Portal:Bí-kok

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
United States portal logo

Bí-kok Mn̂g-kháu-ia̍h

Flag of the United States of America
Great Seal of the United States of America
Location on the world map
Kīn-lō͘:
P:US
America Ha̍p-chiòng-kok (United States of America), it-poaⁿ kóng Bí-kok, sī chi̍t-ê liân-pang kiōng-hô, hâm 50-ê chiu (state), chi̍t-ê siú-to͘-khu, kap chi̍t kóa kî-tha léng-thó͘. In tōa-hūn só͘-chāi tī Pak Bí-chiu tiong-pō͘. Bí-kok ū 3 chōa lio̍k-tē pian-kài, 2 chōa chiap Ka-ná-tah, 1 chōa chiap Be̍k-se-ko, lēng-gōa mā chham Thài-pêng-iûⁿ, Bering Hái, Pak-ke̍k-iûⁿ kap Tāi-se-iûⁿ sio-óa. Tī 50 ê chiu lāi-bīn, ka-ta Alaska kap Hawaii bô kap kî-tha ê chiu sio liân-sòa. Bí-kok oa-ná tī sè-kài kok tē ū chi̍t kóa hun-khu, léng-thó͘, kap chiàm-niá-tē. Chiàu liān-pang-chú-gī ê hē-thóng, ta̍k chiu lóng ū tōa thêng-tō͘ chāi-tē chū-chú-sèng. Bí-kok chi̍t-ê kok-ka sī khí-goân chū 13 ê Tāi-eng-kok si̍t-bîn-tē tī 1776 nî hoat-khí, jīm ka-tī sī chū-iû kap to̍k-li̍p kok-ka ê soan-giân. In tī 1783 nî ê Pa-lí Tiâu-iok siū sêng-jīm. Tùi hit-chūn khai-sí, chi̍t-ê kok-ka í-keng hoat-tián chiâⁿ chò sī choân-kiû-sèng ê chiau-kip kiông-kok, su-chhut tōa liōng ê keng-chè, chèng-tī, kun-sū kap bûn-hòa éng-hióng.
Libertybell alone small.jpg Kè-sio̍k tha̍k… Bí-kok, kap i-ê le̍k-sú

Kòe-soán ê bûn-chiuⁿ

Powell Ô͘ ê kéng
Powell Ô͘Colorado Kang iân sòaⁿ tē-jī-tōa ê jîn-kang-ô͘, tiàm tī Arizona ham Utah kau-kài ê só͘-chāi. Kū-tóe sī hō chò Glen Kiap (Glen Canyon), 1963 nî tī Page siâⁿ hū-kīn khí 1-ê chúi-pà, kā i kui-ê im tī chúi-tóe, piàn chò 1-ê ô͘. Powell ô͘ sī chúi-khò͘ mā sī koan-kong-tē.

Lí kám chai-iáⁿ?

Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē

  • ...he 1607 nî chì 1733 nî nî-kan tī Pak Bí-chiu iân-hoāⁿ kiàn-li̍p ê Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē (tô͘, âng-sek pō͘-hūn) lo̍h-bóe chiâⁿ chò Bí-kok to̍k-li̍p sî-chūn ê chú-iāu pō͘-hūn?
  • ...he Texas Kiōng-hô-kok tī 1836 nî 3 goe̍h 2 ji̍t kiàn-li̍p chò chi̍t-ê chú-khoân kok-ka, kàu 1846 nî 2 goe̍h 19 ji̍t chiah ka-ji̍p Bí-kok chò liân-pang chi̍t chiu?
  • ...he tē-16 jīm Bí-kok Chóng-thóng Abraham Lincoln, tī Gettysburg Ián-káng ēng bô-kàu 300 jī, 2 kàu 3 hun-cheng ê sî-kan tiông-sin tēng-gī liáu chá-chêng ê lōe-chiàn: m̄-nā sī ūi liân-pang, mā sī ūi lâng ê pêng-téng teh phà-piàⁿ?


Kòe-soán ê siā-hōe jîn-bu̍t

Mae Jemison
Mae Carol Jemison, 1956 nî 10 goe̍h 17 tī Alabama ê Decatur chhut-sì, sī Bí-kok ê bu̍t-lí-ha̍k-chiá kiam NASA thài-khong-jîn. I sī Thài-khong-so Endeavour tī 1992 nî 9 goe̍h jīn-bū ê chham-ka-chiá. Jemison mā sī thâu chi̍t ūi chiūⁿ thài-khong ê Hui-chiu-hē Bí-kok-lâng lú-sèng.

Kòe-soán ê ín-kù

Bí-kok siā-hōe oa̍h-tāng-chiá Helen Keller
Sè-kài siōng tōa-hūn ê tì-sek sī chi̍t-ê sióng-siōng ê kiàn-chō.
(The bulk of the world’s knowledge is an imaginary construction.)

6 goe̍h 26 ji̍t ê chiu-liân kì-sū

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

South Dakota ê Rushmore Soaⁿ
Credit: Dean Franklin

South Dakota ê Rushmore Soaⁿ, 1925 nî Bí-kok chèng-hú khek--ê.

Kòe-soán ê tē-tiám

Kennedy Thài-khong Tiong-sim pún-pō͘ kiàn-tio̍k
Kennedy Thài-khong Tiong-sim (John F. Kennedy Space Center; KSC) sī Bí-kok Kok-ka Hâng-khong kap Thài-khong Koán-lí-kio̍k (NASA) ê siat-si, sī in choan-bûn le̍h chhù-lí hoat-siā sū-bū ê só͘-chāi.

Kòe-soán ê bûn-hòa jîn-bu̍t

Sarah Winnemucca
Sarah Winnemucca (iok 1844 nî – 1891 nî 10 goe̍h 16), Paiute cho̍k hō-miâ Thocmectony, sī Bí-kok ê kàu-io̍k-chiá, goân-chūn-bīn léng-tō-chiá kiam chok-ka. I pat siá kòe Life Among the Piutes: Their Wrongs and Claims, kì-su̍t Pak-pō͘ Paiute lâng ê seng-góa, kap in só͘ tú tio̍h ê Se-iûⁿ éng-hióng, sī tong-sî chin hán--tit chhut ê Bí-kok goân-chū-bîn tì-chok.

Sin-bûn sū-kiāⁿ

Lūi-pia̍t

Wikimedia

Chia ē-kha ê Wikimedia Foundation chí-mōe sū-kang thê-kiong chē-chē koan-hē pún tê-bo̍k ê chu-liāu:

Wikibooks
Su-chheh

Commons
Mûi-thé

Wikinews 
Sin-bûn

Wikiquote 
Ín-kù

Wikisource 
Bûn-pún

Wikiversity
Ha̍p-si̍p chu-goân

Wikivoyage 
Lú-hêng chí-ín

Wiktionary 
Tēng-gī

Wikidata 
Chu-liāu-khò͘

Wikispecies 
Species

Piàⁿ-chheng server cache