Goân-sò͘ lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Pún tiâu-bo̍k sī choan-mn̂g lâi-khì lia̍t--chhut goân-sò͘ chóng-toaⁿ ê. Chit-má ka-nn̂g ū 118 ê goân-sò͘.

Hō-bé Hû-hō Pe̍h-ōe-jī Kana-Hàn-jī Eng-gí miâ Latin-gí Chiu-kî Cho̍k Goân-chú-liōng (u) Gí-goân Tiān-chú pâi-lia̍t tô͘
1 H Chúi-sò͘ 水素 Hydrogen Hydrogenium 1 1 1.00794(7) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

1.00

2 He Ji̍t-sò͘ 日素 Helium Helium 1 18 4.002602(2) Tē-tiûⁿ:

Ji̍t-thâu

4.67

3 Li Chio̍h-sò͘ 石素 Lithium Lithium 2 1 6.941(2) Tē-tiûⁿ:

Chio̍h-giâm

5.07

4 Be Chhíⁿ-sò͘ 靘素 Beryllium Beryllium 2 2 9.012182(3) Sek-chúi:

Chhíⁿ-sek

3.70

5 B Phêng-sò͘ 硼素 Boron Borium 2 13 10.811(7) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

2.70

6 C Thòaⁿ-sò͘ 炭素 Carbon Carbonium 2 14 12.0107(8) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

2.57

7 N Chit-sò͘ 窒素 Nitrogen Nitrogenium 2 15 14.0067(2) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

2.47

8 O Sng-sò͘ 酸素 Oxygen Oxygenium 2 16 15.9994(3) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

2.47

9 F Hut-sò͘ 弗素 Fluorine Fluorum 2 17 18.9984032(5) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

2.40

10 Ne Ne-óng

Sin-sò͘

ネオン

新素

Neon Neon 2 18 20.1797(6) Hi-lia̍p-gí: νέος (Sin--ê)

5.13

11 Na Chô-ta̍t 曹達 Sodium Natrium 3 1 22.98976928(2) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

6.20

12 Mg Khó͘-thó͘ 苦土 Magnesium Magnesium 3 2 24.3050(6) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

5.33

13 Al A-lú-mih

Hoân-sò͘ Khin-gîn

アルミ

礬素

輕銀

Aluminium Aluminium 3 13 26.9815386(8) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

4.77

14 Si Ke-sò͘

Sia̍k

Si-lí-khóng

珪素

シリコン

Silicon Silicium 3 14 28.0855(3) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

3.90

15 P Lîn Phosphorus Phosphorus 3 15 30.973762(2) Kò͘-iū-sû

3.67

16 S Liû-hông

Liû-n̂g

Liû

硫黄

Sulfur Sulphur 3 16 32.065(5) Kò͘-iū-sû

3.47

17 Cl Iâm-sò͘ 塩素 Chlorine Chlorum 3 17 35.453(2) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

3.30

18 Ar Tāi-sò͘ 怠素 Argon Argon 3 18 39.948(1) Hi-lia̍p-gí: ἀργός (Pîn-tōaⁿ--ê)

6.27

19 K Ka-lí 加里 Potassium Kalium 4 1 39.0983(1) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

7.70

20 Ca Kha-lú-sióng

Chio̍h-hoe-sò͘

カルシウム

石灰素

Calcium Calcium 4 2 40.078(4) Khòng-bu̍t: Chio̍h-hoe-chio̍h

6.57

21 Sc Su-kàn-jiòng スカンジウム Scandium Scandium 4 3 44.955912(6) Tē-hō: Skandinavia

5.43

22 Ti Chhi-tán チタン Titanium Titanium 4 4 47.867(1) Thoân-soat: Titans

4.83

23 V Iān-sò͘

Ba-ná-jióng

艷素

バナジウム

Vanadium Vanadium 4 5 50.9415(1) Thoân-soat: Vanadis

4.37

24 Cr Chhái-sò͘ 彩素 Chromium Chromium 4 6 51.9961(6) Sèng-chit: Ngó͘-chhái ê hòa-ha̍p-bu̍t

4.17

25 Mn Chû-sò͘

Măng-gán Boán-án

磁素

マンガン 満俺

Manganese Manganum 4 7 54.938045(5) Khòng-bu̍t: Chû-thih-khòng (Magnetite)

