2020 nî Tâi-oân chóng-thóng sóan-kí

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
2020 nî Tâi-oân chóng-thóng sóan-kí
Flag of the Republic of China
2016 nî ←
2020 nî 1 goe̍h 11 ji̍t → 2024 nî

chù-chheh soán-bîn 19,311,105
tâu-phiò-lu̍t 74.9%

Increase 8.6 pp

 
Thê-miâ-chiá Chhoà Eng-bûn Hân Kok-jû Sòng Chhó͘-jû
Chèng-tóng Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng Chhin Bîn Tóng
Hù-chhiú Lōa Chheng-tek
(Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng)
Tiuⁿ Siān-chèng
(Bô tóng-che̍k)
Û Siong
(Bô tóng-che̍k)
Bîn-soán tek-phiò 8,170,231 5,522,119 608,590
Tek-phiò-lu̍t 57.1% 38.6% 4.3%

  Chhoà Eng-bûn léng-sian
  Hân Kok-jû léng-sian

chóng-thóng

Chhoà Eng-bûn
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng

Tòng-soán chóng-thóng

Chhoà Eng-bûn
Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng

2020 nî Tiong-hoâ Bîn-kok chóng-thóng soán-kí, he̍k-chiá Tiong-hôa Bîn-kok tē 15 jīm chóng-thóng kah hù-chóng-thóng soán-kí, tī 2020 nî 1 goe̍h 11 ji̍t kí-hêng, kah tē 10 kài li̍p-hoat úi-oân soán-kí tâng-chê kí-pān. Chit pái soán-kí sī Tiong-hôa Bîn-kok tē 7 pái chèng, hù chóng-thóng ti̍t-soán. Tòng-soán-jîn ē tī 2020 nî 5 goe̍h 20 ji̍t soan-sè chiū-chit.

Chit piàn soán-kí ê hāu-soán-jîn chóng-kiōng ū 3 cho͘, hun-pia̍t sī tāi-piáu Bîn-chú chìn-pō͘ Tóng beh liân-jīm ê hiān-jīm chóng-thóng Chhòa Eng-bûn kah chêng Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ Lōa Chheng-tek (ha̍p-chheng "Eng-tek phòe"), tāi-piáu Tiong-kok Kok-bîn Tóng ê hiān-jīm Ko-hiông chhī-tiúⁿ Hân Kok-jû kah chêng Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ Tiuⁿ Siān-Chèng (ha̍p-chheng "Kok-chèng phòe"), tāi-piáu Chhin Bîn Tóng ê tóng-chú-se̍k Sòng chhó͘-jû kah chu-chhim kóng-kò-jîn Û Siong (ha̍p-chheng "Sòng-û phòe"). Soán-kí kiat-kó sī Eng-tek phòe teh--tio̍h 817 bān phiò, tong-soán chèng, hù chóng-thóng. Eng-tek phòe ê soán-phiò sò͘-ba̍k chhiau-kòe 2008 nî Má Eng-kiú teh--tio̍h ê 765 bān phiò, sī Tiong-hôa Bîn-kok tùi 1997 nî khai-hòng chóng-thóng ti̍t-soán í-lâi, siōng koân ê tit-phiò kì-lo̍k, jî-chhiáⁿ tit-phiò-lu̍t 57.13% mā-sī tē-jī koân kì-lo̍k[1].

Pōe-kéng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-oân kok-lāi chêng-hêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lōe-chèng hong-bīn, chú-chiông Chhòa Eng-bûn 2016 nî tòng-soán chóng-thóng í-lâi, Bîn-chìn Tóng ê chiok chē chèng-chhek tio̍h siū-tio̍h chit-gî kah phoe-phêng. Pí-lūn-kóng lô-ki-hoat ê siu-kái, nî-kim kái-kek, tông-sèng hun-in, lêng-goân chèng-chhek, khong-khì u-jiám, choán-hêng chèng-gī, oán-iûⁿ gû-gia̍p téng-téng ê gī-tê, lóng tùi chip-chèng-tóng ê chi-chhî-tō͘ chō-sêng hū-bīn ê éng-hióng.[2]

2018 nî tē-hng siú-tiúⁿ soán-kí, Kok-bîn Tóng ê se̍k-chhù tùi goân-lâi ê 6 sek cheng-ka kàu 15 sek, kî-tiong pau-koat ti̍t-hat chhī ê Sin-pak chhī, Tâi-tiong chhī kah Ko-hiông chhī. Bîn-chìn Tóng ê se̍k-chhù kiám-chió kàu chhun 6 sek. Bû-tóng chek ê Tâi-pak chhī-tiúⁿ Koa Bûn-thiat sui-jiân liân-jīm sêng-kong, tān-sī the̍h-tio̍h phiò-sò͘ pèng-bô kah tùi-chhiú chha tsiok chē.[3] Bîn-chìn Tóng tn̂g-kî chip-chèng ê Ko-hiông chhī tī chit-pái ê soán-kí mā ho͘ Kok-bîn Tóng ê hāu-soán-jîn Hân Kok-jû iâⁿ tio̍h sèng-lī, ē-sái kóng sī chit piān soán-kí siōng hō͘-lâng kám-kak ì-gōa ê kiat-kó.[4][5] Lēng-gōa chi̍t-hong-bīn, tâng-chê kí-pān ê kong-tâu, tāi-pō͘-hūn ê tâu-phiò kiat-kó mā oân-choân hó͘-tēng Chhòa Eng-bûn chèng-hú ê si-cheng hong-hiòng.[6]

