chió chō-sêng 70-lâng sí-bông.

2004 nî 8 ge̍h 26 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Ji̍t-chiân, Gô-lô-su (Lō·-se-a/俄罗斯) 2-kè bîn-hâng kheh-ki tī-leh siú-to· Bo̍k-su-kho (莫斯科) khí-phoe liáu-āu, chha-put-to siâng-sî tī 2-ê bô-siâng ê só·-chāi siak--lo̍h-lâi. Khong-lān hoat-seng kòe-āu, Gô-kok(俄国) koaⁿ-hong chèng-si̍t kóng, chit 2-téng hui-ki téng-thâu ê lú-kheh hām ki-chó· jîn-ôan lóng-chóng 89-ê , í-keng chôan-pō· gū-lān, iah sit-sū hui-ki ê o·-a̍p-á (黑匣子) mā lóng-chóng chhōe--tio̍h. Sui-jiân tiāu-cha jîn-ôan iá-bōe tī sit-sū hiān-tiûⁿ chhōe-tio̍h khióng-pō· si̍p-kek ê chèng-kù, put-jī-kò in-ūi kî-tiong ê 1-chiah hui-ki tī-leh sit-sū chìn-chêng chêng-keng hoat-chhut cho-siū kiap-ki ê sìn-hō, só·-í iú-koan jîn-sū jīn-ûi, bōe-tàng pâi-tû chit-2-khí ê khong-lān sū-kò· sī khióng-pō· hūn-chú teh pìⁿ-kúi.

2004 nî 8 ge̍h 25 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Kin-nî tē-18 hō kiông-tō· hong-thai 艾利 (Aere) tī kin-á-ji̍t teng-lio̍k Hok-kiàn-séng Hok-chiu-chhī ê Pêng-thâm-kōan kah Hok-chhiaⁿ-chhī, kīn tiong-sim chòe-tōa hong-le̍k ta̍t-kàu 12 kip. Bok-chiân Pêng-thâm-kōan 1 pō·-hūn hái-siōng ê hî-pâi-á cho-siū sún-hāi, chin chōe chhiú-á hō· tōa-hong siāu tó--khì, put-jī-kò iá-bōe thôan-chhut ū jîn-ôan siong-bông ê siau-sit.
 • Sin-ka-pho chóng-lí Lí Hián-liông ji̍t-chiân tī-leh kok-khèng kûn-chiòng tāi-hōe téng-thâu hoat-piáu káng-ōe ê sî, kóng-tio̍h Tâi-hái kio̍k-sè, i kiông-tiāu Sin-ka-pho hōng-hêng 1-ê Tiong-kok ê chèng-chhek bô kái-piàn. I kóng, ká-sú Tâi-ôan kiâⁿ-hiōng to̍k-li̍p, Sin-ka-pho mā bô khó-lêng sêng-jīn--i.
 • Tâi-ôan Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ Iû Sek-khun tī Kin-á-ji̍t tah hui-ki àn Bí-kok tò-tńg-lâi Tâi-oan, tô·-tiong in-ūi siū-tio̍h hong-thai ê éng-hiáng, hui-ki ko·-put-jî-chiong kín-kip kàng-lo̍h tī Ji̍t-pún ê Naha (那霸) ki-tiûⁿ. In-ūi chit-chân ê tāi-chì, Tiong-kok Gōa-kau-pō· hoat-giân-jîn Khóng Chôaⁿ tī-leh chiap-siū kì-chiá chhái-hóng ê sî-chūn piáu-sī kóng, Tiong-kok hong-bīn í-keng hiōng Ji̍t-hong piáu-bêng giâm-tiōng koan-chhiat, iau-kiû Ji̍t-hong chim-chiok chhú-lí chit-ê būn-tôe. Khóng Chôaⁿ kiông-tiāu kóng, Tiong-hong tī Tâi-ôan būn-tê ê li̍p-tiûⁿ chin bêng-khak, góan (Tiong-kok) kian-koat hóan-tūi Tâi-ôan Tong-kio̍k léng-tō-lâng iōng jīm-hô ê chioh-kháu khì-khàu hām Tiong-kok ū gōa-kau koan-hē ê kok-ka chiông-sū chèng-tī o̍ah-tōng .
 • Kok-chè siau-sit pò-tō kóng, chòe-kīn Tâi-ôan àn-sǹg beh kò·-bé Ji̍t-pún ê chiâm-chúi-théng. Put-jī-kò ji̍t-chiân Ji̍t-pún Gōa-bū-séng hoat-giân-jîn tī-leh chiap-siū sûn-mn̄g ê sî, khiok-sī bêng-khak lâi piáu-sī kóng, Ji̍t-pún it-kòan hōng-hêng bú-khì chhut-kháu 3-hāng gôan-chek, bô khó-lêng hiòng Tâi-ôan chhut-siū chiâm-chúi-théng, siâng-sî chit-ūi hoat-giân-jîn mā piáu-sī kóng Ji̍t-pún choat-tùi bōe hiòng Tâi-ôan thê-kiong chiâm-théng ê chè-chō ki-su̍t.

