2005 nî 1 goe̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...


2005 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


1-go̍eh 28 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Kńg-tang-séng séng-tiúⁿ N̂g Hôa-hôa ji̍t-chiân hiòng gōa-kài kong-pò·, kóng hiān-chú-sî ê Kńg-tang-séng í-keng chiâⁿ-chò Tiong-kok Tāi-lio̍k jîn-kháu siāng-kài chōe ê séng-hūn. Kin-kù thóng-kè hián-sī, bo̍k-chiân Kńg-tang-séng teng-kì hō·-kháu ê lâng-sò· liōng-kî-iok sī 7900 bān lâng, tn̂g-kî ki-chù pòaⁿ-nî í-siōng ê liû-tōng jîn-kháu chhiau-kòe 3100 bān lâng, che í-gōa, thêng-liû sî-kan khah bô pòaⁿ-nî ê liû-tōng jîn-kháu mā chiong-kūn beh kàu 1100 bān. Só·-í, Kńg-tang si̍t-chè-siōng í-keng chiâⁿ-chò Tiong-kok Tāi-lio̍k jîn-kháu siāng chōe ê séng.news.china.com

1-go̍eh 25 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Sè-kài Ōe-seng Cho·-chit (WHO) seng-bêng, sui-jiân Oa̍t-lâm kok-lāi chûn-chāi khîm-liû-kám khok-sòaⁿ ê būn-tê, ah m̄-koh chiām-sî iáu-koh bô su-iàu tùi Oa̍t-lâm hoat-chhut lú-iû kèng-kò. Tū 2003 nî nî-bóe kàu taⁿ, Oa̍t-lâm kok lóng-chóng í-keng 9 ê lâng put-hēng òe-tio̍h khîm-liû-kám soah lâi kòe-sin.

1-go̍eh 24 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Tâi-ôan Hêng-chèng-īⁿ beh tī kin-á-ji̍t kú-hêng lîm-sî īⁿ-hōe, hiān-jīm Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ Iû Sek-khun chiong-beh chhōa-niá tio̍h chôan-thé koh-ôan hiòng chóng-thóng thê-chhut chóng sî-chit. Sui-jiân Tân Chúi-píⁿ iáu-bē chèng-sek soan-pò· sin koh-khôe ê jîn-sóan, put-jî-kò Iû Sek-khun í-keng chú-tōng hiòng i ê bō·-liâu thàu-lō·, kóng hiān-jīm Ko-hiông chhī-tiúⁿ Chiā Tiông-têng to̍h-sī khak-tēng hó-sè ê jîn-sóan, ah nā i pún-sin-lâng sià-jīm āu mā sī lēng-iú-jīm-iōng. Ū siau-sit piáu-bêng, Tân Chúi-píⁿ chiong beh tī kin-á-ji̍t kàu-kah bîn-á-chài nn̄g-kang chi-lāi tùi gōa soan-pò· sin--ê Hêng-chèng-īⁿ siú-tiúⁿ, ah chit-ê lâng tú-tú-hó to̍h-sī Chiā Tiông-têng. Liân-ha̍p-chá-pò

1-go̍eh 23 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Bí-kok tang-pak-pō· cho-siū po̍k-hong-seh ê si̍p-kek, chhiau-kè 2500 chhù ê hâng-pan in-chhú chhú-siau, tō-lō· mā soah chó·-that. Khì-siōng pō·-bûn ū-chhek, ū-kóa-á só·-chāi ê chek-seh chiong ē ta̍t-kàu 2-chhioh kāu.
  • Tâi-ôan mûi-thé pò-tō, Li̍p-hoat-īⁿ tī 2005 nî 21 hō thong-kòe "gôan-chū-bîn-cho̍k ki-pún-hoat", bo̍k-tek sī pó-chiòng gôan-chū-bîn bîn-cho̍k chū-tī ê kôan-lī.

