"Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
→‎2020
# Lí ì-sù kám-sī kóng tēng-sî ka-tī khí-tōng, bián lâng ūn-choán ê bot? Góa ka-tī sī m̄-bat án-ne chò. Mā m̄-chai pa̍t-ê wiki ēng siáⁿ hong-hoat. Góa ē-tàng siūⁿ tio̍h ê hong-sek sī khǹg tī bó͘ chi̍t-ê server (ka-tī ê tiān-náu mā sī ū khó-lêng, chóng-sī ài chiàu sî-kan pó-chhî khui-ki kiam liân bāng-lō͘), phòe-ha̍p [[en:cron]] ia̍h sī kî-tha sio-siâng lō͘-iōng ê ke-si ka-tī chiàu sî-kan ūn-choán.
--[[Iōng-chiá:A-lú-mih|A-lú-mih]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:A-lú-mih|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 05:32 (UTC)
 
# Liáu-kái, góa bo̍k-chiân khó-lêng iáu bōe iōng tio̍h, m̄-koh mā bô pâi-tû bī-lâi ē koh tńg-khì khok-chhiong khah-chá chhòng ê bûn-chiuⁿ.
# To-siā, tú-chiah khòaⁿ tio̍h ah.
# Tio̍h, góa khòaⁿ pa̍t-ūi ê bot lóng ē chū-tōng hoan-gêng lâng, siūⁿ kóng in kám sī kā bot ti̍t-chiap siá tī bāng-ia̍h téng. Khòaⁿ-lâi iáu sī seng î-chhî hiān-chōng hó ah, góa èng-kai bô hit-ê châi-tiāu bú hit khoán ê tāi-chì, hah hah.--[[Iōng-chiá:Lamchuhan|Lamchuhan]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Lamchuhan|thó-lūn]]) 2020-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài 1) 08:44 (UTC)
 
== About uploading files ==

Sûn-lám me-niú