Portal:Toān-kì

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Portal:Jîn-bu̍t choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

Jîn-bu̍t toān-kì ê Mn̂g-kháu-ia̍h

Tùi bó͘ chi̍t-ê jîn-bu̍t sè-miā lâi-le̍k ê siông-sè kì-su̍t, hō chò toān-kì, nā khah kán-tan ê kài-siāu thang kóng sió-toān. Toān-kì m̄-ná sī khai-lia̍t chhiūⁿ kàu-io̍k, khang-khòe, koan-hē kap sí-bông téng ki-pún sū-si̍t, mā kì-lio̍k tùi-siōng tī chia sū-kiāⁿ tang-tiong ê keng-giām. Kap jîn-sū tóng-àn (profile) iā lí-le̍k-su (résumé) bô sio-siâng, chi̍t hūn toān-kì piáu-hiān tùi-siōng ê sè-miā kò͘-sū, kóng-kioh i sè-miā tang-tiong ê chē khoán hong-bīn, pau-koat keng-giām lāi ê chhin-sin sè-hāng tāi-chì, jî-chhiá mā khó-lêng pau-koat tùi i jîn-keh ê hun-sek.

Siū tio̍h kì-lio̍k tùi-siōng he̍k-chiá i-ê ka-cho̍k jīm-khó, ha̍p-chok, hia̍p-pān ê toān-kì, hō chò siū-khoân toān-kì. Nā sī kì-su̍t tùi-siōng ka-tī, he̍k-chiá kah lâng chò-hóe siá--chhut-lāi-ê, hō chò chū-toān. Toān-kì ê siá-chok it-poaⁿ sǹg sī hui-hi-kò͘-lūi, m̄-koh mā ē-tàng ēng hi-kò͘ ê hong-sek lâi kì-su̍t chi̍t-ê jîn-bu̍t ê sè-miā. Tùi bûn-ha̍k kàu tiān-iáⁿ, ū mûi-thé iūⁿ-sek chē khoán ê toān-kì.

Têng kéng kòe-soán hāng-bo̍k (piàⁿ-chheng)

Kòe-soán ê toān-kì

Indira Gandhi
Indira Gandhi (1917 nî 11 goe̍h 19 ji̍t – 1984 nî 10 goe̍h 31 ji̍t)) sī Ìn-tō͘ tī 1966 kàu 1977 nî liân 3 jīm kiam 1980 kàu 1984 nî kan ê siú-siòng. Gandhi pat tī 1977 nî 10 goe̍h kàu 1978 nî 12 goe̍h kî-kan in-ūi hú-pāi ê kò-sò͘ ji̍p kaⁿ. Tī 1978 nî, Gandhi hit phài tùi goân Ìn-tō͘ Kok-bîn Gī-hōe (Gī-hōe Tóng) pun chhut chi̍t phài Gī-hōe (I) Tóng (Congress (I) Party), "I" sī tāi-piáu Indra ê ì-sù. 1980 nî-tāi, Ìn-tō chē-ê tē-hng tng teh iau-kiû ka-kiông chū-chú tē-ūi, kî-tiong mā pau-koat Punjab séng-hūn ê Sikh-kàu kip-chìn-phài. 1984 nî, Gandhi phài kun-tūi kong-kek Amritsar ê Sikh sîn-biō Harimandir, chō-sêng 450-ê Sikh sí--khì. Kâng nî 10 goe̍h 31 ji̍t, Gandhi tī ka-tī ê hoe-hn̂g hō͘ ka-tī ê nn̄g-ê Sikh-kàu siú-ōe pò-siû chhèng-sat.

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

Gioachino Rossini, 1865 nîChhut-chù: Étienne Carjat

Gioachino Rossini (1792 nî 2 goe̍h 29 – 1868 nî 11 goe̍h 13) sī Italia ê chok-khek-ka, siá kòe 39 chhut opera, tī i hit chūn to̍h sī siāng chhut-miâ ê opera chok-khek-ka chi it.

Kin-á-ji̍t – 8 goe̍h 21 ji̍t

Lí kám chai-iáⁿ...

Carl Jung

Wiki-Sū-kang

WikiProjects

Choan-bûn tī toān-kì ê khang-khòe:


Jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Lūi-pia̍t

Soán lâi khòaⁿ chhù-lūi-pia̍t

Wikimedia