2004 nî 8 ge̍h 22 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Tâi-ôan mûi-thé pō-tō, Tâi-ôan Lio̍k-úi-hōe chú-úi Gô· Chiau-siap (吴钊燮) tī 8 ge̍h 20 hō thàu-lō· kóng, bo̍k-chiân tī Tiong-kok Tāi-lio̍k, tāi-iok ū 550-lia̍p tō-tôaⁿ biô-chún Tâi-ôan. Gô· Chiau-siap chí-chhut, Tiong-kok ê keng-chè tit-tio̍h hui-sok hoat-tián, kīn-nî-lâi, kok-ka GNP sêng-tióng 7%~10%, m̄-koh kun-sū ū-sǹg khiok-sī í 2-ūi-sò· ti̍t-sòaⁿ siōng-seng, siāng-kôan ê sî bat ta̍t-kàu 18%, i kóng Tiong-kok chòe-kīn biô-chún Tâi-ôan ê tō-tôaⁿ iū-koh cheng-ka put-lí-á chē, kàu-taⁿ lóng-chóng ū 550-lia̍p chó-iū, che hō· jīm-hô 1-ê tùi Tiong-kok Tāi-lio̍k tang-lâm iân-hái kun-sū pō·-sú ū liáu-kái ê ( Tâi-ôan ) koat-chhek jîn-ôan lóng kám-kàu chin put-an.
Gô· Chiau-siap kóng, Lióng-hōaⁿ kau-liû kàu-taⁿ, bo̍k-chiân khì-kòe Tāi-lio̍k ê Tâi-ôan-lâng chhiau-kòe 3100-bān jîn-chhù, pêng-kin múi-nî ū 300-bān lâng chiân-óng Tāi-lio̍k, che tùi 2300-bān jîn-khàu lâi-kóng, sī chin-kôan ê pí-lē. I jīn-ûi, Lióng-hōaⁿ koan-hē í-keng ná-lâi-ná bi̍t-chhiat, ká-sú khàu-tî Lióng-hōaⁿ chi-kan ê bō·-e̍k liōng, án-ne Tâi-ôan chiong-ē chiâⁿ-chòe ji̍p-chhiau (入超) ê tē-khu.
 • Kin-kū Tâi-ôan Tiong-iong-siā ê pò-tō, Tiong-kok koaⁿ-hong mûi-thé ji̍t-chiân thàu-lō· kóng Kái-hòng-kun tng-leh chhì-siā sin-hêng tō-tôaⁿ. Siau-sit kóng, chit-pái chhì-siā ê Tiong-tn̂g-thêng tō-tôaⁿ, siā-thêng ē-tit ta̍t-kàu 3000 kong-lí hn̄g, chún-kak-tō· tī 5 kong-chhioh í-lāi, siā-thêng hok-kàm kàu Guahan-tó.