3.73

26 Fe Thih Iron Ferrum 4 8 55.845(2) Kò͘-iū-sû

4.13

27 Co Sngh-sò͘ 魈素 Cobalt Cobaltum 4 9 58.933195(5) Thoân-soat: Mngh-sngh/ Soaⁿ-kúi (Kobold)

4.17

28 Ni Iau-sò͘ 妖素 Nickel Niccolum 4 10 58.6934(4) Thoân-soat: Khòng-tiûⁿ ê iau-koài (Berggeist)

4.17

29 Cu Tâng Copper Cuprum 4 11 63.546(3) Kò͘-iū-sû

4.27

30 Zn A-iân 亜鉛 Zinc Zincum 4 12 65.38(2) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

4.43

31 Ga Pu̍t-sò͘ 仏素 Gallium Gallium 4 13 69.723(1) Tē-hō:

Hoat-kok ê kū-miâ “Pu̍t-lân-se

4.07

32 Ge To̍k-it-sò͘ 独乙素 Germanium Germanium 4 14 72.64(1) Tē-hō:

Tek-kok ê kū-miâ “To̍k-it

4.10

33 As Phi-sò͘ 砒素 Arsenic Arsenicum 4 15 74.92160(2) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

4.03

34 Se Goe̍h-sò͘

Se-lén

月素

セレン

Selenium Selenium 4 16 78.96(3) Hi-lia̍p-gí: Σελήνη (Goe̍h-niû Lú-sîn)

