2005 nî 2 goe̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...


2005 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


2 go̍eh 20 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2-go̍eh 19 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2-go̍eh 17 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Bí-kok chi̍t-hāng tiāu-cha hián-sī, lú-lâi-lú chē ê (Bí-kok) bîn-chióng jīn-ûi Tiâu-sian í-keng chiâⁿ-chòe in kok-ka siōng-tōa ê te̍k-jîn. Kun-kù liáu-kái, chìn-chêng Bí-kok lâng thàu-té kā I-lak tòng-chòe tē-it ê te̍k-jîn, taⁿ koh ke chi̍t-ê Tiâu-sián. Lēng-gōa, thiaⁿ-í-kóng chi̍t-hāng tiāu-cha ê kiat-kó mā piáu-bêng Tiong-kok í-keng " pìⁿ-chiâⁿ " Bí-kok tē-sì ê chù-iàu te̍k-jîn. Liân-ha̍p-chá-pò
 • Bí-kok chêng chóng-thóng Clinton chiap-siū Tâi-ôan hong-bīn ê iau-chhiáⁿ, àn-sǹg beh tī chit go̍eh-ji̍t hā-sûn hóng-mn̄g Lâm-A liáu-āu, sūn-sòa oat-khì Tâi-ôan hóng-mn̄g chi̍t-kang.Hōng-hông Ōe-sī Archived 2005-03-11 at the Wayback Machine.

2-go̍eh 15 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Kin-á-ji̍t BBC khan-chài 1-phiⁿ Hope of saliva tests for cancers [íng-íng bô-hāu ê liân-kiat] ê choan-tê kò·-sū, siá-kóng UCLA (California Tāi-ha̍k, Los Angeles) ê gián-kiù thoân-tūi sú-iōng kiám-cha chhùi-nōa lāi-té ê gâm-chèng ki-in cheng-siōng ê hong-hoat, ū tit-tio̍h hō·-lâng chiâⁿ hoaⁿ-hí ê kiat-kó·.

  Gián-khiù-chiá siūⁿ-khang-siūⁿ-phāng beh ùi jiō-sio̍h, tāi-piān kap chhùi-nōa ê kiàn-pún chhiau-chhōe chéng-liû ê chèng-kù, iōng che lâi chhú-tāi thiu-hòe kiám-cha, í-keng ū bô-chió ê sî-kan. Ū-lâng sī chù-ì teh thàm-chhek chèng-liû só· sán-seng ê te̍k-sû nn̄g-pe̍h-chit.

  UCLA ê David Wong kap i-ê thoân-tūi bô-sio-siâng, in kái-khì chhiau-chhōe sán-seng chit-chióng nn̄g-pe̍h-chit ê ki-in sìn-sit thoân-sàng-chiá, ia̍h-tio̍h-sī RNA.

  In cheng-kiû tio̍h 32-ūi chhùi-gâm, sia̍t-gâm, kap nâ-âu-gâm ê hoān-chiá, kap 32-ūi kāng nî-hòe sèng-pia̍t tiâu-kiāⁿ ê kiān-khong lâng. In-ê hoat-tō· ē-sái chhōe-chhut 9-siâⁿ ê gâm-chèng pēⁿ-lē.

  Āu-chhiú in beh koh chhōe khah-chē ê pēⁿ-lâng lâi chò si̍t-giām, ǹg-bāng ē-tàng ū koh-khah-tōa chèng-khak-sèng kap sú-iōng ê hōan-ûi.

2-go̍eh 14 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Tiong-kok Liâu-lêng-séng hoat-seng thòaⁿ-khòng gá-suh (khì-thé) po̍k-chà ê tōa chai-lān, bo̍k-chêng khak-tēng ū 200-gōa-ê kang-lâng sí-bông. Tiong-kok tī 2004 nî ū chhiau-kòe 6-chheng lâng in-ūi ì-gōa sū-kò· sí tī khòng-khut lāi. Tiong-kok 7-siâⁿ ê lêng-goân lâi-chū thô·-thòaⁿ. BBC

2-go̍eh 13 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Bí-kok Hoa-kî Chi̍p-thôan (American Citigroup) 2 ge̍h 11 hō soan-pò·, ūi-tio̍h beh chiat-séng khai-siau, chi̍p-thôan chiong beh tī chôan-kiû hōan-ûi lāi só·-ū ê kong-si kah tâu-chu gûn-hâng ê chú-kong-si tang-tiong chhâi-ôan 2%. Chai-khang ê lâng thàu-lō· kóng, chit-hāng koat-tēng ē tō-tì 1000 gōa lâng bô thâu-lō·. Bo̍k-chiân chit-keng chôan-kiû tē-it tōa ê kim-iông chi̍p-thôan lóng-chóng ū 4.8 bān miâ ôan-kang. Liân-ha̍p-chá-pò
 • I-lak 1 goe̍h 30 ê soán-kí kiat-kó chhut-chhe ah. Shiʻa Islam kàu-phài chi-chhî ê Liân-ha̍p I-lak Liân-bêng bô ū-kî iâⁿ hiah chē phiò, kan-na 48% (4,075,295 phiò), àn-chiàu kui-chek thang ōaⁿ 140 se̍k, tú-tú kòe pòaⁿ. Kurd-lâng ê Kurdistan Liân-bêng tōa-iâⁿ, khò 2,175,551 phiò (26%) sūn-lī chiáng-ak 75 se̍k. Kòe-tō· sî-kî ê Tē-it-pō·-tiúⁿ Ayad Allawi (Bí-kok thīn--i) ê chi̍p-thoân kan-na iâⁿ 1,168,943 phiò (14% ōaⁿ 40 se̍k). Chhun ê se̍k-chhù iû kî-thaⁿ ê chong-kàu, hui-chong-kàu tóng-phài pun--khì, pau-koat Kiōng-sán-tóng (2 se̍k). (The Guardian)

