Wikipedia:Thâu-ia̍h/Chhì-giām-ia̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Hoan-gêng lâi Wikipedia ê Holopedia hōng-tê! Goán tng teh pian 1 thò chē-chióng gí-giân ê chū-iû pek-kho-choân-su. Hō-ló-oē ê pán-pún ū 405,646 phiⁿ bûn-chiuⁿ. Hoan-gêng khì soa-poâⁿ chhì siá. Ū būn-tê a̍h-sī kiàn-gī? Lâi khì Chhiū-á-kha chham-siông!

FAQ · Án-chóaⁿ tha̍k (如何讀) · Án-chóaⁿ phah-jī (如何輸入白話字) · Án-chóaⁿ siá · Thó-lūn (Chhiū-á-kha)
Tāi-sài-koán, Embassy, 大使館, Thai-sṳ́-kón, Botschaft

Se̍h Holopedia

Tāi-chū-jiân
Hái-iûⁿ · Ô͘ · Si̍t-bu̍t · Tāi-lio̍k · Tōng-bu̍t
Bûn-hòa kap Jîn-bûn chai-bat
Bûn-ha̍k · Gē-su̍t · Im-ga̍k · Lé-sio̍k · Tiān-sī · Tiat-ha̍k
Ki-su̍t
Bāng-lō͘ · Kau-thong · Nńg-thé · Oē-chheⁿ
Kho-ha̍k
Bu̍t-lí-ha̍k · Gú-giân-ha̍k · I-ha̍k · Si̍t-bu̍t-ha̍k · Tōng-bu̍t-ha̍k · Thian-bûn-ha̍k
Siā-hoē
Chèng-tī · Chong-kàu · Jîn-bu̍t · Kok-chè cho͘-chit · Kok-ka · Kun-sū · Le̍k-sú
Kî-thaⁿ ê lūi-pia̍t:
Bân-lâm · Chham-khó chu-liāu lia̍t-toaⁿ · Nobel Chióng · Ông · Pīⁿ · Tâi-oân

Jī-bó sek-ín:

A |Aⁿ | B | C | CH | CHH | E | Eⁿ | F | G | H | I | Iⁿ | J | K | KH | L | M | N | NG | O | Oⁿ | O· | P | PH | S | T | TH | X | U | Z

Hó-khang taù-sio-pò

LocationIceland.png

Peng-tē Kiōng-hô-kok (Peng-tē-gú: Lýðveldið Ísland) tī pak Tāi-se-iûⁿ, Scot-tē (Alba) kap Chheⁿ-tē ê tiong-kan. Peng-tē sī Pak-kok kî-tiong 1 kok. Peng-tē-kok sī siāng to·-chhī-hòa ê Pak-au kok-ka, jîn-kháu chi̍t-pòaⁿ tòa siú-to· Reykjavík. Peng-tē tī Bí-chiu kap Euro-A-chiu chit 2-tè tāi-lio̍k-pôaⁿ sio-pōng ê só·-chāi (hō-chò Tiong Tāi-se-iûⁿ Liông-chit, Mid-Atlantic Ridge), tì-tio̍h chhiâng-chāi ū hóe-soaⁿ tùi hái-té phû--chhut-lâi, án-ne lâi chō chhut bē-chió sin lio̍k-tē. Peng-tē pún-sin sī kî-tiong siāng-kài tōa--ê. Tó-siōng ê hóe-soaⁿ pêng-kin it~jī-cha̍p-nî po̍k-hoat 1 pái, chhèng--chhut-lâi ê hóe-hu (tephra) u-jiám cheng-seⁿ chia̍h--ê chháu-á, che le̍k-sú-siōng bat chin chē pái chō-chiâⁿ cheng-seⁿ kap lâng iau-iau--sí. (Soà-chiap tha̍k...)

Chòe-kīn ê Chin-chán ê bûn-chiuⁿ:

Tàu kéng hó bûn-chiuⁿ

Sin-bûn tiah-iàu

總統李登輝先生玉照 (國民大會實錄).jpg
+

You don't speak Bân-lâm? Bân-lâm is a Sino-Tibetan language spoken natively in the southern part of the southeastern Chinese province of Fujian as well as by descendents of migrants from this province in Taiwan, Guangdong (around Chaozhou-Swatou, and Leizhou peninsula), Hainan, two counties in southern Zhejiang and Zhoushan archipelago offshore Ningbo. There are many Bân-lâm speakers also among some ethnic Chinese in Southeast Asia and worldwide.

¿No hablas Bân-lâm? Bân-lâm es una lengua sino-tibetana hablada originalmente al sur de la provincia china de Fujian así como por los descendientes de los migrantes de esta provincia en Taiwán, Guangdong (cerca de Chaozhou-Shantou y la península de Leizhou), Hainan, dos condados al sur de Zhejiang y el archipiélago Zhoushan sin Ningbo. También hay muchos hablantes de Bân-lâm entre los tusán en del Sudeste Asiático.