3.90

35 Br Chhàu-sò͘ 臭素 Bromine Bromum 4 17 79.904(1) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

3.80

36 Kr Ún-sò͘ 隠素 Krypton Krypton 4 18 83.798(2) Hi-lia̍p-gí: κρυπτό (Ún-sū)

6.73

37 Rb La̍t-sò͘ 栗素 Rubidium Rubidium 5 1 85.4678(3) Sek-chúi: La̍t-chí-sek

8.23

38 Sr Su-tó͘-lòng-chiòng ストロンチウム Strontium Strontium 5 2 87.62(1) Tē-hō: Strontian (So͘-kat-lân)

7.17

39 Y It-tó͘-lióng イットリウム Yttrium Yttrium 5 3 88.90585(2) Tē-hō: Ytterby (Sūi-tián)

5.93

40 Zr Ji-lú-khóng ジルコン Zirconium Zirconium 5 4 91.224(2) Khòng-bu̍t: Hong-sìn-chú-chio̍h (Zircon)

5.30

41 Nb Ni-ó͘-buh ニオブ Niobium Niobium 5 5 92.90638(2) Thoân-soat: Niobe

4.77

42 Mo Mo͘-lí-bú-dén モリブデン Molybdenum Molybdenum 5 6 95.96(2) Sèng-chit: Chhin-chhiūⁿ Iân (Pb)

4.53

43 Tc Chō-sò͘ 造素 Technetium Technetium 5 7 [98.9063] Hi-lia̍p-gí: τεχνητός (Jîn-chō--ê)

4.50

44 Ru Lō͘-sò͘ 露素 Ruthenium Ruthenium 5 8 101.07(2) Tē-hō: Lō͘-se-a

4.43

45 Rh Tiû-chhun-sò͘ 綢春素 Rhodium Rhodium 5 9 102.90550(2) Sek-chúi: Tiû-chhun-sek

4.50

46 Pd Tì-sîn-sò͘

Pha-lá-suh

智神素

パラス

Palladium Palladium 5 10 106.42(1) Thian-thé: 2 Pallas

4.60

47 Ag Gîn Silver Argentum 5 11 107.8682(2) Kò͘-iū-sû

4.80

48 Cd Kha-dó͘-mióng カドミウム Cadmium Cadmium 5 12 112.411(8) Thoân-soat: Cadmeia

4.97

49 In Khóng-sò͘ 紺素 Indium Indium 5 13 114.818(3) Sek-chúi: Khóng-sek

5.43

50 Sn Siah Tin Stannum 5 14 118.710(7) Kò͘-iū-sû

4.70

51 Sb Put-toaⁿ-sò͘ 不單素 Antimony Stibium 5 15 121.760(1) Hi-lia̍p-gí: ἀντίμόνος (Bōe ko͘-toaⁿ--ê)

4.83

52 Te Tē-sò͘ 地素 Tellurium Tellurium 5 16 127.60(3) Thian-thé: Tē-kiû

4.57

53 I Ak-sò͘ 沃素 Iodine Iodum 5 17 126.90447(3) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

4.43

54 Xe Kî-sò͘ 奇素 Xenon Xenon 5 18 131.293(6) Hi-lia̍p-gí: ξένον (Kî-koài--ê)

7.20

55 Cs Chio̍h-chheⁿ-sò͘ 石青素 Caesium Caesium 6 1 132.9054519(2) Sek-chúi: Chio̍h-chheⁿ-sek

8.83

56 Ba Tāng-sò͘ 重素 Barium Barium 6 2 137.327(7) Hi-lia̍p-gí: βαρύς (Tāng--ê)

7.23

57 La Bih-sò͘

Lăn-tán

蔽素

ランタン

Lanthanum Lanthanum 6 3L 138.90547(7) Hi-lia̍p-gí: λανθάνειν (Bih--khí-lâi)

nd

58 Ce Kok-sîn-sò͘

Se-lé-suh

谷神素

セレス

Cerium Cerium 6 3L 140.116(1) Thian-thé: 1 Ceres

nd

59 Pr Chheⁿ-n̂g-sò͘ 青黃素 Praseodymium Praseodymium 6 3L 140.90765(2) Sek-chúi: Chheⁿ-n̂g-sek

nd

60 Nd Siang-sò͘ 雙素 Neodymium Neodymium 6 3L 144.242(3) Hi-lia̍p-gí: διδύμος (Siang-seⁿ--ê)

nd

61 Pm Bu-ló͘-mé-chióng プロメチウム Promethium Promethium 6 3L [146.9151] Thoân-soat: Prometheus

nd

62 Sm Sa-má-sú-kih サマスキー Samarium Samarium 6 3L 150.36(2) Khòng-bu̍t: Sa-má-sú-kih-chio̍h (samarskite, hoat-hiàn-chiá sī Василий Евграфович Самарский-Быховец)

