Ɛ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ɛ
Ɛ ɛ
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Lating jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-im sú-iōng It-puann piáu-sī puànn khai tîng put uân-tûn bú-im[1].
Unicode bé-uī (U+0190, U+025B, U+1D4B)
Li̍k-sú
Huat-tén
 • Ɛ ɛ
Kî-thañ
Fante-gú [en] huan-i̍k ê Mormon king [en]; tsù-ì teh N'AHYƐMU tsit-ê su-gú tang-tiong iōng latin ên-sin jī-bió epsilon Ɛ.

Ɛ (sió-siá ɛ; ing-gú: Latin epsilon), kiò-tsò epsilon, latin-gú epsilon, hi̍k-tsiá khui-E, sī latin jī-bú lāi-té ê tsi̍t-ê ên-sin jī-bú [fr], iōng-teh tsi̍t-pah guā-tsióng hui-tsiu gú-giân hām tsi̍t-kuá-á Pak-bí-tsiu gú-giân ê su-siá lāi-té. Epsilon ê sió-siá phing-siá iah iōng-teh kok-tsè im-piau (IPA) hām kî-thann ê im-piau. Iōng-tsok jī-bú-piò lāi-té ê jī-bú ê sî-tsūn thong-siông kiò-tsò epsilon[2], m̄-ku teh tsù-im mā kiò-tsò khui-E. Put-jî-kò, tsit-ê epsilon m̄-sī Elláda-gú ê epsilon, iōng tuā-siá jī-bú piáu-sī ‹Ε›, iōng sió-siá jī-bú piáu-sī ‹ε›; tsiànn-sī iû-û tsit-ê guan-in, ‹ε› mā hông kiò-tsò latin epsilon.

Sú-iōng gú-giân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Teh hui-tsiu, latin jī-bió epsilon ɛ iōng-tsok guân-im lâi-siá tsia--ê gú-giân: Akan-gú, Bafia-gú, Bambara-gú (hi̍k-tsiá Mandenkan-gú), Baoulé-gú, Bassa-gú, Bwamu-gú, Dioula-gú, Douala-gú, Ewe-gú, Ewondo-gú, Gbe-gú, Ikposso-gú, Kakabé-gú, Komo-gú, Lika-gú, Lingala-gú, Loko-gú, Lomongo-gú, Maa-gú, Mangbetu-gú, Me'en-gú, Medumba-gú, Moré-gú, Mursi-gú, Ngiemboon-gú, Nuer-gú, Suri-gú, Wum-gú, Yala-gú, Yoruba-gú (teh Bénin) kah tsok-uî hù-im (tso̍k ian tshat-im [en], [ʕ ]) pian-siá ê Berber gú-giân [en].

Teh Pak-bí-tsiu, latin jī-bió Epsilon ɛ iōng-teh su-siá Comox-gú [en], Sierra Otomi gú [en] kah Tenango-Otomi gú.

Berber gú-giân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Latin-gú epsilon ‹ɛ› iōng teh piáu-sī Cho̍k ian chhat-im [en], [ʕ], teh kuí-ā-tsióng Berber gú-giân [en] ê su-siá tang-tiong, pí-jū Chleuh-gú, Kabyle-gú, Chaui-gú, Rifain-gú, Tamasheq-gú, Tunisia ê Celha-gú, nafusi-gú (teh Libia), siwi-gú (teh Ai-ki̍p及) tíng-tíng ê gú-giân. Tsi̍t-kuá su-siá-tsiá sú-iōng huán-sin ê ezh ‹ƹ› lâi thè-tāi.

Itali-gú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsá-teh Bûn-gē ho̍k-hing sî-kî, lán-tio̍h huat-hiān epsilon hông iōng-tsok latin jī-bió lâi piáu-sī puânuàn khai tsîng put -tûn bú-im [ɛ] (kah ‹j, u ꞷ, ʃ› tsok-uî hun-pia̍t bô-kāng-khuán teh ‹i, v, o, s› ê jī-bú) teh Gian Giorgio Trissino thê-tshut ê itali-gú phing-siá kái-kik tang-tiong, tik-pia̍t sī tī 1524-nî tshut-pán ê "Ɛpistola del Trissino de le lettere nuωvamente aggiunte ne la lingua Italiana publié" tsit-pún tsheh lāi-té lóng ū lūn-su̍t tio̍h, pīng-teh Tolomeo Janiculo ê tsi̍t-kuá-á ê pán-pún tang-tiong huat-hiān, koh tsok-uî 1529-nî Dante Alighieri ê "De the volgare eloquenzia" ê tsài-pán, sú-iōng tio̍h Ludovico degli Arrighi ê luī-hîng.[3]

Phing-im jī-bú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ellis tī 1848-nî tuì jī-bú epsilon ê biâu-su̍t, iōng ing-gú siá-ê, sú-iōng phing-im hîng jī-bió-piáu.