Ĉu vi ne parolas Bân-lâm ? Bân-lâm estas ĉin-tibeta lingvo parolata en la sudo de la provinco Fujian (en la sudoriento de Ĉino) kaj en Tajvano.

Vous ne parlez pas Bân-lâm? Le Bân-lâm , Min Nan ou Min du Sud, est une langue appartenant au groupe chinois de la famille des langues sino-tibétaines, parlée dans le Sud du Fujian, une partie du Guangdong (région de Chaozhou-Swatou, et péninsule de Leizhou), Hainan et à Taiwan. La langue est également l'une des plus parlées par les communautés chinoises du Sud-est asiatique, des Philipines, d'Europe et d'Amérique. Elle est notamment écrite avec un alphabet latin modifié.

Sie sprechen kein Bân-lâm? Bân-lâm ist eine Sprache, die zur sinotibetanischen Sprachfamilie gehört. Die Sprache wird in Südchina gesprochen, genauer in Süd-Fujian (Hokkien), Teilen von Guangdong (um Chaozhou und auf der Halbinsel Leizhou), auf der Insel Hainan, im Süden von Zhejiang, auf dem Zhoushan-Archipel vor Ningbo und auf Taiwan. Auch unter den chinesischen Minderheiten in Südostasien gibt es viele Bân-lâm-Sprecher.

閩南語はお分かりになりませんか? 閩南語は、シナ・チベット諸語の一つです。閩南とは中国南東部にある福建省の南部を意味します。それは具体的には漳州、泉州、アモイ(廈門)地方です。閩南語はこの地方で話されます。また、この地方から台湾、広東省潮州、スワトウ(汕頭)地方、浙江省南部、海南省や東南アジアのシンガポール、マレーシア、タイへ移住した者が多く、これら地方の閩南系住民の間でも話されています。閩南語が中国福建語の方言であるか、独自の言語であるかは、言語学上の論争があります

閩南語は東南アジアでは福建語(ホッケンご)とも呼ばれます。客家語(ハッカご)と紛らわしいですが、福建省の言語を意味します。台湾では台湾語もしくはホーロー語とも呼ばれます。これは台湾の国語である標準中国語(北京語)と区別されます。なお、オーストロネシア語族系台湾原住民の言葉は、更に全く系統が違うので注意する必要があります。

閩南語は方言学には閩台グループ(漳州語、泉州語、アモイ(廈門)語、台湾語と海外閩南語)、浙南グループ、潮汕グループ、海南グループに分類されます。

汝會曉講閩南語是無? 真好!若安呢,汝敢知影全世界講閩南語的儂攏總有偌儕,到底攏啥物所在的儂咧講閩南語咧?著!汝有影誠內行,咱閩南語主要著是分佈佇:福建南部(廈門、漳州、泉州)、臺灣、潮州汕頭、雷州半島、海南島,佮浙江省的南部。上重要啲,咱閩南語會使講是國際語言,佇東南亞、美國、加拿大、歐洲...一四界攏會當聽著咱厝的聲音。根據統計,現時,全世界會曉講閩南語的儂超過5000萬,世界頂上儕儂講的言當中,閩南語排第21名。

汝敢知影閩南語員仔有家己的文字?無呣著!著是白話字(Pe̍h-ōe-jī)!即陣Wikipedia著是一個專題互儂寫白話字的好所在,用咱厝的話,寫古早,寫現在,寫未來,寫全世界大細項代誌...朋友啊,汝佫咧等啥?

你不會說/讀/寫閩南語嗎? 閩南語是漢藏語系的一份子。福建南部、廣東一部份、台灣、東南亞等地皆有使用者。全世界數千種語言當中,閩南語人口排名第二十一名。你看不懂白話字? 白話字是一種已經有近兩百年歷史,使用拉丁字母書寫閩南語的一種書寫系統。

...Català, ελληνικά, Bahasa Indonesia, italiano, 한국말 / 조선말, ucinaːguci, Nederlands, polski, português, русский, sardu, sicilianu, svenska, српски, українська, tiếng Việt,‫ייִדיש ‬, 客語, 吳語, 粵語

Kî-thaⁿ gí-giân ê Wikipedia
Wikipedia ê chí-mōe sū-kang

Lí nā kám-kak Wikipedia a̍h-sī i ê chí-mōe sū-kang ū lō·-iōng, chhiáⁿ khó-lū hòng-hiàn. Siu--tio̍h ê chîⁿ chú-iàu ē iōng lâi bóe tiān-náu ke-si kap hoat-tián sin sū-kang.