2018 nî soán tiâu Ko-hiông chhī-tiúⁿ ê Hân Kok-jû siū-tio̍h tāi-chiòng ê hoan-gêng kah chi-chhî. I mā sêng-ûi tāi-to-sò͘ mûi-thé ê pò-tō tùi-siōng. In-ūi múi chi̍t-pái Hân Kok-jû ê oa̍h-tāng lóng ū tōa-liōng sí-tiong ê chi-chhî-chiá chhut-hiān, kui-ê tiûⁿ-bīn chhiong-boán kok-chióng bē mi̍h-kiāⁿ ê lâng, chhin-chhiūⁿ iā-chhī án-ne lāu-jia̍t. Chit-khoán ê chêng-hêng hō͘-lâng kiò-chò "Hân-liû".[7] M̄-koh, Hân ê chèng-kiàn kah chèng-chhek mā tiāⁿ-tiāⁿ siū lâng chit-gî. Pí-jū i tī soán chêng piáu-sī beh khì Thài-pêng-tó ó͘ chio̍h-iû[8], khí Disney lo̍k-hn̂g[9] téng-téng, tī tòng-soán liáu-āu lóng it-ti̍t bô si̍t-hiān. Pō͘-hūn ê Ko-hiông chhī-bîn put-boán i thiàu-phiò ê hêng-ûi, mā hoat-khí pā-bián Hân Kok-jû ê hêng-tōng.[10]

Lióng-hōaⁿ kah kok-chè hêng-sè[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tùi Bîn-chìn Tóng chip-chèng í-lâi, Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok tio̍h put-toān ka-kiông tùi Tâi-oân ê táⁿ-ap. Chhiú-tōaⁿ pau-koat kiám-chió lâi Tâi-oân ê koan-kong-kheh sò͘-liōng[11][12], kun-ki jiàu Tâi[13], cho͘-tòng Tâi-oân chham-ú Sè-kài Ōe-seng tāi-hōe[14] téng-téng. Tī chit tōaⁿ sî-kan lāi, chóng-kiōng ū 7 ê kok-ka kah Tâi-oân toān-kau, lēng-gōa kah Tiong-kok kiàn-kau.

Kâng-chi̍t-ê sî-kan, Tâi-oân kah Bí-kok ê koan-hē ū siong-tong ê chìn-pō͘. Bí-kok chèng-hú tû-liáu tiông-sin Tâi-oân koan-hē-hoat kah 6 hāng pó-chèng chi-gōa, Bí-kok kok-hōe thong-kòe Kok-hông siū-khoân-hoat, Tâi-oân lú-hêng-hoat, 2018 A-chiu cài-pó-chèng-hoat, 2019 Tâi-oân pó-chèng-hoat. Bí-kok mā tî-siok mē bú-khì hō͘ Tâi-oân, jî-chhiáⁿ khok-tāi siang-hong kun-sū jîn-oân kau-liû. Tâi-oân chèng-hú hū-chek chhú-lí iú-koan Bí-kok sū-bū ê ki-kò͘ mā kái-miâ chò "Tâi-oân Bí-kok sū-bū úi-oân-hōe".

2019 nî 1 goe̍h, Tiong-kiōng tiong-iong chóng-su-kì Si̍p Kīn-pêng tī Kò Tâi-oân tông-pau su hoat-piáu 40 chiu-nî kì-liām-hōe tang-tiong thê-chhut pau-koat kian-chhî "chi̍t-ê Tiong-kok goân-chek", thàm-soh it-kok lióng-chè Tâi-oân hong-àn téng-téng 5 hāng tùi Tâi chèng-chhek, mā tiông-sin bô hòng-khì tùi Tâi-oân sú-iōng bú-le̍k.[15] Chhòa Eng-bûn má-siōng hôe-èng Tâi-oân hoán-tùi it-kok lióng-chè.[16]