nd

63 Eu Au-sò͘ 歐素 Europium Europium 6 3L 151.964(1) Tē-hō:

Au-chiu

nd

64 Gd Ga-dó͘-lín ガドリン Gadolinium Gadolinium 6 3L 157.25(3) Lâng-miâ: Johan Gadolin

nd

65 Tb The-lú-bióng テルビウム Terbium Terbium 6 3L 158.92535(2) Tē-hō: Ytterby (Sūi-tián)

nd

66 Dy Ngē-sò͘ 硬素 Dysprosium Dysprosium 6 3L 162.500(1) Sèng-chit: Pháiⁿ hun-lî--ê

nd

67 Ho Ho͘-lú-miah ホルミャ Holmium Holmium 6 3L 164.93032(2) Tē-hō: Stockholm ê Latin-gí miâ Holmia

nd

68 Er E-lú-bióng エルビウム Erbium Erbium 6 3L 167.259(3) Tē-hō: Ytterby (Sūi-tián)

nd

69 Tm Pak-sò͘ 北素 Thulium Thulium 6 3L 168.93421(2) Thoân-soat: Thule (Hi-lia̍p-gí: Θούλη, Pak-kiong (北疆) ê ì-sù)

nd

70 Yb It-chí-lú-bióng イッテルビウム Ytterbium Ytterbium 6 3L 173.054(5) Tē-hō: Ytterby (Sūi-tián)

nd

71 Lu Lu-té-tiah ルテティア Lutetium Lutetium 6 3L 174.9668(1) Tē-hō: Paris ê Latin-gí miâ Lutetia

nd

72 Hf Ha-hú-niah ハフニャ Hafnium Hafnium 6 4 178.49(2) Tē-hō: Kopenhagen ê Latin-gí miâ Hafnia

5.20

73 Ta Thăn-tá-luh タンタル Tantalum Tantalum 6 5 180.94788(2) Thoân-soat: Tantalus

4.77

74 W Lông-sò͘ 狼素 Tungsten Wolframium 6 6 183.84(1) Khòng-bu̍t: Thih-tāng-chio̍h (wolframite)

4.57

75 Re Lăi-ín ライン Rhenium Rhenium 6 7 186.207(1) Tē-tiûⁿ: Tek-kok ê Rhein Kang

4.57

76 Os Ba̍t-sò͘ 密素 Osmium Osmium 6 8 190.23(3) Sèng-chit: Bi̍t-tō͘ siōng koân ê goân-sò͘

4.47

77 Ir Khēng-sò͘ 虹素 Iridium Iridium 6 9 192.217(3) Hi-lia̍p-gí: Ίρις (Chhái-khēng Lú-sîn)

4.53

78 Pt Pe̍h-kim 白金 Platinum Platinum 6 10 195.084(9) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

4.63

79 Au Kim Gold Aurum 6 11 196.966569(4) Kò͘-iū-sû

4.80

80 Hg Chúi-gîn 水銀 Mercury Hydrargyrum 6 12 200.59(2) Kò͘-iū-sû

5.00

81 Tl Hoe-sò͘

Tha-lióng

花素

タリウム

Thallium Thallium 6 13 204.3833(2) Hi-lia̍p-gí: Θάλεια (Hoat-hoe Lú-sîn)

5.67

82 Pb Iân Lead Plumbum 6 14 207.2(1) Kò͘-iū-sû

5.83

83 Bi Chhong-iân 蒼鉛 Bismuth Bisemutum 6 15 208.98040(1) Ji̍t-gí gōa-lâi-sû

5.20

84 Po Pho-sò͘ 波素 Polonium Polonium 6 16 [208.9824] Tē-hō:

Pho-lân

5.57

85 At Put-an-sò͘ 不安素 Astatine Astatum 6 17 [209.9871] Sèng-chit: Put-an-tēng-sèng

nd

86 Rn Kng-sò͘ 光素 Radon Radon 6 18 [222.0176] Latin-gí: nitens (Hoat-kng--ê)

nd

87 Fr Hoat-sò͘ 法素 Francium Francium 7 1 [223.0197] Tē-hō:

Hoat-kok

nd

88 Ra Siā-sò͘

La-jióng

射素

ラジウム

Radium Radium 7 2 [226.0254] Eng-gí: Radium (Hòng-siā-sèng)

nd

89 Ac A-kú-chí-nióng アクチニウム Actinium Actinium 7 3A [227.0278] Hi-lia̍p-gí:

ακτίς, ακτίνος (Kng-sòaⁿ)