2-go̍eh 12 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Iran chêng chóng-thóng 拉夫桑贾尼 kéng-kò Bí-kok, kóng Bí-kok bô hoat-tō· chó·-chí Iran kè-sio̍k hoat-tián he̍k-chú ki-su̍t, mā m̄-thang siūⁿ-kóng beh tùi Iran chìn-hêng kun-sū mō·-hián (hêng-tōng). I kóng Pars-oan (A-la-pek-oan) m̄-sī chhìn-chhái ē-tàng hoat-tōng chiàn-cheng ê só·-chāi, Iran mā m̄-sī hit-hō chhìn-chhái hō· lâng ē-tit mō·-hián ê kok-ka. Lēng-gōa, kun-kù liáu-kái, Iran hiān-jīm chóng-thóng 哈塔米 tī chit ge̍h-ji̍t 10 hō hit kang, ôan-á chiâⁿ āng-siaⁿ lâi tùi Bí-kok ê ko-chân hoat-piáu giân-lūn, pàng-tiau kóng Iran jîn-bîn éng-góan bô hoat-tō· thun-lún ê tāi-chì to̍h sī "chhim-lio̍k". Liân-ha̍p-chá-pò
 • Ò-chiu Chôan-kok Chè-chō-gia̍p Kang-hōe hoat-piáu ì-kiàn, kóng tī kang-tiûⁿ chòe-kang ê cha-bó· kang-lâng èng-tong ū hiáng-siū go̍eh-keng ká-kî ê kôan-lī, ah chit-khóan ê ká-kî siōng-bô 1 go̍eh-ji̍t mā ài hiáng-siū 1 kang. Liân-ha̍p-chá-pò

2-go̍eh 11 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2-go̍eh 5 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Tâi-ôan "chiàⁿ-miâ" hong-pho put-tōan, thiaⁿ-í-kong tó-lāi lông-gia̍p pō·-bûn chòe-kīn hoat-hiān chāi-tē 1-chióng gô-á kèng-jiân hō·-chòe "Tiong-kok-gô", soah kám-kah chit-ê miâ bô siáⁿ thò-tòng, chôaⁿ koat-tēng beh lâi kā kái-tiāu. Kun-kù liáu-kái, chit-chióng pún-tē-chéng ê gô-á í-keng tiàm Tâi-ôan chhī 300 kúi nî ah, put-jî-kò khó-lêng in-ūi Eng-bûn-miâ kā hoan-e̍k chò "Chinese Goose", soah hō· lông-gia̍p pō·-bûn jīn-ûi ū gō·-chha, kiàn-gī ké-miâ. Taⁿ koat-tēng beh kā chit-chióng gô-á ké-miâ hō·-chò "Hôa-gô" ( Hàn-jī: 华鹅 ) Liân-ha̍p-chá-pò

2-go̍eh 3 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2-go̍eh 2 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Tâi-ôan Chhin-bîn-tóng chú-se̍k Sòng Chhó·-jû, tī kin-á-ji̍t chhut-se̍k Ko· Chìn-hú sian-seⁿ ê sàng-pia̍t gī-sek liáu-āu, chiap-siū chhái-hóng ê sî, piáu-sī kóng beh tī chhut-chiaⁿ āu hōe-ngō· chóng-thóng Tân Chúi-píⁿ, thâm-ōe ê gī-thê sī " sam tóng hô-kài kah tong-chiân chèng-tī kio̍k-sè ". Ū kì-chiá mn̄g-kóng kám ē chiap-jīm Hái-ki-hōe táng-sū-tiúⁿ chit-chân tāi, Sòng--ê pēng bô ti̍t-chiap lâi hôe-tap, i ê hú-chhiú Tiuⁿ Chiau-hiông sòa ōe-bóe kóng he chí-put-kò sī gōa-kháu teh hong-siaⁿ, iah nā i kun-pún mā m̄-bat thiaⁿ-kòe Bîn-chìn-tóng chèng-hú bat tùi Sòng--ê thê-chhut chit-chióng kiàn-gī. Liân-ha̍p-chá-pò