2019 nî 6 goe̍h khai-sí, tī Hiong-káng hoat-seng ê hoán-sàng-tiong ūn-tōng ín-khí tio̍h Tâi-oân jîn-bîn tùi it-kok lióng-chè ê put-an chêng-sū. Chhòa Eng-bûn hoán-tùi it-kok lióng-chè ê thāi-tō͘ hō͘ i chi-chhî-tō͘ thu̍t-jiân giâ-koân,[17] mā tì-sú i tī Bîn-chìn Tóng ê chho͘-soán sèng-lī, tit-tio̍h Bîn-chìn Tóng ê thê-miâ. Lēng-gōa chi̍t hong-bīn, Kok-bîn Tóng hāu-soán-jîn Hân Kok-jû tùi Hiong-káng ê sū-kiāⁿ chhái-chhú khah ài-māi ê thāi-tō͘, jî-chhiáⁿ i tī hóng-mn̄g Tiong-kok kî-kan, kah Hiong-káng te̍k-siú Lîm-tēⁿ Goa̍t-ngô͘, Ò-mn̂g te̍k-siú Chhui Sè-an, Hiong-káng tiong-liân-pān chú-jīm Ông Chì-Bêng, Ò-mn̂g tiong-liân-pān chú-jīm Pò͘ Chū-èng, Kok-tâi-pān chú-jīm Lâu Kiat-it téng-téng ê koaⁿ-oân kìⁿ-bīn, tông-sî piáu-sī ka-kī chi-chhî Kiú-jī kiōng-sek.[18]

2019 nî 11 goe̍h té, chū-chheng Tiong-kiōng kàn-tia̍p ê Ông Le̍k-kiông tī Ò-chiu chiap-siū mûi-thé hóng-mn̄g, soan-chheng tī 2018 nî soán-kí tang-tiong, Hân Kok-jû bat siu Tiong-kiōng chèng-hú 2000 bān jîn-bîn-pè ê chèng-tī hiàn-kim. I mā piáu-sī Tiong-kok chèng-hú ǹg-bāng Chhòa Eng-bûn lo̍k-soán, só͘-í ū kài-ji̍p 2020 nî soán-kí ê hêng-ûi.[19] Tiong-kok Siōng-hái-chhī Kong-an-kio̍k hoat-pò͘  thong-pò, kóng Ông Le̍k-kiông m̄-sī kàn-tia̍p, sī chi̍t-ê sia̍p-hiâm chà-khi ê tô-hoān.[20]

Chho͘-soán[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Soán-kí kòe-thêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tōa tāi-chì[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chèng-kiàn hoat-piáu-hōe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Piàn-lūn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bîn-tiāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Soán-kí kiat-kó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-kài hoán-èng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chù-kha[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. 台灣大選結果出爐:蔡英文獲超過八百萬票,創總統直選史上新高. 端傳媒. 2020-01-11 [2020-01-12]
 2. 嘉鴻. 台灣選舉:2018「九合一」 民進黨大敗 國民黨拿下逾三分之二地方席位. BBC. 2018-11-24. 2020-3-7 khòaⁿ--ê
 3. 柯文哲險勝丁守中 台北市長選舉恐有延長賽. Tiong-iong Siā. 2018-11-25. 2020-3-7 khòaⁿ--ê.
 4. 韓國瑜拿下89萬2545票 勝陳其邁15萬票. Chū-iû Sî-pò. 2018-11-25. 2020-3-7 khòaⁿ--ê.
 5. 韓國瑜在高雄市意外刮起一股風潮. Now sin-bûn. 2018-11-24. 2020-3-7 khòaⁿ--ê
 6. 李順德. 新新聞》七件公投案過關,重挫民進黨政府. 2018-11-28.
 7. 孔德廉, 嚴文廷. 反論述、反菁英、接地氣,「韓流」是怎麼捲起的?. 報導者. 2018-11-24.
 8. 被批未編太平島挖石油預算 韓國瑜反問挖石油誰說的[影]. 中央通訊社. 2019-9-23.
 9. 協助就學就業創業 韓國瑜承諾設青年局. 中央通訊社. 2018-12-20.
 10. 公民團體發起罷韓 3萬份提議書送抵中選會. 中央社. 2019-12-26.
 11. 暫停陸客來台自由行 學者:與反送中及大選有關. 中央社. 2019-7-31.
 12. 李宗憲. 台灣自由行禁令:中國對台施壓如何影響兩岸關係. 2019-8-2.
 13. 中共軍機頻繞台 陸委會:破壞台海和平. 中央社. 2018-5-11.
 14. WHA報名截止 中國施壓下台灣3度未獲邀請函. 中央社. 2019-5-7.
 15. 《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在京隆重舉行 習近平出席紀念會並發表重要講話. 新華網. 2019-1-2.
 16. 總統針對中國國家主席習近平發表《告臺灣同胞書》40週年紀念談話說明我政府立場. 中華民國總統府. 2019-01-02.
 17. 鄭仲嵐. 香港「反送中」抗議:藍綠說法如何影響台灣總統大選走向. BBC. 2019-11-16.
 18. 韓國瑜會劉結一 稱九二共識是兩岸定海神針. 中央社. 2019-03-25. [2020-03-08]
 19. 'Chinese spy' seeking asylum in Australia - reports. BBC news. 2019-11-23. [2020-03-08]
 20. 上海公安机关:外媒报道的所谓“中国特工”王立强系涉案在逃人员 Archived 2020-07-21 at the Wayback Machine.. 新华网. 2019-11-23. [2020-03-08]