Portal:Gē-su̍t/Selected biography

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Sú-iōng[kái goân-sú-bé]

Layout siat-kè: Portal:Gē-su̍t/Selected biography/Layout.

Tán-hāu ka-thiam[kái goân-sú-bé]

(Nā chhōe tio̍h sek-ha̍p ê bûn-chiuⁿ thang khai-lia̍t tī chia hông lī-ēng, he̍k-chiá ka-tī chiàu keh-sek ka-thiam sin--ê)

Lia̍t-toaⁿ[kái goân-sú-bé]

Portal:Gē-su̍t/Selected biography/1

N̂g Chheng-tiâⁿ chū-ōe-siōng

N̂g Chheng-tiâⁿ (黃清埕) sī Tâi-oân ê gē-su̍t-ka, choan-koàn tiau-khek kap iû-oē, 1912 nî tī Phîⁿ-ô͘ Sai-sū chhut-sì, . I te̍k-pia̍t chhut-miâ ê chi̍t pak chok-phín iû-oē O͘-saⁿ Cha-bó͘. tha̍k kong-ha̍k-haū ê sî tō khai-sí toè Laû Chheng-êng (劉清榮) o̍h oē-tô͘. 1925 nî khó tiâu Ko-hiông Tiong-ha̍k, m̄-koh tè-bé kò͘ oē-tô͘, soà lâi thoè-ha̍k. 1933 nî laū-pē sàng i khì Tang-kiaⁿ chún-pī khó i-kho, m̄-koh 1936 nî i chaú khì khó Tang-kiaⁿ Bí-su̍t Ha̍k-haū, khó tiaû tiau-sok-kho. 1939 nî i kap Tân Hā-ú (陳夏雨) chò-hoé ji̍p-soán Tè-tián. 1940 nî ji̍p-soán Ji̍t-pún Tiau-khek-ka Hia̍p-hoē ê nî-tián, 1941 nî tit tio̍h Tiau-khek-ka Hia̍p-hoē-siúⁿ.


Portal:Gē-su̍t/Selected biography/2

Marcel Duchamp

Marcel Duchamp (1887 nî 7 goe̍h 28 – 1968 nî 10 goe̍h 2) sī 1 ê Hoat-kok gē-su̍t-ka, 1955 nî pìⁿ Bí-kok-chek. I ê chok-phín kap lí-liām tùi Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn liáu-āu ê Se-iûⁿ bí-su̍t-kài ū chin toā ê éng-hióng. Lâng tiāⁿ kā i kap Dada, Chhiau-hiān-si̍t-chú-gī ê ūn-tōng khan chò-hoé. Duchamps jīn-ûi lâng tùi i chok-phín kap su-sióng ê ì-gī oân-ná sī hoán-èng kái-soeh-chiá ê chhòng-chok. I-ê tāi-piáu-chok chi it sī kā 1 chō jiō-chō hō chò gē-su̍t, hō-miâ "Choâⁿ-thâu" (Fountain). Āu—lâi sīm-chì pàng-sak bí-su̍t, choan-tô͘ kiâⁿ se-iûⁿ-kî. I ê chok-phín bô chē; tong-sî ê avant-garde tiâu-liû lóng ū chhap—tio̍h.


Portal:Gē-su̍t/Selected biography/3

Michael Jackson

Michael Joseph Jackson (1958 nî 8 goe̍h 29 ji̍t – 2009 nî 6 goe̍h 25 ji̍t) sī Bí-kok ê koa-chhiú kiam bú-chiá. I tī Indiana ê Gary chhut-sì, chū 11-hòe khai-sí to̍h chham hiaⁿ-tī tī ga̍k-thôan The Jackson 5 piáu-ián, 1971 nî khai-sí kò-jîn ê ián-gē sū-gia̍p. I ê chhiòng-phìⁿ Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous, kap HIStory, siau-siû liōng lóng chhòng sè-kài kì-lo̍k. Jackson koh ū "Pop chi Ông" (King of Pop) ê chheng-hō, tit kòe 13-ê Grammy Chióng.


Portal:Gē-su̍t/Selected biography/4

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe (1809 nî 1 goe̍h 19 ji̍t – 1849 nî 10 goe̍h 7 ji̍t) sī Bí-kok ê si-jîn, té-phiⁿ-kó͘ chok-ka, ke̍k-chok-ka, pian-chip, phêng-lūn-ka, té-bûn chok-ka, kiam Bí-kok lô-bān ūn-tōng ê chōa-thâu jîn-bu̍t. Poe ê macabre siáu-soat kap sîn-pì siáu-soat siāng ū-miâ; i mā sī Bí-kok siá té-phiⁿ-kó͘ ê sian-chìn; hông chun-chhûn chò thàm-cheng siáu-soat kap hoān-choē siáu-soat ê khai-ki-chó͘; tùi kho-ha̍k siáu-soat ê chhut-hiān mā ū kòng-hiàn.


Portal:Gē-su̍t/Selected biography/5

N̂g Hōng-chu

N̂g Hōng-chu (黃鳳姿, 1928 nî 5 goe̍h 5 ji̍t chhut-sì), ang-sèⁿ Ikeda (池田), Báng-kah chhut-sin, sī Ji̍t-pún sî-tāi Tâi-oân ê chok-ka. I ê tì-chok Tâi-oân ê Siàu-lú (臺灣の少女) tī 1943 nî ùi Ji̍t-pún chhut-pán. Kî-tha ê chá-kî chok-phín koh ū Chhit-niû-má Seⁿ (七娘媽生), Chhit-iâ Peh-iâ (七爺八爺) téng-téng. I chú-iàu ēng Ji̍t-gí lâi chok-bûn. N̂g--sī mā tī sin-bûn-choá Tâi-oân Ji̍t-ji̍t Sin-pò kou-ū cha̍p-chì Bîn-sio̍k Tâi-oân, Tâi-oân gē-su̍t, kap Bûn-gē Tâi-oân hoat-piáu bûn-chiong.


Portal:Gē-su̍t/Selected biography/6
Portal:Gē-su̍t/Selected biography/6