2004 nî 8 ge̍h 21 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Tiàm ki-tiûⁿ hāu-ki-lâu ê tōa-thiaⁿ lāi-té, khì hō· hō·-chúi ak kah kui sin-khu tâm-lok-lok ? Che ná-ū kho-lêng ? Nā bô pò hō· lí chai, hōan-sè lí éng-góan mā tú bōe tio̍h. Ah m̄-koh chit-chióng hō· lâng siūⁿ lóng-bô ê tāi-chì, kèng-jiân chin-chin chiàⁿ-chiàⁿ hoat-seng tī Tiong-kok ê Kńg-chiu-chhī. Bô-lōa-kú chìn-chêng chiah sin-khì--ê, tú-tú tāng-iōng pòaⁿ go̍eh-ji̍t kú ê Sin-pe̍h-hûn ki-tiûⁿKńg-chiu-chhī 1-chō chôan-sin ê kiàn-tiok, i chêng-keng thé-hiān liáu chit-chō siâⁿ-chhī ê hiān-tāi-hòa chúi-pêⁿ. Put-jī-kò, siūⁿ-bōe-kàu kan-na 1-chūn tōa-hō·, to̍h hō· i ê gō·-kha lóng-chiau sô--chhut-lâi .
 • Chòe-kīn, Sin-ka-pho Hái-kiap sî-phò ê pò-tō kóng, in-ūi hôan-ló Hái-kiap lióng-hōaⁿ ē po̍k-hoat chiàn-cheng, 1-kóa-á khoa-kok kong-si khai-si teh ūi thiat-lī Tâi-ôan chhī-tiûⁿ chò-chún-pī. Che ē-tàng kóng sī gōa-kok khì-gia̍p tùi Tâi-hái gûi-ki chit-ê hong-hiám ê kiông-lia̍t hóan-èng. In-ūi Tâi-to̍k ê kha-pō· ná kiâⁿ ná tōa ho̍ah, hō· kok-chè siā-hōe bêng-hián kám-siū tio̍h chiàn-cheng hoat-seng ê khó-lêng, pek-sú lâi Tâi tâu-chu ê khoa-kok kong-si, ko·-put-jî-chiong, mā-ài tiâu-chéng tī Tâi-ôan ê tâu-chu kui-bô· kah pō·-kio̍k.

2004 nî 8 ge̍h 19 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Sio-liân-sòa kúi-nā-ji̍t í-lâi, Bí-kok ê Hōng-hông-siâⁿ (凤凰城/Phoenix) it-ti̍t sī ko-un kiam khó-hōaⁿ ê thiⁿ-khì, chit-chióng ta-sò ê khì-hāu kán-na bô siáⁿ ū khó-lêng ē hō· chit-ê só·-chāi chiâⁿ-chòe Se Nî-lô-hô pēⁿ-to̍k (西尼罗河病/West Nile disease) ê pēⁿ-gôan-tē. Put-jī-kò, sū-si̍t to̍h-sī hō·-lâng siūⁿ-bōe-kàu, Bí-kok Liân-pang Ōe-seng-pō· ê siau-sit piáu-bêng, A-lī-song-ná chiu (亚利桑那州/Arizona) Ōe-seng-pō· Chi̍p-pīⁿ Khòng-chè Tiong-sim ê hū-chek-lâng kóng, Hōng-hông-siâⁿ piàn-sêng pīⁿ-gôan-tē ê gôan-in sī in-ūi iû-éng-tî kah iōng-lâi kòan-kài ê chúi-kau-á chiâⁿ-chòe báng-thâng ê " ông-kok " . Kin-kù liáu-kái, Bí-kok kin-nî í-keng hoat-seng 500-gōa chong ê Se Nî-lô-hô pēⁿ-to̍k , kî-tiong siāng-chió ū 290-lē sī hoat-seng tī A-lī-song-ná chiu. Chôan-kok lóng-chóng ū 14 lâng sí-bông, kî-tiong 3-ê lâng lâi-chū A-lī-song-ná chiu. Chha-put-to só·-ū ê pīⁿ-lē lóng hoat-seng tī A-lī-song-ná chiu kéng-lāi jîn-kháu bi̍t-tō· siōng tōa ê só·-chai, ah Hōng-hông-siâⁿ tú-tú-hó tī chit-ê só·-chāi.

2004 nî 8 ge̍h 17 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Kin-nî 6 go̍eh hūn, Merrill Lynch chèng-kòan Ji̍t-pún kong-si hoat-pò· 2004 nî-tō· sè-kài châi-hù pò-kò, kóng Ji̍t-pún kok-lāi hiān-chú-sî kim-iông châi-sán ta̍t-kàu 100 bān Bí-kim ê lâng-sò·, tī 2003 nî nî-té í-keng chhiau-kòe 131 bān, pí téng-nî thê-kôan 6-ê pah-hun-tiám (6-pha) , iah-nā chôan-sè-kài lâi-kóng, kim-iông chu-sán chhiau-kòe 100 bān Bí-gôan ê lâng-sò· sī 770 bān lâng.