nd

90 Th Lûi-sîn-sò͘

Thò͘-luh

雷神素

トール

Thorium Thorium 7 3A 232.03806(2) Thoân-soat: Thor

nd

91 Pa Chiām-sò͘ 暫素 Protactinium Protactinium 7 3A 231.03588(2) Latin-gí: brevis (Chiām-sî--ê)

nd

92 U Thian-ông-sò͘ 天王素 Uranium Uranium 7 3A 238.02891(3) Thian-thé: Thian-ông-chheⁿ

nd

93 Np Hái-ông-sò͘ 海王素 Neptunium Neptunium 7 3A [237.0482] Thian-thé: Hái-ông-chheⁿ

nd

94 Pu Mê-ông-sò͘ 冥王素 Plutonium Plutonium 7 3A [244.0642] Thian-thé: Mê-ông-chheⁿ

nd

95 Am Bí-sò͘ 米素 Americium Americium 7 3A [243.0614] Tē-hō:

Bí-chiu

nd

96 Cm Khiú-lih キュリー Curium Curium 7 3A [247.0703] Lâng-miâ: Pierre Curie kap Maria Skłodowska-Curie ang-á-bó͘

nd

97 Bk Bă-kú-leh バークレー Berkelium Berkelium 7 3A [247.0703] Tē-hō: Berkeley (Ka-chiu)

nd

98 Cf Ka-sò͘ 加素 Californium Californium 7 3A [251.0796] Tē-hō:

Ka-chiu

nd

99 Es Ăi-ín-siu-tài-ìn アインシュタイン Einsteinium Einsteinium 7 3A [252.0829] Lâng-miâ: Albert Einstein

nd

100 Fm Hoe-lú-mih フェルミ Fermium Fermium 7 3A [257.0951] Lâng-miâ: Enrico Fermi

nd

101 Md Mĕn-dé-liat-huh メンデレーエフ Mendelevium Mendelevium 7 3A [258.0986] Lâng-miâ: Дмитрий Иванович Менделеев

nd

102 No Nŏ͘-bé-luh ノーベル Nobelium Nobelium 7 3A [259.1009] Lâng-miâ: Alfred Bernhard Nobel

nd

103 Lr Lŏ͘-lèn-suh ローレンス Lawrencium Lawrencium 7 3A [260.1053] Lâng-miâ: Ernest Orlando Lawrence

nd

104 Rf La-já-hò͘-dok ラザフォード Rutherfordium Rutherfordium 7 4 [261.1087] Lâng-miâ: Ernest Rutherford

nd

105 Db Du-lú-nah ドゥルナ Dubnium Dubnium 7 5 [262.1138] Tē-hō: Дубна (Lō͘-se-a)

nd

106 Sg Sĭ-bò͘-guh シーボーグ Seaborgium Seaborgium 7 6 [263.1182] Lâng-miâ: Glenn Theodore Seaborg

nd

107 Bh Bò͘-ah ボーア Bohrium Bohrium 7 7 [262.1229] Lâng-miâ: Niels Henrik David Bohr

nd

108 Hs Ha-sí-ah ハッシア Hassium Hassium 7 8 [277] Tē-hō: Hessen (Tek-kok) ê Latin-gí miâ Hassia

nd

109 Mt Măi-tó͘-nah マイトナー Meitnerium Meitnerium 7 9 [278] Lâng-miâ: Lise Meitner

nd

110 Ds Da-lún-siu-tat-tok ダルムシュタット Darmstadtium Darmstadtium 7 10 [281] Tē-hō: Darmstadt (Tek-kok)

nd

111 Rg Lĕn-tó͘-gén レントゲン Roentgenium Roentgenium 7 11 [284] Lâng-miâ: Wilhelm Conrad Röntgen

nd

112 Cn Ko͘-bé-lú-ni-kú-suh コペルニクス Copernicium Copernicium 7 12 [288] Lâng-miâ: Nicolaus Copernicus

nd

113 Nh Pún-sò͘ 本素 Nihonium Nihonium 7 13 [293] Tē-hō:

Ji̍t-pún

nd

114 Fl Hu-lió͘-ló͘-huh フリョロフ Flerovium Flerovium 7 14 [298] Lâng-miâ: Георгий Николаевич Флёров

nd

115 Mc Kho-sò͘ 科素 Moscovium Moscovium 7 15 [299] Tē-hō:

Bo̍k-su-kho-chiu

nd

116 Lv Li-bá-mó͘-ah リバモア Livermorium Livermorium 7 16 [302] Tē-hō: Livermore (Ka-chiu)

nd

117 Ts The-né-sín テネシン Tennessine Tennessine 7 17 [310] Tē-hō: Tennessee (Bí-kok)

nd

118 Og O͘-gá-né-sóng オガネソン Oganesson Oganesson 7 18 [314] Lâng-miâ: Юрий Цолакович Оганесян

nd

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sòaⁿ-téng chu-goân[siu-kái | kái goân-sí-bé]