1-ge̍h 22 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Tâi-ôan siau-sit: Tâi-sok Châi-thôan táng-sū-tiúⁿ Ông Éng-khèng ji̍t-chiân iau-chhiáⁿ Tâi-ôan gōa-kau pō·-tiúⁿ Tân Tông-san téng koaⁿ-ôan chò-hóe chia̍h-pn̄g, kî-kan chìong koaⁿ-ôan ti̍t-thàu khó·-khǹg Ông Éng-khèng chhut-jīm Hái-ki-hōe táng-sū-tiúⁿ chit-ê chit-bū, put-jî-kò Ông-táng--ê it-chāi thê-sî, i kóng i bô sek-ha̍p chē chit-tè kau-í, iah..m̄-nā i bô-ài, liân só·-ū Tâi-sok ê ôan-kang lóng m̄-ài kài-ji̍p chèng-tī. news.sina.com

1-ge̍h 21 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Bí-kok tē-55 jīm chóng-thóng Bush tī 2005 nî 1 go̍eh 21 hō thàu-chá 1 tiám (Pak-kiaⁿ sî-kan) soan-sè chiūⁿ-jīm, che sī i tē-it-pái sūn-lī liân-jīm Bí-kok chóng-thóng, jīm-kî 4-tang. Bush tī chiū-chit ián-káng tang-tiong kiông-tiāu beh tī-leh chôan-kiû thui-sak chū-iû. www.zao.com

1-ge̍h 20 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Tâi-pak siau-sit: chham-ú Hái-kiap-lióng-hōaⁿ chhun-choeh pau-ki ê 6-keng Tiong-kok Tāi-lio̍k ê hâng-khong kong-si, chit-mái tng-leh chhiúⁿ poe tē-it ê hâng-pan. Put-jî-kò chiàu chit-mái ê pān-sè lâi khòaⁿ, chhiúⁿ tio̍h thâu-chhái ê lâng sī Ē-mn̂g Hâng-khong Kong-sī (Hā-hâng), che phiau-chì tio̍h chhêng 1949 nî í-lâi, thâu-1-pan Tāi-lio̍k hui-ki tī Tâi-ôan kàng-lo̍h. Chit-pái Hā-hâng thâu-1-pan khí-poe ê sî-kan tēng tī-leh 2005 nî 1 go̍eh 29 hō téng-po· 8 tiám, hui-hêng ê sòaⁿ-lō· sī " Kńg-chiu --> Tâi-pak --> Kńg-chiu ". www.zaobao.com
  • Liân-ha̍p-chá-pò ê siau-sit: kun-kù Ìn-nî koaⁿ-hong kong-pò· ê chòe-sin thóng-kè sò·-jī piáu-bêng, Ìn-nî tī chit-piàn hái-tiòng (chu-ná-mih) chai-lān tang-tiong, lóng-chóng í-keng sí-bông ê lâng-sò· chhau-kòe 16-bān 6000 lâng, koh-khah hāi--ê sī kàu-taⁿ iû-gôan iá-ū chiâⁿ-chheng-bān ê lâng sit-chong. Ìn-nî koaⁿ-hong khah-tēng hiah-ê sit-chong ê lâng taⁿ í-keng sí-bông. Kàu-taⁿ chām-chí, chit-pái hoat-seng tī Ìn-tō·-iûⁿ ê khí-kau-lêng, siāng-chiò í-keng chō-sêng 22-bān 5000 lâng sit-khì siⁿ-miā. www.zaobao.com

1-ge̍h 19 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1-ge̍h 18 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Tiong-kok hong-bīn ê siau-sit: Tiong-kok chū Ìn-nî Tāi-sài-kóan ê koaⁿ-ôan ji̍t-chiân chiap-siū chhái-hóng ê sî piáu-sī, Tiong-kok ôan-chō· Ìn-nî ê si̍t-phín phín-chit ū-pó-chèng, cho̍at-tùi bô jīm-hô ê būn-tê. Chit-ūi koaⁿ-ôan têng-chheng kóng, chìn-chêng (Ìn-nî) tng-tōe mûi-thé teh pó-tō kóng Tiong-kok ê "si̍t-phín kòe-kî"...si̍t-chāi sī chi̍t-chióng gō·-hōe, he sī in-ūi siang-hong kok-ka tùi si̍t-phín pau-chng ê kui-tēng kah lí-kái bô-kāng-khóan só· ín-khí--ê. Put-jî-kò, mā bô pâi-tû tiong-kan ū lâng teh pìⁿ-kúi kah sái-lōng. news.163.com

Chiaⁿ-goe̍h 14 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]