2004 nî 8 ge̍h 15 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Kin-á-ji̍t sī Ji̍t-pún chiàn-pāi ê kì-liām ji̍t, siōng-ngó·, 1-kóa-á Ji̍t-pún lōe-koh sêng-ôan chham-pài ūi-tī Tang-kiaⁿ 九段北 ê Chēng-kok Sîn-siā. Tang-tiong pau-koat keng-chè sán-gia̍p tāi-sîn 中川昭一, lông-lîm chúi-sán tāi-sîn 龟井善之 kah kok-ka kong-an úi-ôan 长小野清子.
  Lēng-gōa kin-kù pò-tō, Tiong-kok Gōa-kau-pō· hoat-giân-jîn Khóng Chôaⁿ tī-leh chiap-siū kì-chiá chhái-hóng ê sî-chūn piáu-sī, " Tiong-kok tùi Ji̍t-pún chió-sò· chèng-kheh chham-pāi Chēng-kok sîn-siā ê hêng-ûi piáu-sī ûi-hām " .

2004 nî 8 go̍eh 13 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Kin-nî tē-14-hō hong-thai Rananim tī cha-hng àm-mê ê sî-chūn teng-lio̍k Tiong-kok Chiat-kang-séng Un-niá-chhī. Hong-thai teng-lio̍k ê sî, siāng tōa hong-le̍k chhiau-kòe múi-biáu-cheng 45 kong-chhioh, siong-tong 12-kip hong, teng-lio̍k liáu-āu kè-sio̍k àn múi tiám-cheng 20 kong-lí ê sok-tō· hiòng sai-pak hong soá-tāng. Kun-kù liáu-kái, che sī ùi 1997 nî í-lâi teng-lio̍k Tiong-kok siāng-kài kiông ê hong-thai.

  Kun-kù chho·-pō· ê thóng-kè, kàu-kah cha-mê 12-tiám, Chiat-kang chôan-séng lóng-chóng ū 1-bān 8300 gōa keng ê chhù tó--khì, hong-thai í-keng chō-sêng 63 lâng sí-bông, 15 lâng sit-chong, 1800 gōa lâng tio̍h-siong, kî-tiong tāng-siong 185 lâng. chôan-séng ê chúi-lī, kau-thong, tiān-le̍k kah tiān-sin chià-ê ki-chhó· siat-si ma siū-tio̍h bô-siâng thêng-tō· ê phò-hāi. Siông-sè ê chai-chêng ôan-ná teh chìn-1-pō· chòe tiāu-cha.
 • Tē-28-kài hā-kùi ò-ūn-hōe chiong-beh tī 2004 nî 8 go̍eh 14 hō kàu 8 go̍eh 29 hō tiàm Hi-lia̍p siú-to· Ngá-tián kú-hêng. In-ūi chit-kài ò-ūn-hōekiú-it-it sū-kiāⁿ í-āu ê tē-it-pái ò-ūn-hōe, só·-í an-chôan būn-tôe iu-kî siū-tio̍h kok-kài koan-chù, chit-pái ò-ūn-hōe mā-sī iú-sú-í-lâi tùi an-chôan hong-bīn tâu-ji̍p chu-kim siōng-kài chōe ê 1-pái.

2004 8 go̍eh 12 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Lí Hián-liông kin-ná-ji̍t chèng-sek chhiūⁿ-jīm Sin-ka-pho chóng-lí ê chit-bū, siâng-sî iū-koh kiam-jīm châi-chèng pō·-tiúⁿ, chiâⁿ-chòe Sin-ka-pho tē-it si̍t-kôan ê jîn-bu̍t. Chóng-lí kiam châi-chèng pō·-tiúⁿ, che sī Sin-ka-pho le̍k-sú siōng ê thâu-chi̍t-pái. Gōa-kài phêng-lūn kóng, chit-khóan ê chó·-ha̍p, mā sǹg-sī tī bó·-chióng thêng-tō· siōng, tùi Lí Hián-liông chōe-nî-lâi tiàm keng-chè léng-he̍k só· chò sêng-chek ê khéng-tēng. Lí Hián-liông sī tī chêng-jīm chóng-lí Gô· Chok-tòng jīm-móa thè-jīm liáu-āu chiūⁿ-tâi--ê.