Latin jī-bió epsilon kah kî-thann kui-ê piàn-thé hîng-thài ê ên-sin jī-bió iōng-teh Isaac Pitman hām Alexander John Ellis ê phing-im jī-bió-pió lāi-té.

Gú-giân-ha̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ɛ tāi-piáu tsit-ê guân-im hîng-thài ê tso̍k ian tshat-im [en] (teh kok-tsè im-piau lāi-té tsing-khak siá-tsò [ɛ]).

Piàn-im hû-hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Teh sú-iōng latin jī-bú su-siá it-tīng sòo-liōng ê gú-giân ê sî-tsūn, khai-hòng jī-bú E khó-lîng tsah-ū piàn-im hû-hō:

Unicode[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Latin jī-bú ‹ε› epsilon teh Unicode lāi-té kiò-tsò "Khui-hong E".[4]

Jī-hîng khuànn-khí-lâi tshin-tshiūnn sió-siá ê epsilon.
Jī-hû Ɛ ɛ
Unicode bîng-tshing LATING TĀI-SIÁ JĪ-BÚ KHAI-HÒNG E LATING SIÓ-SIÁ JĪ-BÚ KHAI-HÒNG E
Pen-bé 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè 10 tsìn-tsè 16 tsìn-tsè
Unicode 400 U+0190 603 U+025B
UTF-8 198 144 C6 90 201 155 C9 9B
Jī-hû tī ín-iōng Ɛ Ɛ ɛ ɛ

Kè-sǹg tāi-bé piáu-sī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Latin jī-bú lāi-té ên-sin jī-bú epsilon ɛ (hông tshò-ngōo lâi kiò-tsò khui-hong ⟨e⟩) ē-tàng iōng i-hā ê Unicode (ên-sin latin jī-bú B, kok-tsè im-piau) jī-hû piáu-sī:

Hîng-sik Jī-bú Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng Pī-tsù
Tuā-siá Ɛ ƐU+0190 U+0190 Lating tuā-siá jī-bó Ɛ epsilon
Sió-siá ɛ ɛU+025B U+025B Lating sió-siá jī-bó ɛ epsilon M̄-thang kah Elláda sió-siá jī-bú epsilon ε U+03B5 ko-m̄-tio̍h.
Siu-kái-hîng U+1D4B U+1D4B Lating siu-kái-hîng sió-siá jī-bó Im-piau pian-bé

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. While the International Phonetic Association prefers the terms "close" and "open" for vowel height, many linguists use "high" and "low".
 2. Asmus Freytag, Rick McGowan et Ken Whistler, Unicode Technical Note #27: Known Anomalies in Unicode Character Names, The Unicode Consortium, 2006-05-08.
 3. Dante Alighieri, De la volgare eloquenzia (De la vꞷlgare ɛloquenzia)[1], Vicence, Tolomeo Janiculo, 1529 (İtali-gú)
 4. Asmus Freytag; Rick McGowan; Ken Whistler (2006-05-08). "Unicode Technical Note #27: Known Anomalies in Unicode Character Names". The Unicode Consortium. 2009-02-24 khòaⁿ--ê. This is actually a Latin epsilon and should have been so called. 

Tsham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Dante Alighieri, De la volgare eloquenzia (De la vꞷlgare ɛloquenzia), Vicence, Tolomeo Janiculo, 1529 (lire en ligne [archive]) (İtali-gú)
 • Alexander John Ellis (dir.), « Orijin and ᶙs ov Ƌɛ Fɷnetic Alfabet », Ƌɛ Fɷnetic Jurnal, no 1,‎ janvier 1848, p. 4-31 (lire en ligne [archive]) (Eng-gí)
 • Giovanni Giorgio Trissino, Ɛpistola del Trissino de le lettere nuωvamente aggiunte ne la lingua Italiana, Vicenza,‎ 1524 (lire en ligne [archive]) (İtali-gú)
 • Giovanni Giorgio Trissino, Dubbii Grammaticali, Vicenza, 1529 (lire en ligne [archive]) (İtali-gú)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Cho̍k ian chhat-im [en] (tso̍k ian tshat-im/Voiced pharyngeal fricative)
 • International Phonetic Association
 • Vowel height

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Ɛ on the website Scriptsource.org(Eng-gí)
 • ɛ on the website Scriptsource.org(Eng-gí)
 • on the website Scriptsource.org(Eng-gí)