2004 nî 8 ge̍h 10 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Ji̍t-pún 1-chō he̍k-tiān-chhiúⁿ (核电厂) hoat-seng cheng-khì lāu-siap ê sū-kò·, koaⁿ-hong chí-chhut, siāng-chió chō-sêng 4-ê kang-lâng sí-bông, 7 lâng tio̍h-siong. Che mā-sī Ji̍t-pún he̍k-siat-si (核设施) ì-gōa sū-kò· tang-tiong, siong-bông siōng-kài chhám-tāng ê 1-pái. Siú-siòng 小泉纯一郎 kóng beh thiat-té tiau-cha sū-kò· hoat-seng ê gôan-in kah kòe-thêng, hông-chí lūi-sū ê tāi-chì koh-chài hoat-seng.
 • Ò-mn̂g (澳门) 1-ê sia̍p-ki̍p pàng-kà liān-bé-sai (训马师) ê tāng-hêng-hoān, tī-leh pài-it thàu-chá, sêng-kong oa̍t-ga̍k cháu-lō·. Bo̍k-chiân Ò-mn̂g kèng-hong tng-leh tōa hōan-ûi siu-pó· chit-kho· hōan-lâng, kaⁿ-ga̍k hong-bīn siong-sìn ún-tàng ū kāng-tòng ê lâng hia̍p-chō· i o̍at-ga̍k. Kun-kù liáu-kái, chit-ê hōan-lâng sī kong-gôan 2002 nī chiah koaiⁿ--ji̍p-lâi-ê. Che mā-sī hôe-kui Tiong-kok liáu-āu, Ò-mn̂g kaⁿ-ga̍k thâu-chi̍t-pái hoat-seng hōan-lâng sêng-kong tô-cháu ê àn-lē.
 • Lâm-Tâi-ôan ê Ko-hiông-chhī, bo̍k-chiân tng-leh chìn-hêng chia̍t-ūn kang-thêng ê si-kang kiàn-siat, put-lī-kò ji̍t-chiân khiok-sī thôan-chhut kang-tē tē-chân hā-hām ê ì-gōa sū-kò·. Che sī chia̍t-ūn kang-thêng tī-leh 3 go̍eh-ji̍t lāi tē-4 pái chhut tāi-chì, jî-chhiáⁿ chit-pái ê chêng-hêng pí chêng 3-pái koh-khah hāi. In-ūi ì-gōa hoat-seng ê tē-tiám óa-kīn hái-pi-á, tē-chân lap--lo̍h-khì liáu-āu, hái-chúi ti̍t-thàu chhèng--ji̍p-lâi, hū-kīn ê khiā-ke lóng-chóng khì sàu-tio̍h "hong-thai-bóe", hó-ka-chài pēng-bô chō-sêng jîn-ôan siong-bông.

2004 nî 8 ge̍h 9 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Hui-li̍p-pin kèng-hong ji̍t-chiân chèng-si̍t, ū 2-miâ Tiong-kok-lâng tī Hui-li̍p-pin pak-po· Cavite (Kah-bí-tē) hū-kīn ê 1-ê chng-kha só·-chāi cho-siū páng-kà.

  Hui-lut-pin kèng-hong kóng, 3-ê Tiong-kok-lâng kà-sái 1-téng Jeep-chia tī chit-ê só·-chāi, hō· 1-kiâⁿ put-bêng sin-hūn ê bú-chong hūn-chú páng-kà. Chit 3-ê Tiong-kok-lâng tang-tiong ū 1-ê lâng tiàu-lo̍h chia tô-cháu--khì, bo̍k-chiân í-keng tit-tio̍h kèng-hong ê pó-hō· .

  Hui-lut-pin kèng-hóng chí-chhut, in kàu-taⁿ iá-bōe tiāu-cha chhut koh-khah chōe iú-koan pang-kà sū-kiāⁿ ê sin-sit, tùi chià-ê Tiong-kok-lâng ê sin-hūn, í-ki̍p in tī Hui-lut-pin ê chit-gia̍p mā lóng-chóng bô chheng-chhó. Bo̍k-chiân, kèng-hong tng-leh siông-sè tiāu-cha chit-chân ê páng-kà àn-kiāⁿ. (Xinhua) (Philippine Daily Inquirer)

2004 nî 8 go̍eh 8[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lâm-hui ê Sin Kok-ka-tóng soan-pò· beh tī 2005 nî kái-soàⁿ, in ê thâu-lâng àn-sǹg ho·-io̍k chi-chhî-chiá ka-ji̍p Hui-chiu Bîn-cho̍k Gī-hoē. (New York Sî-pò)

2004 nî 8 go̍eh 7 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kin-kù Tâi-ôan mûi-thé pò-tō, Lū Siù-liân 8 goeh 6 hō chiap-siū choan-hóng ê sî chí-chhut, Liong-hōaⁿ í-keng chìn-ji̍p chún chiàn-cheng chōng-hóng, i kóng chit-chūn-sî sī chhiau-o̍at chiàn-cheng ê sî-tāi, bô it-tēng ài tán-kàu Tāi-lio̍k phah--kòe-lâi chiah hō-chòe "chiàn-cheng" , Tāi-lio̍k i-keng tī gōa-kau, keng-chè siōng tùi Tâi-ôan soan-chiàn.

Chiam-tùi ji̍t-chiàn A-mei (张惠妹) tī Tāi-lio̍k siū táⁿ-ap ê su-kiāⁿ, Lū Siù-liân mā lâi hóan-mn̄g kóng: ká-sú Tiong-Tâi chiàn-cheng po̍k-hoat, sī beh khì Pak-kiaⁿ chhiùⁿ-koa, iah-sī pó-hō· 2300-bān Tai-ôan peh-sèⁿ khah tiōng-iàu?

Lū Siù-liân tī-leh kóng-kàu chòe-kīn gôan-chū-bîn hong-pho ê sî chí-chhut, i pún-lâng bô siáⁿ thang-hó hiō-hóe, mā bô pit-iàu tō-khiám siáⁿ-hòe, sī siáⁿ-lâng thiau-kang teh siàn-tōng gôan-chū-bîn tùi-li̍p, ōe-hó·-lān, chiah to̍h-ài hiòng gôan-chū-bîn hōe sit-lé.

Chiam-tùi Lū Siù-liân kóng-chhut "chún chiàn-cheng chóng-thài" chit-chân tāi, Tâi-ôan kok-hông-pō· piáu-sī kóng in bô liáu-kái chêng-hóng, mā bô hong-piān phêng-lūn. Siong-koan ê jîn-ôan su-té-hā khiok-sī piáu-sī kong2,kái-hōng-kun bo̍k-chiân pēng-bô siáⁿ-mi̍h te̍k-sû ê tōng-chok, iah, kòe-khì mā m̄-bat thiaⁿ-kòe " chún chiàn-cheng chòng-thài " chit-ê kóng-hoat, in sit-chāi m̄-chai Lū--sī sī leh kóng tó-chit-tiâu.

Lū Sìu-liân ê kóng-hoat ín-khí chāi-iá-tóng ê phoe-phêng. Chóng-thóng-hú Kong-kiōng Sū-bū-sek iōng siāng kán-té ê hong-sek têng-chheng kóng: Lióng-hōaⁿ iá-bōe kàu-kah só·-ūi ê "chún chiàn-cheng chōng-thài", tì-le̍k kiàn-kò· hô-pêng ún-tēng ê Lióng-hōaⁿ koan-hē sī chèng-hú it-kòan ê bo̍k-phiau, chèng-hú ê li̍p-tiûⁿ bōe kái-piàn.

Kok-bîn-tòng chú-sek Liân Chiàn khiok-sī piáu-sī, Lióng-hōaⁿ koan-hē kín-tiuⁿ, bōe-sái kek hòng-hòng, kok-ka léng-tō-lâng ài ū lêng-le̍k bīn-tùi būn-tê, hòa-kái mâu-tún, kàng-kē kín-tiuⁿ ê khì-hun.

2004 nî 8 go̍eh 6[siu-kái | kái goân-sí-bé]